Sassersten ved Fjenneslev kirke - Fjenneslev, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Klabautermanden
N 55° 26.009 E 011° 41.249
32U E 670033 N 6146315
Quick Description: Runestenen Sassersten har siden 1982 været opstillet foran Fjenneslev kirke mellem Sorø og Ringsted. Den blev fundet i 1825 under nedrivning af det tidligere kirkegårdsdige, men har oprindeligt stået et andet sted.
Location: Denmark
Date Posted: 8/26/2020 4:37:05 AM
Waymark Code: WM131HR
Published By: Groundspeak Regular Member Bernd das Brot Team
Views: 1

Long Description:
Dansk: Den blev fundet i 1825 under nedrivning af det tidligere kirkegårdsdige, men har oprindeligt stået et andet sted. Som det er tilfældet med de fleste af de godt 200 kendte danske runesten, findes kun et fåtal af runestenene på deres oprindelige sted. Langt de fleste er siden vikingetiden blevet flyttet og som regel til kirker. Måske en handling som afspejler et forsøg på at kristne de gamle hedenske sten?

Runestenens indskrift er meget atypisk da den læses ovenfra og ned på stenens smalside og over teksten ses et indhugget kors, som tydeligt indikerer at runeteksten er fra brydningstiden mellem hedensk og kristen tro omkring år 1000. Runeteksten tilhører stilmæssigt det "Yngre Futhark-alfabet" med 16 tegn og Sasserstenen dateres følgeligt til ca. år 1030.

Teksten som har givet runestenen sit navn lyder: "Sasser rejste stenen og gjorde broen". Med teksten hyldes således afsenderen "Sasser", som rejste stenen, samt den ædle handling han udførte med at opføre en bro. Det må derfor formodes, at runestenen oprindeligt har stået ved en nærliggende bro / overgangssted, som vi for eksempel også kender det fra Sjelbro-stenen. Det bedste bud på den oprindelige placering er "Sasserbro" over Tuelå kun 3 km vest for Kirke Fjenneslev, som må have taget navn efter runestenen. Her undersøgte Sorø Museum i 1982 en stenlagt vej anlagt på kraftige, kløvede egestammer. Om det er denne vej som regnes for broen eller at vejen ledte frem til en træbygget bro over den dengang mere vandrige å, hvor runestenen sikkert var opstillet er endnu ikke afklaret, men fundet af et smykke fra 1100 tallet matcher perfekt sammenhængen med runestenen og Hvide-slægtens store lokale indflydelse.

English: Sassersten was found in 1825 during the demolition of the former cemetery dike, but has originally stood elsewhere. As is the case with most of the more than 200 known Danish rune stones, only a few of the rune stones are found in their original place. The vast majority have since the Viking Age been moved and usually to churches. Perhaps an act that reflects an attempt to Christianize the ancient pagan stones?

The runic inscription is very atypical as it is read from above and down on the narrow side of the stone and above the text is a carved cross, which clearly indicates that the runic text is from the turning point between pagan and Christian faith around the year 1000. The runic text stylistically belongs to 16 characters and the Sasser stone is consequently dated to approx. year 1030.

The text that gave the rune stone its name reads: "Sasser raised the stone and made the bridge". The text thus pays homage to the sender "Sasser", who raised the stone, as well as the noble act he performed in constructing a bridge. It must therefore be assumed that the runestone originally stood at a nearby bridge / transition point, as we also know it from the Sjelbro stone, for example. The best bid for the original location is "Sasserbro" over Tuelå only 3 km west of Kirke Fjenneslev, which must have been named after the runestone. Here, in 1982, Sorø Museum examined a paved road built on strong, split oak trunks. Whether it is this road that is considered the bridge or that the road led to a wooden bridge over the then more watery river, where the runestone was probably erected is not yet clarified, but the find of a jewel from the 12th century perfectly matches the connection with the runestone and White the great local influence of the genus.

Source: Fortidsmindeguide.dk
Runestone Type: Nordic

Parking or Additional Point: Not Listed

Visit Instructions:
A picture of you at the Runestone.
If this is not possible a good description by you of what is at the Waymark you are logging.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Runestones Worldwide
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.