Würzburg Riese Radar - Oostende - Belgium
Posted by: Groundspeak Premium Member Andre 61
N 51° 11.898 E 002° 50.962
31U E 489475 N 5671887
Würzburg Riese Radar in Oostende
Waymark Code: WM16AR6
Location: West-Vlaanderen, Belgium
Date Posted: 06/16/2022
Published By:Groundspeak Premium Member saopaulo1
Views: 1

Enig nog overgebleven exemplaar van 10 m hoog
De Duitse mobiele radar uit WOII is één van de belangrijkste en grootste collectiestukken van Raversyde. Het is een spoorwegmodel van zo’n 10 m hoog en maakt sinds 2009 deel uit van de collectie. De Provincie bezit het enige nog overgebleven mobiele exemplaar van de radar op een spoorwegwagon. De mobiele radar kon de gedetecteerde vijand tot op een afstand van 70 km volgen. Langsheen de verdedigingslinie Atlantikwall stonden tijdens WOII verschillende dergelijke radars opgesteld, maar niet tussen de bunkers in de duinen. de hele instalatie weegt ongeveer 30 ton en is gemaakt in 1941

Grondige restauratie
Eind april vertrok de reuzenradar naar Bredene voor restauratie. De radar werd ontdaan van zware corrosiekorsten en doorgeroeste delen werden vervangen. Daarna werd het geheel gestraald en voorzien van meerdere afwerklagen. Er werd daarvoor heel wat studiewerk verricht: een grondig kleuronderzoek en een onderzoek naar de originele opschriften.
Bij de restauratie werd ook een kogelgat ontdekt in de arm van de parabool.

De restauratie werd met respect voor de historische authenticiteit uitgevoerd door de Bouwsmederij Everaert uit Bredene. De restauratie kon worden gerealiseerd dankzij de subsidie van 50 % van het Europees Interreg IVA-2 Zeeën-project ‘World War 2-heritage’. De overige 50 % wordt door de Provincie West-Vlaanderen voorzien als investering in haar erfgoed. Het totale bedrag van de restauratie bedraagt 181.500 euro.
bron (visit link)
--

Dit type radar was geen doelzoekradar maar een doelvolgradar. Dat wil zeggen dat de antenne niet ronddraait, maar een eenmaal gedetecteerd doel continu volgt. Doelvolgradars worden gebruikt om vijandelijke vliegtuigen te volgen zodat jagers ze kunnen onderscheppen of luchtafweergeschut hen kan neerhalen. De Würzburg-radar is ook bekend als FuMG 39 T (Funkmeßgerät, ingevoerd in 1939, producent Telefunken) of FuMG 62 (Luftwaffebenaming). Hij was genoemd naar de Duitse stad Würzburg.
Deze radar in Oostende staat op een treinwagon en maakt deel uit van de Atlantikwall-collectie van het domein Ravesyde.
bron (visit link)
andere info (visit link)
(visit link)
--------------------

Only surviving 10 m high copy
The German mobile radar from WWII is one of the most important and biggest pieces of the Raversyde collection. It is a railway model of about 10 m high and has been part of the collection since 2009. The Province owns the only remaining mobile version of the radar on a railway wagon. The mobile radar could track the detected enemy up to a distance of 70 km. Several such radars were set up along the Atlantic Wall defence line during WWII, but not between the bunkers in the dunes. The whole installation weighs about 30 tonnes and was made in 1941.

Thorough restoration
At the end of April, the giant radar left for Bredene for restoration. Heavy corrosion crusts were removed from the radar and rusty parts were replaced. After that, the whole thing was blasted and given several finishing layers. A lot of research was carried out: a thorough colour study and research into the original inscriptions.
During the restoration, a bullet hole was discovered in the arm of the parabola.

The restoration was carried out with respect for the historical authenticity by the Everaert Blacksmith's in Bredene. The restoration could be realised thanks to a 50% subsidy from the European Interreg IVA-2 Seas project 'World War 2heritage'. The remaining 50% will be provided by the Province of West Flanders as an investment in its heritage. The total amount of the restoration is 181,500 euros.
source (visit link)
--

This type of radar was not a target search radar but a target tracking radar. This means that the antenna does not rotate, but continuously follows a detected target. Target tracking radars are used to follow enemy aircraft so that fighters can intercept them or anti-aircraft guns can shoot them down. The Würzburg radar is also known as FuMG 39 T (Funkmeßgerät, introduced in 1939, manufacturer Telefunken) or FuMG 62 (Luftwaffebenaming). It was named after the German city of Würzburg.
This radar in Ostend is standing on a train wagon and is part of the Atlantikwall-collection of the Ravesyde domain.
source (visit link)
other info (visit link)
(visit link)
Type of train car: goederen wagon

Location: buiten

Price (In local currency): grtis

Interaction allowed: no

Visiting hours: Not listed

Visit Instructions:
Please post another photo of the train car. If you're unable to do this please describe your visit in detail.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Static Train Cars
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Andre 61 visited Würzburg Riese Radar - Oostende - Belgium 06/18/2022 Andre 61 visited it