Relief Jan Malýpetr - Klobuky, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 17.617 E 013° 59.466
33U E 428137 N 5571764
Quick Description: Reliéf na dome cís. 11 v Klobukách / Relief on house no. 11 in Klobuky
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 12/17/2019 11:34:19 AM
Waymark Code: WM11TK4
Published By: Groundspeak Premium Member blackjack65
Views: 13

Long Description:
CZ: Autor reliéfu Emanuel Julian Kodet (23. brezna 1880 Pelhrimov – 4. února 1954 Lucany nad Nisou) byl ceský sochar, malír a grafik. Mimojiné vytvoril plastiky a pilastry pro novostavbu budovy pražské Filosofické fakulty UK, z roku 1915 pocházejí alegorické reliéfy Obchod a Prumysl na vídenské Živnobance. Jeho životním dílem se stala postava Jana Žižky u Sudomere – šestnáctimetrový monument – obrovská postava husitského vojevudce vévodí krajine od roku 1925. Po vzniku Ceskoslovenské republiky v roce 1918 vytvoril pomník padlých v Jiricích, Husuv pomník v Sušici (1923) a radu dalších vzpomínkových del. Vytvoril také radu del se sokolskou tematikou. Byl tvurcem keramických skulptur ve stylu Art deco, které jsou dodnes ceneny ve svete.

Jan Malýpetr (29. kvetna 1815 Olovnice – 31. ledna 1899 Praha) byl ucitel a nadšený propagátor telocviku. Roku 1848 se stal prvním ceským ucitelem telesné výchovy na zemské škole v Praze. Spolu s J. E. Purkynem, F. L. Celakovským a K. J. Erbenem vytvoril ceské sportovní názvosloví. Ve svých žácích povzbuzoval národní uvedomení. V prostorách jeho ústavu v Panské ulici byla 16. února 1862 založena Pražská jednota telocvicná, pozdeji známá jako Sokol, a Malýpetr se stal jejím prvním cvicitelem. Na verejných školách vyucoval do roku 1888; vedle toho zakládal a provozoval soukromé telocvicny ve mestech i na venkove. Zasloužil se o zavedení telesné výchovy do škol a její popularizaci.

EN: The relief author Emanuel Julian Kodet (March 23, 1880 Pelhrimov - February 4, 1954 Lucany nad Nisou) was a Czech sculptor, painter and graphic artist. Among other things, he created sculptures and pilasters for the new building of the Prague Philosophical Faculty of Charles University. His life work became the figure of Jan Žižka near Sudomer - a 16-meter monument - a huge figure of the Hussite military leader has dominated the landscape since 1925. After the establishment of the Czechoslovak Republic in 1918 he created a monument to the fallen in Jirice, Hus memorial in Sušice (1923) and many other memorial works. He also created a number of works on the Sokol theme. He was the author of Art Deco ceramic sculptures, which are still valued worldwide.

Jan Malýpetr (May 29, 1815 Olovnice - January 31, 1899 Prague) was a teacher and enthusiastic promoter of physical education. In 1848 he became the first Czech physical education teacher at the Provincial School in Prague. Together with J. E. Purkyne, F. L. Celakovský and K. J. Erben, he created Czech sports terminology. In his pupils he encouraged national awareness. On February 16, 1862, the Prague Gymnasium Unity, later known as the Sokol, was founded on the premises of his Institute in Panská Street, and Malýpetr became its first trainer. He taught at public schools until 1888; in addition, he founded and operated private gyms in towns and rural areas. He contributed to the introduction of physical education in schools and its popularization.
Your impression of the sculpture?:

Date Sculpture was opened for vewing?: 1/1/1923

Website for sculpture?: [Web Link]

Where is this sculpture?:
ul. J. Š. Baara 11
Klobuky, Kladno Czechia
273 74


Sculptors Name: Emanuel Kodet

Visit Instructions:
1. Provide a tasteful picture of the sculpture, with another point of view from the original(no pictures of GPSr or yourself).

2. Provide your thoughts on the sculpture and your impression of it.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Relief Art Sculptures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.