Ørnehøj langdysse, Ditlev Laub - Vordingborg, Danmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Klabautermanden
N 54° 58.381 E 011° 59.875
32U E 691871 N 6095900
Quick Description: Ørnehøj Langdysse, monument fra bondestenalderen malet i akvarel af Ditlev Laub i 1876. Siden Ditlev malede dyssen er der sprængt yderligere af det vældige monument, og højen er yderligere afgravet. Anlægget blev først fredet i år 1900.
Location: Denmark
Date Posted: 1/3/2021 4:29:59 PM
Waymark Code: WM13KZ7
Published By: Groundspeak Premium Member fi67
Views: 3

Long Description:
Ørnehøj Langdysse, monument fra bondestenalderen malet i akvarel af Ditlev Laub i 1876. Siden Ditlev malede dyssen er der sprængt yderligere af det vældige monument, og højen er yderligere afgravet. Anlægget blev først fredet i år 1900.

Ørnehøj er aldrig undersøgt arkæologisk og ser i dag ud næsten som da Natio- nalmuseet første gang registrerede anlægget i 1876. Sammenlignet med gamle akvareltegninger udført af Nationalmuseets dygtige kunstner og arkitekt Ditlev Laub er højen dog blevet yderligere afgravet, idet dyssekammerets store bæresten på tegningerne ser ud til at stå dybere i højen end i dag. Endvidere er dækstenen over gravkammeret efterfølgende blevet forskubbet mod syd fra sin oprindelige position understøttet af alle 5 bæresten i gravkammeret. Dette er sikkert sket samtidig med den stenhugst, som graven tydeligvis også har været udsat for mellem 1876 og den frivillige fredning i år 1900. To store forarbejdede stenbjælker med tydelige kløvespor samt et stort afsprængt stykke fra dækstenen ligger besynderligt nok stadig på højbunden lige syd for kammeret. Det ser næsten ud som om at stenhuggeren er blevet taget på fersk gerning og forladt stedet uden sit produkt. På dækstenen over kammeret ses der derfor også store afspaltningsflader. Dækstenen har altså oprindelig været endnu større. Gravkammeret står således nu helt frit og det er især den ganske enorme, men reducerede dæksten som stadig vejer mellem 15 og 20 tons, der imponerer den besøgende.

Kilde: Fortidsmindeguide.dk

English: Ørnehøj Langdysse, a monument from the Peasant Stone Age painted in watercolor by Ditlev Laub in 1876. Since Ditlev painted the dolmen, the huge monument has been blasted further, and the mound has been further excavated. The facility was first protected in the year 1900.

Ørnehøj has never been investigated archaeologically and today looks almost like when the National Museum first registered the facility in 1876. Compared to old watercolor drawings made by the National Museum's skilled artist and architect Ditlev Laub, the mound has been further excavated, as the dolmen chamber's large supporting stone on the drawings looks out to stand deeper in the mound than today. Furthermore, the capstone above the burial chamber has subsequently been displaced to the south from its original position supported by all 5 supporting stones in the burial chamber. This probably happened at the same time as the stone cutting, which the tomb was apparently also exposed to between 1876 and the voluntary protection in the year 1900. Two large processed stone beams with clear cleavage traces and a large blasted piece from the cover stone are strangely still on the floor just south of the chamber. It almost looks as if the stonemason has been caught red-handed and left the place without his product.

On the cover stone above the chamber, large splitting surfaces can therefore also be seen. The cover stone has thus originally been even larger. The burial chamber is now completely free and it is especially the quite huge but reduced capstone which still weighs between 15 and 20 tons that impresses the visitor.

Source: Fortidsmindeguide.dk
Website of painting. Exact URL of painting is required: [Web Link]

Artist: Ditlev Laub

Date of Painting: 1/1/1876

Date of Your Photograph: 3/19/2018

Medium of Painting: Watercolor on paper

Visit Instructions:
Describe your visit, including the date, with as much detail as possible, and contribute at least one photo, original, different from those already in the gallery, if possible.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Paintings Then and Now
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.