Brielse Vrijpaal no. 4 - Brielle, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Theodd1
N 51° 53.747 E 004° 09.706
31U E 579939 N 5750084
Quick Description: Deze grenspaal geeft aan waar de stedelijke vrijheid van de vestingstad Den Briel begon (en eindigde) in de 16e eeuw. / This marker indicates the area where city rights of the 16th century fortified city of Den Briel began (and ended).
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 5/6/2020 5:36:38 AM
Waymark Code: WM12DN5
Published By: Groundspeak Premium Member Ernmark
Views: 2

Long Description:
Welkom bij deze Brielse "vrijpaal"!

We nemen u mee naar Den Briel, het Brielle van het eind van de 16e eeuw. De Spaanse bezetting was ten einde en als een belangrijke stad van het gewest Holland speelde Den Briel een prominente rol binnen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Stadsrechten betekenden in die tijd dat een stad het op een aantal gebieden zelf voor het zeggen had. Deze ‘vrijdom’ gold op het gebied van o.a. rechtspraak, wetgeving en belastingen.

Om de stedelijke vrijheid zichtbaar te maken, sloeg ons stadsbestuur vanaf 1590 grenspalen in de grond. Deze markeerden het gebied waarbinnen de eigen Brielse regelgeving van kracht was. Anno 21? eeuw vindt u replica's in de vorm van witte houten palen met daarop een afbeelding van het Brielse wapen. U vindt ze langs een aantal toegangswegen tot de Brielse vesting.

Ook deze vrijpaal staat midden in een woonwijk. Lange tijd was dit het 'einde' van het bewoonde Brielse grondgebied. Eeuwenlang was uitbreiding van Brielle namelijk niet toegestaan. Dit had te maken met militaire regelgeving. Als belangrijk bolwerk was het belangrijk dat het zicht vanuit de vesting naar eventuele vijanden onbelemmerd was en bleef. In het jaar 1713 was de hernieuwde vesting een feit en nog steeds bepalen deze bouwwerken de huidige vorm van de binnenstad. Volgens het gedachtengoed van Menno van Coehoorn, een belangrijk militair strateeg uit die tijd en architect van de toenmalige vestingwerken, was een vrij schootsveld naar buiten een absolute noodzaak. Geen enkel (stenen) bouwwerk mocht in de weg staan. En dus bleef dit gebied lange tijd vrij van (stenen) huizen. Pas in de vorige eeuw ontstond de eerste woningbouw en zijn wijken als de Plantage, Zuurland en Kleine Goote ontstaan.

----

Welcome to this “Brielse vrijpaal"!

Imagine the city of Den Briel (Brielle) at the end of the 16th century. The Spanish occupation was at an end and as an important city of the province of Holland, Den Briel played a prominent role within the "Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden"(Republic of the Seven United Netherlands). At that time, city rights meant that a city was in charge in a number of areas. This "freedom" applied to matters such as the administration of justice, legislation and taxes.

To make the city rights visible, our city council set boundary posts in the ground from 1590. These marked the area within which the own regulations were in force. Nowadays, in the 21st century, you will find replicas in the form of white wooden poles with an image of the Brielse coat of arms. You will find them along a number of access roads to the fortified city of Brielle.

This bollard is also located in the middle of a residential area. For a long time this was the 'end' of the inhabited Briel territory. For centuries, extension of Brielle was not allowed. This was due to military regulations. As an important stronghold, it was important that the view from the fortress to possible enemies was and remained unobstructed. The new fortress was completed in 1713 and these buildings still determine the current shape of the city center. According to the ideas of Menno van Coehoorn, an important military strategist from that time and architect of the fortifications at the time, a free field of fire outside was an absolute necessity. No (stone) building should be in the way. And so this area remained free of (stone) houses for a long time. Only in the last century did the first housing construction arise and neighborhoods such as the Plantage, Zuurland and Kleine Goote were created.

Bron/Source: (visit link)
Type of survey mark: This is a replica of a 16th century city boundary marker.

What indicators are near the mark to help people identify where it is located?:
This bright white, two-meter-high concrete pole is difficult to overlook and it also bears the striking red and white coat of arms of the city of Brielle.


What property is this mark defining?:
This mark is defining the boundaries of the 16th century fortified city of Brielle.


Visit Instructions:
Please submit a photo(s) taken by you of your visit to the location (non-copyrighted photos only). GPS photos are also accepted with the location in the background, and old vacation photos are accepted. If you are not able to provide a photo, then please describe your visit or give a story about the visit. If you have additional information about the survey mark which is not listed in the waymark description, please notify the waymark owner to have it added, and please post the information in your visit log.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Public Land Survey Marks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
StefandD visited Brielse Vrijpaal no. 4 - Brielle, NL 5/8/2020 StefandD visited it