Het gezicht van Nijmegen - Nijmegen, NL
featured waymark
Posted by: Groundspeak Premium Member PetjeOp
N 51° 51.297 E 005° 51.801
31U E 697185 N 5748781
Sinds twee jaar staat een enorm romeins masker langs de Waal tussen Nijmegen en Lent
Waymark Code: WM16B25
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 06/18/2022
Published By:Groundspeak Premium Member Outspoken1
Views: 4

"Nijmegen bouwt gigantisch Romeins masker
Langs de rivier de Waal in Nijmegen wordt een gigantisch Romeins masker van 6 bij 5,5 m groot geplaatst. Het twee ton wegende beeld is een replica van een gezichtsmasker uit museum Het Valkhof in Nijmegen.

De uit Duitsland afkomstige Nederlandse kunstenaar Andreas Hetfeld won twee jaar geleden een wedstrijd met zijn idee voor het masker. Het wordt niet alleen een groot beeld, bezoekers zullen via een trap de binnenkant van het masker kunnen beklimmen. Op die manier kunnen bezoekers door de ogen van het masker kijken naar de stad Nijmegen.

Het masker is een belevingskunstwerk, zo zegt Hetfeld. ‘Mensen kunnen erin kruipen waardoor ze onderdeel worden van het masker en van een stuk geschiedenis van Nijmegen.’ De inspiratie voor het kunstwerk is de vondst van een Romeins ruitermasker in 1915, dat bij de Spoorbrug in Nijmegen werd gevonden. Door dit in een beeld te verwerken, wilde Hetfeld de historie van Nijmegen en de schoonheid van ambacht verbeelden. ‘Dit was een hele belangrijke vondst voor Nijmegen als oudste stad van Nederland. Het kunstwerk staat daarmee symbool voor de oudheid van de stad. Daarnaast is het oorspronkelijke masker gewoon heel mooi vormgegeven.’

Het gezichtsmasker waarop het kunstwerk wordt gebaseerd dateert uit de eerste eeuw na Christus. Het werd in 1915 gevonden tijdens baggerwerkzaamheden in de Waal bij Nijmegen. Vermoedelijk is de helm gebruikt tijdens veldslagen, maar het is ook mogelijk dat het masker werd gedragen tijdens parades, toernooien en ceremoniële gelegenheden.

Volgens Het Valkhof is het een uniek object dat niet alleen beroemd is in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Er zijn wereldwijd slechts 120 gezichtsmaskers teruggevonden, maar dit is volgens Het Valkhof één van de mooist bewaard gebleven exemplaren uit het Romeinse Rijk."
(visit link)

Eng
Nijmegen builds gigantic Roman mask
A gigantic Roman mask measuring 6 by 5.5 m is being placed along the river Waal in Nijmegen. The two-ton statue is a replica of a face mask from the Het Valkhof museum in Nijmegen.

The German artist Andreas Hetfeld won a competition two years ago with his idea for the mask. Not only will it be a large statue, visitors will be able to climb the inside of the mask via a staircase. In this way, visitors can look at the city of Nijmegen through the eyes of the mask.

The mask is an experiential work of art, says Hetfeld. ‘People can crawl into it, making them part of the mask and part of a piece of Nijmegen history.’ The inspiration for the artwork is the discovery of a Roman equestrian mask in 1915, which was found near the Railway Bridge in Nijmegen. By processing this in an image, Hetfeld wanted to depict the history of Nijmegen and the beauty of craftsmanship. ‘This was a very important find for Nijmegen as the oldest city in the Netherlands. The work of art thus symbolizes the antiquity of the city. In addition, the original mask is simply beautifully designed.”

The face mask on which the artwork is based dates back to the first century AD. It was found in 1915 during dredging work in the Waal near Nijmegen. Presumably the helmet was used in battle, but it is also possible that the mask was worn during parades, tournaments and ceremonial occasions.

According to Het Valkhof, it is a unique object that is not only famous in the Netherlands, but also in the rest of the world. Only 120 face masks have been found worldwide, but according to Het Valkhof this is one of the most beautifully preserved examples from the Roman Empire."
(visit link)
Name or use 'Unknown' if not known: Het gezicht van Nijmegen

Figure Type: Human

Artist Name or use 'Unknown' if not known: Andreas Hetfeld

Date created or placed or use 'Unknown' if not known: 2020

Location: op het waaleiland Veur-Lent

Materials used: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo you have personally taken of the sculpture and tell us a little about your impressions of the piece. Additional photos are always appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Figurative Public Sculpture
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
PetjeOp visited Het gezicht van Nijmegen - Nijmegen, NL 02/07/2023 PetjeOp visited it