MiG - 19 - Vyskov, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 49° 18.104 E 017° 01.402
33U E 647093 N 5462968
Quick Description: MiG - 19 "Farmer"
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 9/22/2018 10:13:37 AM
Waymark Code: WMZ779
Published By: Groundspeak Premium Member DougK
Views: 12

Long Description:
CS:
MiG - 19 "Farmer"
Stíhací letoun, byl zkonstruován týmem A. I. Mikojana v roce 1952. v roce 1954 zapocala jeho služba u sovetských útvaru. V našem letectvu zacal tento typ sloužit ke konci padesátých let a záhy jsme jej zacali vyrábet licencne. V sériové výrobe byly tri základní varianty.

Mikojan-Gurevic MiG-19 (v kódu NATO „Farmer“) byl sovetský proudový stíhací letoun, kterým byla vyzbrojena od roku 1958 i Ceskoslovenská lidová armáda.
Koncem roku 1957 obdrželo ceskoslovenské letectvo 27 stíhacích MiGu-19p, které byly zarazeny k 1. a 11. stíhacího pluku.V roce 1958 bylo do výzbroje zarazeno 12 ks MiGu-19S, které byly dodány v prosinci 1957.MiG-19 se v Ceskoslovensku vyrábel i sériove ve firme Aero Vodochody pod oznacením S-105.
V letech 1959 – 1960 obdrželo ceskoslovenské letectvo 33 stíhacích MiGu-19PM, které zustaly ve výzbroji do pocátku 70. let. MiG-19PMMiG-19 PM (Perechvatcik Modyficirovanyj) (v kódu NATO: „Farmer-E“)
Stíhacka s radarem a schopností nést 4 rízené protiletadlové rakety RS-2U. Vyrábel se od roku 1957. Období pocátku druhé poloviny 50.let bylo ve znamení euforie, že rízené rakety jsou všemocné a ve výzbroji prepadových stíhacu zcela nahradí klasické kanóny ráže 20 a 30 mm.
Studená sprcha prišla po Šestidení válce v cervnu 1967, kdy Izraelští stíhaci dosáhli vetšinu svých sestrelu ve vzdušných soubojích práve pomocí kanónu.
Vývoj „raketové“ 19 zacal v cervenci 1956. Konstrukce verze P byla upravena pro nesení a odpal ctyr PLRS AA-1 Alkali. Zavedení PLRS do výzbroje si vyžádalo i nový radiolokátor Izumrud-2 pro navádení RS po RL paprsku. Jeho vyhledávací dosah byl 12 km a navádecí 6 až 8 km.První let se uskutecnil v lednu 1957.

Verze MIG S Byl hlavní verzí MiG-19 bez palubního radiolokátoru a také hlavní verzí MiG-19 vubec.
Oproti základní verzi mel pronikave lepší výkony. Napríklad polomer bojové zatácky na 1 500 m pri rychlosti 520 km/hod cinil u základní verze 9 000 m a letoun ji vykonal za 2,58 minuty; naproti tomu verze S to zvládla s polomerem 5 000 m a za 1,50 minuty. Byla vyzbrojena tremi úcinnejšími 30 mm kanóny NR-30. Jejich rozmístení je shodné jako u základní verze.

Oznacení verze S znamená stabilizátor. První sériové MiG-19 mely pevný stabilizátor a samostatné výškové kormidlo. Pri letech nadzvukovými rychlostmi docházelo ke snížení úcinnosti VOP. Proto byla nahrazena plovoucí VOP, která tuto závadu odstranila.

Další odlišnosti od základní verze jsou: zvetšený prechod nábežné hrany SOP do trupu, nízký aerodynamický hrbítek mezi kabinou a korenem SOP, nový prekryt kabiny bez výztužného žebra, pritiflutterovací závaží ve vretenovitých pouzdrech na koncích VOP, pouze jedna pitotstatická trubice pod nasávacím otvorem. Verze S a další dostaly také další brzdící štít pod trup. Ten doplnil dva umístené na bocích záde trupu. První prototyp verze S vzlétl 16.zárí 1954.

Typ: MiG-19S
Výrobce: Stredoceské strojírny n.p., Odolena Voda
Datum výroby: DD.MM.1961
Výrobní císlo: 150412
Sériové císlo: 14.05.1961-27.12.1971 0412
Datum vyrazení z provozu: 27.12.1971 zrušen a predán do muzea
Poznámka: Sestavený ve Vodochodech 4. série 150401-150430

EN:
MiG - 19 "Farmer"
The fighter aircraft was designed by the team of A. Mikoyan in 1952. In 1954, he began his service with the Soviet forces. In our Air Force, we began to use this type in the late 1950s, and soon we began to produce it in a licensed manner. There were three basic variants in series production.

Mikoyan-Gurevich MiG-19 (in the NATO code "Farmer") was a Soviet jet fighter, which had been armed since 1958 by the Czechoslovak People's Army.
   At the end of 1957, the Czechoslovak Air Force received 27 MiG-19p fighters, which were included in the 1st and 11th Fighter Regiment. In 1958, 12 MiG-19S were delivered, which were delivered in December 1957.MiG-19 in Czechoslovakia also produced in serial Aero Vodochody under the name S-105.
    Between 1959 and 1960, the Czechoslovak Air Force received 33 MiG-19PM fighters, which remained in service until the early 1970s. MiG-19PMMiG-19 PM (in the NATO code: "Farmer-E")
   Radar fighter and capability to carry 4 controlled anti-aircraft rockets RS-2U. It has been produced since 1957. The period of the beginning of the second half of the 1950s was a sign of euphoria that controlled rockets are omnipotent and in the armament of overpass fighters completely replace classical cannons 20 and 30 mm caliber.
   Cold shower came after the Sixth War in June 1967, when Israeli fighters reached most of their kills in air duels using cannons.
The development of the "rocket" 19 began in July 1956. The design of the P version was modified for carrying and launching four AA-1 Alkali missiles. The introduction of PLRS into the equipment was also required by the new radar Izumrud-2 for guidance of the RS after the RL beam. Its search range was 12 km and guiding 6 to 8 km.The first flight took place in January 1957.

MIG S Version was the main version of the MiG-19 without an on-board radar and the main version of the MiG-19 at all.
Compared to the base version, he had a pronounced better performance. For example, the 1 500 m bend radius at 520 km / h was 9,000 m for the base version and the airplane performed it in 2.58 minutes; while version S has managed it with a radius of 5,000 m and in 1,50 minutes. It was armed with three more efficient 30 mm NR-30 cannons. Their deployment is the same as the base version.

Designation of version S means a stabilizer. The first MiG-19 series had a solid stabilizer and separate high-rise rudder. At years of supersonic speeds, the efficiency of GBT has been reduced. Therefore, it was replaced by a floating GTC that removed this defect.

Other variations from the basic version are: increased SOP leading edge transitions to the fuselage, low aerodynamic claw between the cabin and the SOP root, new cabin cover without reinforcing rib, pritiflutteroving weights in spindle shells at the ends of the VOP, only one pitotstatic tube under the intake opening. Versions S and others have also received another braking shield beneath the hull. He completed two of them on the sides of the back of the hull. The first S prototype took off on September 16, 1954.

Type: MiG-19S
Manufacturer: Stredoceské strojírny n.p., Odolena Voda
Production date: DD.MM.1961
Serial number: 150412
Serial Number: 14.05.1961-27.12.1971 0412
Date of decommissioning: 27.12.1971 canceled and handed over to the museum
Note: Assembled in Vodochody 4th series 150401-150430

Source:
notice board and
(visit link)
(visit link)
Type of Aircraft: (make/model): MiG - 19

Tail Number: (S/N): 0412

Construction:: original aircraft

Location (park, airport, museum, etc.): Vojenské a letecké muzeum Vyškov

inside / outside: outside

Other Information::
Opening hours Daily 10 a.m. to 4 p.m. Admission fees Adult 50Kč, Youth (6-15) 20Kč, Senior (age 60+) / Student 30Kč.


Access restrictions:
Visitors are not allowed to touch the plane and must stay behind a 3 inch high cable type border located around the aircraft.


Visit Instructions:
Photo of aircraft (required - will be interesting to see if the aircraft is ever repainted or progress if being restored)
Photo of serial number (required unless there is not one or it is a replica)
Photo(s) of any artwork on the aircraft (optional but interesting)

Tell why you are visiting this waymark along with any other interesting facts or personal experiences about the aircraft not already mentioned.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Static Aircraft Displays
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.