Evangeliegemeente De Deur - Nijmegen, the Netherlands
Posted by: Groundspeak Premium Member Becktracker
N 51° 48.861 E 005° 50.465
31U E 695828 N 5744207
Quick Description: The church building in Nijmegen has a steeple like a volcano dome
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 4/26/2022 11:12:23 PM
Waymark Code: WM163JM
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 0

Long Description:
NL Op reliwiki.nl lees ik dat het kerkgebouw van De Deur oorspronkelijk de Nederlands-Hervormde Pauluskerk was. Het markante gebouw is in 1964 gebouwd en ontworpen door van Nap en Ede. In de periode van 1993 tot 2013 was het in gebruik als Rooms-Katholieke kerk.

Van bron
Christian Fellowship Ministries (CFM) is een snelgroeiende beweging waarvan er wereldwijd meer dan 2500 kerken zijn in meer dan 120 landen. De CFM-kerken in Nederland dragen de naam ‘Evangeliegemeente De Deur’. Onze Fellowship is begonnen in 1970, toen pastor Wayman Mitchell met zijn vrouw Nelda een kerk in Prescott, Arizona (VS) aangeboden kreeg. Pastor Mitchell trainde de mensen in de Prescott-kerk op basis van zijn ervaring en uiteindelijk was het zo dat de kerk in Prescott in staat was om enkele van deze mannen naar andere steden te sturen om daar nieuwe kerken te beginnen. Zo was de basis gelegd voor een beweging die steeds grotere vormen aannam. De kerken die vanuit Prescott waren uitgestuurd, werden met de tijd sterk genoeg om zelf weer echtparen uit te sturen naar andere steden. Mitchell kreeg geregeld open deuren om ook in het buitenland aan het werk te kunnen en al gauw gingen er mannen naar onder andere Mexico, de Filippijnen en Australië om kerken te planten.

De open deur in Nederland was er in 1978 in de vorm een kleine bijbel-studiegroep in Steenwijk. De groep bestond uit ongeveer 30 personen en verlangde naar een pastor die sturing kon geven aan de groep. Eén van de discipelen nam toen de leiding op zich. Mitchell steunde hem in het bouwen van de kerk en haalde hem regelmatig over naar de halfjaarlijkse bijbelconferenties die in Prescott worden gehouden. Zo werd de visie van de CFM in de Nederlandse fellowship ingeplant. De kerk verhuisde vervolgens naar Zwolle en begon daar te groeien.

Uiteindelijk was ook deze kerk sterk genoeg om echtparen uit te sturen naar andere steden. Daarnaast nam de kerk in Zwolle ook de verantwoordelijkheid op zich voor een halfjaarlijkse Europese bijbelconferentie. Deze wordt nog steeds elke 6 maanden in Zwolle gehouden.

Ee´n van de kerken die in Nederland werd gestart is de Deur Nijmegen. In 1991 werden Lindon en Adilee Marselia vanuit de Europese Bijbelconferentie in Zwolle uitgestuurd om in Nijmegen een nieuwe kerk te beginnen. Nadat zij de eerste samenkomsten in een woonkamer hielden, begon God het werk te zegenen en al snel sloten steeds meer mensen zich bij de jonge kerk aan. In 2011 namen Patrick en Karin Verplak de kerk over, en sindsdien heeft de kerk een enorme groei doorgemaakt.

ENG On reliwiki.nl I read that the church building of De Deur was originally the Dutch Reformed Pauluskerk. The striking building was built in 1964 and designed by van Nap en Ede. In the period from 1993 to 2013 it was in use as a Roman Catholic church.

From source
Christian Fellowship Ministries (CFM) is a fast-growing movement with more than 2,500 churches in more than 120 countries worldwide. The CFM churches in the Netherlands bear the name 'Evangeliegemeente De Deur'. Our Fellowship began in 1970 when Pastor Wayman Mitchell and his wife Nelda were offered a church in Prescott, Arizona, USA. Pastor Mitchell trained the people in the Prescott Church based on his experience and eventually the Church in Prescott was able to send some of these men to other cities to start new churches there. Thus the foundation was laid for a movement that took on ever larger forms. The churches sent out from Prescott grew strong enough in time to send couples out to other cities themselves. Mitchell was regularly given open doors to work abroad and soon men went to Mexico, the Philippines and Australia, among other places, to plant churches.

The open door in the Netherlands was in 1978 in the form of a small Bible study group in Steenwijk. The group consisted of about 30 people and longed for a pastor who could direct the group. One of the disciples then took the lead. Mitchell supported him in building the church and regularly invited him to the biannual Bible conferences held in Prescott. This is how the vision of the CFM was implanted in the Dutch fellowship. The church then moved to Zwolle and started to grow there.

Eventually this church was also strong enough to send couples to other cities. In addition, the church in Zwolle also took responsibility for a biannual European Bible conference. This is still held every 6 months in Zwolle.

One of the churches that was started in the Netherlands is the Deur Nijmegen. In 1991 Lindon and Adilee Marselia were sent out from the European Bible Conference in Zwolle to start a new church in Nijmegen. After they held the first meetings in a living room, God began to bless the work and soon more and more people joined the fledgling church. In 2011, Patrick and Karin Verplak took over the church, and since then the church has grown enormously.

Building Address:
Einsteinstraat 122
Nijmegen, Gelderland the Netherlands


Is it open to the general public?: yes

When was it built? (Approximate if you must.): 1/1/1964

What is the name of this building?: Evangeliegemeente De Deur, originally de Pauluskerk

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Odd-Shaped Buildings
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Becktracker visited Evangeliegemeente De Deur - Nijmegen, the Netherlands 2/4/2022 Becktracker visited it