František Kvapil - Praha, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 04.733 E 014° 28.341
33U E 462246 N 5547534
Quick Description: Bronzová plaketa na hrobe básníka a prekladatele Františka Kvapila na Olšanských hrbitovech v Praze // Bronze plaque on the grave of poet and translator František Kvapil at Olšany Cemeteries in Prague
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 12/5/2019 1:02:37 PM
Waymark Code: WM11QV7
Published By: Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 10

Long Description:
CZ: Bronzová plaketa na hrobe básníka a prekladatele Františka Kvapila (15. února 1855 Žhery u Ceského Brodu – 19. ríjna 1925 Praha) na Olšanských hrbitovech v Praze. Plaketa na náhrobku je dílem sochare Václava Hynka Macha (15.2.1882 - 24.3.1958).

František Kvapil byl ceský básník a prekladatel, predevším z tehdejší moderní polské literatury. Studoval filosofii v Praze a pozdeji v Paríži, už za svých studentských let se intenzivne venoval prekládání i tvorbe vlastní poezie. V letech 1880–1883 pracoval jako profesor na gymnáziích a ucitelských školách, poté se venoval výhradne literární a prekladatelské cinnosti. Publikoval také radu casopiseckých clánku o slovanských literaturách.
Jeho nejvýznamnejším dílem je mimo preklady z polštiny (zejména Kraszewski, Asnyk, rozsáhlá antologie Polská moderní poesie) a podrobné studie o slovanských literaturách cyklus epických básní Zpevy knížecí, v níž prepracovává v parnasistním stylu, napodobujícím predevším Victora Huga, ruské byliny. Dalším významným dílem je lyrická sbírka Zaváté stopy, vydal i nekolik dalších lyrických sbírek. Smerove príslušel k parnasismu. V puvodní poezii byl v mnohém pouhým epigonem Jaroslava Vrchlického, nicméne jako prekladatel a literární vedec byl ve své dobe velmi ocenován.

EN: Bronze plaque on the grave of the poet and translator František Kvapil (February 15, 1855 Žhery near Ceský Brod - October 19, 1925 Prague) at the Olšany Cemeteries in Prague. The plaque on the tombstone is the work of the sculptor Václav Hynek Mach (15.2.1882 - 24.3.1958).

František Kvapil was a Czech poet and translator, mainly from contemporary Polish literature. He studied philosophy in Prague and later in Paris. During his student years he devoted himself intensively to translating and creating his own poetry. In 1880–1883 ??he worked as a professor at grammar schools and teacher training schools, after which he devoted himself exclusively to literary and translation activities. He also published a number of journal articles on Slavonic literatures.
His most important works include translations from Polish (especially Kraszewski, Asnyk, extensive anthology of Polish modern poetry) and a detailed study of Slavic literatures a series of epic poems Singing Dukes, in which he reworked in parnasist style, imitating mainly Victor Hugo, Russian herbs. Another important work is the lyrical collection Zavaté stopy, and also published several other lyrical collections. Directed to parnasism. In his original poetry he was in many ways a mere epigone of Jaroslav Vrchlický, but as a translator and literary scientist he was highly appreciated at the time.

source: (visit link)

Inscription under the plaque: František Kvapil, Czech writer and poet, director of the National Museum in Prague, * in Žhery 16.II.1855, + in Prague 19.X.1925
Relevant Web Site: [Web Link]

Visit Instructions:
Give the date of your visit and describe your experience. Additional photos and information about the site or poet/author are appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dead Poets' Society Memorials
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.