St. Nicolaaskerk - Benschop, the Netherlands
Posted by: Groundspeak Regular Member Becktracker
N 52° 00.566 E 004° 58.706
31U E 635785 N 5763936
Quick Description: 13th to 15th century church, nowadays the centre of the Hervormde Gemeente Benschop
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 7/1/2020 3:56:51 AM
Waymark Code: WM12Q7V
Published By: Groundspeak Regular Member Dorcadion Team
Views: 5

Long Description:
Van hervormdegemeentebenschop.nl:

De bouwgeschiedenis van de in vroeger jaren aan Sint-Nicolaas gewijde dorpskerk van Benschop is ingewikkeld te noemen. Tussen 1200 en 1250 brachten bouwlieden de fundering van de toren en het schip met een driebeukige vorm tot stand. In de veertiende eeuw werden het koor en het dwarsschip opgetrokken, waardoor er een kruiskerk ontstond. Vanaf 1450 werd de toren verhoogd en vonden diverse verbouwingen aan het schip plaats, waardoor het gebouw éénbeukig werd. De kerk kreeg de vorm van een pseudo-basiliek doordat het hoge middenschip en de zijbeuken gehandhaafd bleven. Vanaf 1500 veranderde er weinig meer aan de hoofdvorm van de kerk.

De Reformatie ging ook aan het kerkelijk leven van Benschop niet voorbij. De in 1578 aangenomen Gerrit Adriaensz van Zijll werd de eerste predikant van Benschop. Als gevolg van de invoering van de nieuwe leer werd de kerk ontdaan van het altaar, de beelden en het orgel. Toch moeten de veranderingen in de erediensten in de praktijk zeer geleidelijk hebben plaatsgevonden. De Rooms-katholieken uit Benschop bleven de oude Sint-Nicolaaskerk namelijk nog tot 1640 bezoeken. Priester Heer Joris van het kapittel IJsselstein betreurde het dat de Rooms-katholieke goederen van Benschop teloor gingen en maakte zich er sterk voor dat het kerkzilver behouden zou blijven. Het werd in IJsselstein bewaard, zodat het veilig zou zijn voor rondzwervend plunderend gespuis. Uiteindelijk werd het zilverwerk echter door Prins Willem I van Oranje in beslag genomen, die het gebruikte voor de aanleg van de verdedigingswerken rond de stad Breda.

In een grafkelder onder het koor ligt de in 1697 overleden zeeheld A.F. van Zijll, ook wel de ‘bliksem en donder van de wateren’ genoemd, begraven. Hij woonde op het landgoed Zeevliet in Benschop.

From hervormdegemeentebenschop.nl:

The construction history of the village church of Benschop, which was devoted to Saint Nicholas in earlier years, can be called complex. Between 1200 and 1250, builders established the foundation of the tower and the ship with a three-aisled shape. In the fourteenth century, the choir and transept were erected, creating a cross church. From 1450, the tower was raised and various renovations to the ship took place, making the building one-aisled. The church took the form of a pseudo-basilica because the high nave and side aisles were maintained. From 1500 little changed on the main shape of the church.

The Reformation did not ignore the church life of Benschop either. Gerrit Adriaensz van Zijll, who was adopted in 1578, became the first minister of Benschop. As a result of the introduction of the new teaching, the church was stripped of the altar, statues and organ. However, changes in worship services must have taken place very gradually in practice. The Roman Catholics from Benschop continued to visit the old St. Nicholas Church until 1640. Priest Lord Joris of the IJsselstein chapter regretted the loss of Benschop's Roman Catholic goods and made a strong case that the silver could be preserved. It was kept in IJsselstein, so it would be safe for roving marauding scum. Ultimately, however, the silverware was confiscated by Prince William I of Orange, who used it for the construction of the defenses around the city of Breda.

The sea hero A.F. van Zijll, also known as the 'lightning and thunder of the waters', is buried in a crypt under the choir. He lived on the Zeevliet estate in Benschop.
Building Materials: Brick

Visit Instructions:
Logs for Medieval churches waymark must contain a date found and any details about the visit there. Also photos and other experiences related to the building are welcome.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Medieval Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Andre 61 visited St. Nicolaaskerk - Benschop, the Netherlands 11/30/2020 Andre 61 visited it
Becktracker visited St. Nicolaaskerk - Benschop, the Netherlands 10/6/2020 Becktracker visited it
Becktracker visited St. Nicolaaskerk - Benschop, the Netherlands 6/29/2020 Becktracker visited it

View all visits/logs