Socha svatý Florián - Chvalovice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 48° 47.236 E 016° 04.964
33U E 579529 N 5404373
Quick Description: CS: socha sv. Florian // EN: Statue of Saint Florian
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 10/8/2018 12:45:50 AM
Waymark Code: WMZAA6
Published By: Groundspeak Regular Member Dorcadion Team
Views: 11

Long Description:
CS:
Po vydání Diokleciánových dekretu (303–304) nastaly krestanum v rímské ríši zlé casy. Jejich chrámy pohltily plameny, ohen strávil desítky a stovky vzácných rukopisu, a kdo se nezrekl nového náboženství, byl podroben nevýslovnému trýznení. Zahynuli svedkové víry jako biskup Maxmilián i dvanáctiletý Vít, stejne jako lécitelé Kosmas a Damián. Vyznavacka Irena a jáhen Vincenc byli upáleni, zbožné dívky Katerina, Dorotea a Agnes skoncily pod katovým mecem. Místy se bourili sami rímští vojáci, poverení nelidskými úkoly. Ani ti neušli trestu. Setník Šebestián byl ubodán šípy, velitele vojenské legie Mauritia popravili s celou desetinou jeho mužstva. Rozkazum se vzeprel i jistý rímský setník jménem Florián.
Dokonce krestanum pomáhal unikat stíhání, a když videl jejich odhodlanost a sílu presvedcení, sám nakonec uveril Kristu. Neodvolal ani pri mnohonásobném mucení. Privázali mu tedy ke krku težký kámen a utopili jej v rece Emži. A prece zvítezil on. At pohanští trýznitelé pálili kostely a knihy ze všech sil, at se rozhorely domy a pergamenové svitky se menily v prach, nepodarilo se jim znicit ducha, o nemž jejich obeti vydávaly svedectví. A tak rímský setník Florián svým poctivým životem, odvážnou vírou a nakonec i mucednickou smrtí uhasil nicivý požár lidské zloby a planoucí nenávisti. Ti, kdo uctívali jeho památku, vkládali mu do rukou nádobu vody života (Jan 4, 14), která hasí vyprahlost i zlo. Všechno ostatní (uhašení horícího domu modlitbou nebo jediným vedrem vody) jsou už jen pozdní legendy. Nicméne pro tento svuj atribut zustal už navždy patronem hasicu.

EN:
After issuing the decrees of Diocletian (303-304) there are Christians in the Roman Empire on hard times. Their temples engulfed flames, fire has spent tens and hundreds of rare manuscripts, and who renounced his new religion was subjected to unspeakable torture. They died witnesses to the faith like Bishop Maximilian and twelve-Vit, as well as healers Cosmas and Damian. Confessor Irena and deacon Vincent were burned, pious girl Catherine, Dorotea Agnes and ended under katovým sword. Locally they rebelled themselves Roman soldiers, commission inhuman tasks. Even they had not gone punishment. Centurion Sebastian was stabbed arrows, military commander of the Legion of Mauritius executed with a tenth of his team. Orders defied even some Roman centurion named Florian.
He even helped Christians escape prosecution, and seeing their determination and strength of conviction itself eventually believed Christ. He appealed even after many torture. They therefore tied to his neck a heavy stone and drowned him in the river Ems. And yet he won. Whether pagan tormentors burned churches and books from all forces, whether flared houses and scrolls changed in dust, they were unable to destroy the spirit of which the victim testified. And the Roman centurion Florian his honest life, courageous faith and eventually martyred extinguish the wildfire of human malice and hatred blazing. Those who revered his memory, put their hands into his bowl of water of life (Jn 4, 14), which quenches aridity and evil. Everything else (to extinguish a burning house prayer or single bucket of water) are the only late legend. However, for this attribute his stay forever patron saint of firefighters.

Source/Zdroj: (visit link)
Associated Religion(s): Roman-catholic

Statue Location: Chvalovice

Entrance Fee: none

Website: [Web Link]

Artist: Not listed

Visit Instructions:
Take a picture of the statue. A waymarker and/or GPSr is not required to be in the image but it doesn't hurt.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Statues of Religious Figures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.