Norwegian Monument of Appreciation - Chester, Nova Scotia
Posted by: Groundspeak Premium Member T0SHEA
N 44° 32.187 W 064° 14.551
20T E 401284 N 4932208
Quick Description: At the Chester Harbour, immediately west of the Chester Yacht Club is a small park, in which this small monument was installed by the Norwegian government in 1994.
Location: Nova Scotia, Canada
Date Posted: 10/17/2016 9:00:25 PM
Waymark Code: WMT95A
Published By: Groundspeak Premium Member FrkBrum
Views: 16

Long Description:
Norsk

Nordmenn i Nova Scotia under andre verdenskrig

Med en befolkning på rundt 3 millioner, hadde i 1940 Norge det tredje største havgående handelsflåten i verden, ca 1100 skip. Når Nazi-Tyskland invaderte landet uten advarsel på den 9. april samme år, 1024 av disse skipene var på sjøen. Kongen og regjeringen beordret umiddelbart dem alle til å gå videre til allierte havner. Ikke én nektet, til tross for meldinger fra [tysk kontrollerte] Quisling regjeringen bestiller dem til å vende hjem. Antarktis hvalfangstflåten , med ca 2000 menn, kom i Halifax i løpet av våren 1940 å avvente ytterligere bestillinger.
Fra Archive Org

En stor leir, kalt Camp Norge, ble satt opp i Lunenburg å huse mange av de norske sjøfolk, i første omgang ca 800 menn. Mange av disse sjømenn ble medlemmer av den allierte handelsflåten under krigen og leiren ble også en treningsleir for gunners som ville bemanner anti ubåt våpen på flåtens skip.

Nærliggende, i Chester, et hotell, det Hackmatack Inn, ble kjøpt og omgjort til et sykehus og rekonvalesenthjem for syke og skadde norske sjøfolk.

Dette granitt stele står rett over halvøya Road fra større Chester Cenotaph. Monumentet ble reist i parken ved den norske regjeringen for å minnes sin krig gang opphold i Nova Scotia og takke Village of Chester for sin gjestfrihet og støtte i denne perioden.

Avduking seremonier fant sted 29. mai 1994, som en del av en ukes lang Camp Norge reunion som om 100 veteraner fra Norge og et betydelig antall fra Canada og U.S.A. deltok. Dette er en av tre monumenter avduket på at thie, de to andre er i Lunenburg og Liverpool.

Monumentet består av en rett ensidig granitt stele om fire føtter i høyden, stående på en lav rektangulær betongfundament.

(Siden jeg snakker ikke norsk jeg brukt en online oversetter . Jeg håper dette er forståelig.)


English

Norwegians in Nova Scotia during the Second World War

In 1940 Norway, with a population of some 3,000,000, had the third largest ocean going merchant fleet in the world, about 1100 ships. When Nazi Germany invaded the country without warning on the 9th of April that year, 1024 of those ships were at sea. The King and government immediately ordered them all to proceed to allied ports. Not one refused, despite messages from the [German controlled] Quisling government ordering them to return home. The Antarctic whaling fleet, with about 2,000 men, came into Halifax in the spring of 1940 to await further orders.
From Archive Org

A large camp, named Camp Norway, was set up in Lunenburg to house many of the Norwegian seamen, initially about 800 men. Many of these seamen became members of the Allied Merchant Fleet during the war and the camp also became a training camp for gunners who would man anti submarine guns on the fleet's ships.

Nearby, in Chester, a Hotel, the Hackmatack Inn, was purchased and turned into a hospital and convalescent home for sick and injured Norwegian seamen.

This granite stele stands directly across Peninsula Road from the larger Chester Cenotaph. The monument was erected in the park by the Norwegian government to commemorate their war time stay in Nova Scotia and to thank the Village of Chester for their hospitality and support duringthis period.

Unveiling ceremonies took place on May 29, 1994, as part of a week-long Camp Norway reunion which about 100 veterans from Norway and a considerable number from Canada and the U.S.A. attended. This is one of three monuments unveiled at that thie, the other two being in Lunenburg and Liverpool.

The monument consists of a straight sided granite stele about four feet in height, standing upon a low rectangular concrete base.

[front/front]

IN APPRECIATION FOR THE
HOSPITALITY SHOWN THE
NORWEGIANS WHO WERE IN
CHESTER DURING THE
SECOND WORLD WAR
ALT FOR NORGE
1940 - 1945

[back/tilbake]

TIL MINNE OM
KONGELIG NORSKE MARINES
PERSONELL OG NORSKE
SJØFOLK SOM KOM GIL
LUNENBURG OG TRENET
"CAMP NORWAY" UNDER
ANDRE VERDENSKRIG
ALT FOR NORGE
1940-1945

Photo goes Here

Visit Instructions:
Legg med et bilde av deg selv på stedet
Add a photo with you on this spot
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Norway Historical Sites
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
DND.Fireman visited Norwegian Monument of Appreciation - Chester, Nova Scotia 9/10/2021 DND.Fireman visited it
SAS & cie visited Norwegian Monument of Appreciation - Chester, Nova Scotia 10/1/2018 SAS & cie visited it
Lynx Humble visited Norwegian Monument of Appreciation - Chester, Nova Scotia 9/16/2017 Lynx Humble visited it

View all visits/logs