Temple of Divine Providence - Wilanów - Warsaw, Poland
Posted by: Groundspeak Premium Member sernikk
N 52° 09.520 E 021° 04.327
34U E 504933 N 5778687
Temple of Divine Providence, a very unique and controversial building in Warsaw
Waymark Code: WM17DGF
Location: Mazowieckie, Poland
Date Posted: 02/01/2023
Views: 3

Świątynia Opatrzności Bożej, to ogromna betonowa budowla znajdująca się na warszawskim Wilanowie, będąca rzymskokatolickim kościołem parafialnym. Ze względu na swój nietypowy kształt, budynek często nazywany jest przez mieszkańców "wyciskarką do cytryn".

Opis budynku

"Świątynia Opatrzności Bożej z zewnątrz ma kształt sześcianu z kopułą. W przestrzenną formę tego sześcianu wpisane jest okrągłe wnętrze świątyni, przypominające rzymski Panteon. Konstrukcja jest budowlą o kilku kondygnacjach. Część parterową wypełnia przestrzeń sakralna ze stacjami i kaplicami upamiętniającymi najważniejsze wydarzenia z historii Polski, mającymi wpływ na formowanie się polskiej tradycji religijnej i kulturowej. Nad nawą boczną, okalającą pierścieniem nawę główną, zlokalizowano Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Pod posadzką, w kościele dolnym, stworzony został tzw. Panteon Wielkich Polaków – miejsce pochówku i upamiętnienia najbardziej zasłużonych polskich patriotów oraz ludzi kultury i nauki."

Historia

Historia budowy kościoła Opatrzności Bożej liczy ponad 200 lat i wiąże się z Konstytucją 3 maja 1791 roku, kiedy to uchwałą posłów na Kongres Czteroletni podjęto decyzję o budowie kościoła jako wotum dziękczynnego za Konstytucję. Trzeci rozbiór Polski wstrzymał prace. Działania na rzecz budowy świątyni wznowiono po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Obiekt miał powstać na Polu Mokotowskim według projektu arch. Bohdana Pniewskiego. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił budowę świątyni na kolejne kilkadziesiąt lat. Kolejna inicjatywa budowy świątyni została podjęta w 1989 roku. Budowa kościoła Opatrzności Bożej na Polach Wilanowskich (Błonia) została zakończona w 2016 roku. Pierwsza msza święta odbyła się 11 listopada 2016 roku.


Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%85tynia_Opatrzno%C5%9Bci_Bo%C5%BCej_w_Warszawie


The Temple of Divine Providence is a huge concrete building located in Warsaw's Wilanów district, which is a Roman Catholic parish church. Due to its unusual shape, the building is often called a "lemon squeezer" by locals.

Description of the building

"The Temple of Divine Providence from the outside is shaped like a cube with a dome. In the spatial form of this cube is inscribed the circular interior of the temple, reminiscent of the Roman Pantheon. The structure is a building with several stories. The ground-floor part is filled with sacred space with stations and chapels commemorating the most important events of Polish history, affecting the formation of Polish religious and cultural traditions. Above the side aisle, surrounding the main nave with a ring, is located the Museum of John Paul II and Primate Wyszynski. Under the floor, in the lower church, the so-called Pantheon of Great Poles was created - a place of burial and commemoration of the most distinguished Polish patriots and people of culture and science."

History

The history of the construction of the Church of Divine Providence is more than 200 years old and is connected with the Constitution of May 3, 1791, when a resolution of the deputies to the Four-Year Congress decided to build a church as a votive offering of thanks for the Constitution. The third partition of Poland halted the work. Efforts to build the temple resumed after independence in 1918. The structure was to be built on Pole Mokotowskie, according to a design by arch. Bohdan Pniewski. The outbreak of World War II prevented the construction of the temple for the next several decades. Another initiative to build a temple was taken in 1989. Construction of the Church of Divine Providence in Wilanow Fields (Blonia) was completed in 2016. The first mass was held on November 11, 2016.


Read more: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%85tynia_Opatrzno%C5%9Bci_Bo%C5%BCej_w_Warszawie

Building Address:
Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
Warszawa, Mazowieckie Poland
02-972


Is it open to the general public?: yes

When was it built? (Approximate if you must.): 01/01/2016

What is the name of this building?: Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Odd-Shaped Buildings
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
okrutnyb visited Temple of Divine Providence - Wilanów - Warsaw, Poland 03/07/2023 okrutnyb visited it