Prins Bernhard - Overloon, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member PetjeOp
N 51° 34.200 E 005° 57.439
31U E 704940 N 5717359
Borstbeeld van Prins Bernard der Nederlanden getrouwd met Koningin Juliana was in de oorlog het hoofd van de binnenlandse strijdkrachten en hoofdverbindingsofficier tussen de Nederlandse en Britse strijdkrachten
Waymark Code: WM1955V
Location: Noord-Brabant, Netherlands
Date Posted: 11/27/2023
Published By:Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 0

"Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter, Prins der Nederlanden, Prins van Lippe-Biesterfeld, geboren als Bernhard Friedrich Eberhard Leopold Julius Kurt Carl Gottfried Peter Graf von Biesterfeld (Jena, 29 juni 1911 – Utrecht, 1 december 2004), was de prins-gemaal van koningin Juliana der Nederlanden.

Geboorteakte
Bernhard werd geboren in het groothertogdom Saksen-Weimar-Eisenach. Volgens zijn geboorteakte is dat op 28 juni 1911 om 02.45 uur. Bernhards moeder heeft altijd aangegeven dat dit een foutieve vermelding is. Hij vierde zijn hele leven zijn verjaardag op 29 juni, de datum die in zijn naturalisatie- en trouwakte staat. In haar biografie van Bernhard stelt Annejet van der Zijl dat de functionaris van het ziekenhuis die de aangifte deed zich in de datum vergiste.

Kennismaking en verloving

Standaard van prins Bernhard
Bernhard was bij de bijna zevenjarige zoektocht naar een echtgenoot voor Juliana niet benaderd door het koninklijk huis, maar formeel voldeed hij door de promotie tot prins en toetreding tot het Lippische vorstenhuis in 1916 wel aan het profiel van de gezochte kandidaat. Een kandidaat diende namelijk ebenbürtig te zijn en deel uit te maken van een vorstenhuis dat minimaal tot 1918 heeft geregeerd. Bij de zoektocht naar een huwelijkskandidaat voor Juliana maakte Wilhelmina gebruik van de Almanach de Gotha. Bernhard stond in het goede gedeelte van de Gotha.

Bernhards familie had goede contacten met de familie Von der Goltz, die tot de entourage van de Duitse ex-keizer in Doorn behoorde. In 1935 bezocht Bernhard minimaal tweemaal de Duitse ex-keizer en zijn vrouw Hermine Reuss in Nederland.

In november 1935 ging hij samen met mevrouw Von der Goltz op bezoek bij de Nederlandse Gezant in Parijs John Loudon. Aan Loudon vroeg hij hoe hij zich kon laten introduceren bij Wilhelmina en Juliana. Van zijn tante Anna kreeg hij informatie dat Juliana en Wilhelmina van plan waren om de Olympische Winterspelen in Garmisch-Partenkirchen te bezoeken en net over de grens zouden logeren in Oostenrijk. Bernhard reisde spoorslags af naar Garmisch-Partenkirchen en legde op 11 februari 1936 in het Oostenrijkse Igls een bezoek af aan Juliana en Wilhelmina onder het voorwendsel dat zijn vader Juliana's vader prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin gekend had. Via mevrouw Von der Goltz heeft Bernhard een introductiebrief gekregen. De gesprekken verliepen in het Frans.

De prins viel zowel bij Juliana als bij haar moeder en de meegereisde hofhouding in de smaak. Wilhelmina won daarop informatie in bij Duitse familieleden en de Nederlandse ambassade in Berlijn. Hermine Reuss steunde Bernhard en vroeg Wilhelmina's schoonfamilie een positief advies uit te brengen. Hoewel niet alle adviezen positief bleken te zijn besloot Wilhelmina door te gaan met Bernhard.

Juliana ging er op 15 augustus akkoord met een verloving. Die werd geheim gehouden en afgesproken werd dat Bernhard naar Nederland zou komen om drie maanden lang de Nederlandse taal en cultuur te leren kennen. Juliana en Bernhard zouden dan de gelegenheid krijgen elkaar nader te leren kennen. Als het stel dan niet van mening zou zijn veranderd, zou de verloving eind dat jaar wereldkundig worden gemaakt.

Dagblad De Telegraaf publiceerde op 20 augustus in de avondeditie echter een foto van Juliana in gezelschap van Bernhard en de geruchtenmachine kwam op gang. Wilhelmina voelde zich gedwongen de aankondiging van de verloving flink te vervroegen en op 8 september 1936 werd de verloving bekendgemaakt.

Op 24 november 1936 kreeg Bernhard het Nederlands staatsburgerschap. Bij de naturalisatiewet werden zijn Nederlandse voor- en geslachtsnamen vastgesteld. Op 4 december 1936 kwam de benoeming tot luitenant-ter-zee der eerste klasse à la suite bij de Koninklijke Marine en ritmeester à la suite bij de Koninklijke Landmacht. Tevens werd hem de titulaire rang verleend van ritmeester bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger.

Huwelijk en kinderen

Het burgerlijk huwelijk vond op 7 januari 1937 plaats in Den Haag en werd diezelfde dag ingezegend in de Grote of Sint-Jacobskerk aldaar. Bernhard kreeg bij Koninklijk Besluit direct na de huwelijkssluiting de titel Prins der Nederlanden met het predicaat Koninklijke Hoogheid. Tevens werd hem zitting verleend in de Raad van State, het hoogste adviescollege van Nederland.

Bernhard en Juliana kregen vier kinderen, allen dochters:
Beatrix (31 januari 1938)
Irene (5 augustus 1939)
Margriet (19 januari 1943)
Marijke (18 februari 1947-16 augustus 2019), die later haar tweede voornaam Christina als roepnaam koos.

De prins tijdens de Tweede Wereldoorlog
Op 10 mei 1940 viel Duitsland Nederland binnen.
Op 13 november 1940 werd Bernhard hoofdverbindingsofficier tussen de Nederlandse en Britse strijdkrachten.

In september 1945 werd hij eervol ontslagen als bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten. De prins werd vervolgens in 1946 benoemd tot inspecteur-generaal van de Koninklijke Landmacht. Een jaar later werd hij ook inspecteur-generaal van de Koninklijke Marine en vanaf 1953 eveneens van de Koninklijke Luchtmacht. In 1970 werden deze functies samengevoegd tot die van inspecteur-generaal der Krijgsmacht."
(visit link)

Titel
Prins-gemaal, keizerin-gemalin en koningin-gemalin zijn titels die worden gegeven aan de echtgenoten van de regerende koningen en koninginnen.

Prins-gemaal
"Claus van Amsberg, prins-gemaal van koningin Beatrix
De titel prins-gemaal is in het leven geroepen omdat het Nederlandse, Deense of Britse staatshoofd, ook wanneer het een vrouw is, formeel altijd koning heet. Het zou verwarrend zijn wanneer haar echtgenoot de titel koning kreeg. Omgekeerd kan de echtgenote van de koning wel koningin worden genoemd omdat het gebruikelijk is dat een man met dezelfde titel hoger wordt geplaatst. Om deze reden werden Hendrik van Mecklenburg-Schwerin, Bernhard van Lippe-Biesterfeld en Claus van Amsberg prins(-gemaal) genoemd.

In het Verenigd Koninkrijk werd de titel Prince Consort in 1857 door koningin Victoria officieel verleend aan haar man prins Albert. De laatste prins-gemaal van het Verenigd Koninkrijk was prins Philip, hertog van Edinburgh. Hij overleed in 2021."
(visit link)

Eng
"Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter, Prince of the Netherlands, Prince of Lippe-Biesterfeld, born as Bernhard Friedrich Eberhard Leopold Julius Kurt Carl Gottfried Peter Graf von Biesterfeld (Jena, 29 June 1911 - Utrecht, 1 December 2004), was the prince consort of Queen Juliana of the Netherlands.

Birth certificate
Bernhard was born in the Grand Duchy of Saxony-Weimar-Eisenach. According to his birth certificate, this was on June 28, 1911 at 2:45 am. Bernhard's mother has always indicated that this is an incorrect statement. All his life he celebrated his birthday on June 29, the date stated in his naturalization and marriage certificate. In her biography of Bernhard, Annejet van der Zijl states that the hospital official who filed the report made a mistake in the date.

Acquaintance and engagement

Bernhard had not been approached by the royal house during the almost seven-year search for a husband for Juliana, but formally he did meet the profile of the candidate sought by being promoted to prince and joining the Lippian royal house in 1916. A candidate had to be wealthy and be part of a royal house that ruled at least until 1918. When looking for a marriage candidate for Juliana, Wilhelmina used the Almanach de Gotha. Bernhard was in the right part of the Gotha.

Bernhard's family had good contacts with the Von der Goltz family, who belonged to the entourage of the German ex-emperor in Doorn. In 1935, Bernhard visited the German ex-emperor and his wife Hermine Reuss in the Netherlands at least twice.

In November 1935 he and Mrs. Von der Goltz visited the Dutch Envoy in Paris John Loudon. He asked Loudon how he could be introduced to Wilhelmina and Juliana. He received information from his aunt Anna that Juliana and Wilhelmina were planning to visit the Winter Olympics in Garmisch-Partenkirchen and would be staying just across the border in Austria. Bernhard immediately traveled to Garmisch-Partenkirchen and visited Juliana and Wilhelmina in Igls, Austria, on February 11, 1936, on the pretext that his father had known Juliana's father Prince Hendrik of Mecklenburg-Schwerin. Bernhard received a letter of introduction through Mrs. Von der Goltz. The conversations took place in French.

The prince was well liked by Juliana, her mother and the accompanying court. Wilhelmina then obtained information from German relatives and the Dutch embassy in Berlin. Hermine Reuss supported Bernhard and asked Wilhelmina's in-laws to give positive advice. Although not all advice turned out to be positive, Wilhelmina decided to continue with Bernhard.

Juliana agreed to an engagement on August 15. This was kept secret and it was agreed that Bernhard would come to the Netherlands to learn the Dutch language and culture for three months. Juliana and Bernhard would then have the opportunity to get to know each other better. If the couple had not changed their minds by then, the engagement would be announced at the end of that year.

However, on August 20, the newspaper De Telegraaf published a photo of Juliana in the company of Bernhard in the evening edition and the rumor mill started. Wilhelmina felt forced to considerably bring forward the announcement of the engagement and the engagement was announced on September 8, 1936.

On November 24, 1936, Bernhard received Dutch citizenship. His Dutch first and last names were determined by the Naturalization Act. On December 4, 1936 he was appointed lieutenant commander à la suite in the Royal Navy and captain à la suite in the Royal Army. He was also granted the titular rank of captain in the Royal Dutch East Indies Army.

Marriage and children

The civil wedding took place on January 7, 1937 in The Hague and was blessed that same day in the Grote or Sint-Jacobskerk there. Immediately after the marriage, Bernhard was given the title Prince of the Netherlands with the predicate Royal Highness by Royal Decree. He was also granted a seat on the Council of State, the highest advisory body in the Netherlands.

Bernhard and Juliana had four children, all daughters:
Beatrix (January 31, 1938)
Irene (August 5, 1939)
Margriet (January 19, 1943)
Marijke (18 February 1947 – 16 August 2019), who later chose her middle name Christina as her nickname.

The prince during the Second World War
On May 10, 1940, Germany invaded the Netherlands.
On November 13, 1940, Bernhard became chief liaison officer between the Dutch and British forces.

In September 1945 he was honorably discharged as commander of the Home Forces. The prince was subsequently appointed Inspector General of the Royal Netherlands Army in 1946. A year later he also became inspector general of the Royal Navy and from 1953 also of the Royal Air Force. In 1970, these positions were merged into that of Inspector General of the Armed Forces."
(visit link)

Title
"Prince consort, empress consort, and queen consort are titles given to the spouses of the reigning kings and queens.

Prince Consort
Claus van Amsberg, prince consort of Queen Beatrix
The title Prince Consort was created because the Dutch, Danish or British head of state, even when she is a woman, is always formally called king. It would be confusing if her husband was given the title of king. Conversely, the king's wife may be called queen because it is common for a man with the same title to be ranked higher. For this reason, Henry of Mecklenburg-Schwerin, Bernhard of Lippe-Biesterfeld and Claus van Amsberg were called prince(consort).

In the United Kingdom, the title Prince Consort was officially granted to her husband Prince Albert by Queen Victoria in 1857. The last Prince Consort of the United Kingdom was Prince Philip, Duke of Edinburgh. He passed away in 2021.”
(visit link)
Monarch Ranking: King / Queen

Proper Title and Name of Monarch: Prins der Nederlanden, Prins van Lippe-Biesterfeld, geboren als Bernhard Friedrich Eberhard Leopold Julius Kurt Carl Gottfried Peter Graf von Biesterfeld

Country or Empire of Influence: Nethelands

Website for additonal information: [Web Link]

Visit Instructions:

Waymark Visitor - Must either

 • Provide a photo at the Statue
 • Answer a related question, if available, as posted on the Waymark description to the satistfaction of the Owner
 • Search for...
  Geocaching.com Google Map
  Google Maps
  MapQuest
  Bing Maps
  Nearest Waymarks
  Nearest Monarchs of the World
  Nearest Geocaches
  Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
  Recent Visits/Logs:
  There are no logs for this waymark yet.