Zvonkohra - Krtiny, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 49° 17.815 E 016° 44.589
33U E 626735 N 5461925
Quick Description: CZ: Zvonkohra u poutniho kostela // EN: Carillon at pilgrimage church
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 1/30/2014 11:47:36 AM
Waymark Code: WMK1ND
Published By: Groundspeak Regular Member kbarhow
Views: 48

Long Description:
CZ:
KRTINSKÁ ZVONOHRA

Stejne jako celé poutní místo mají i krtinské zvony svoji bohatou a pohnutou historii. Svedcí o tom záznamy v našich kronikách a archivních dokumentech.
Myšlenka nové Zvonohry nezapadla. Konkrétnejší podobu ale dostává až v roce 1998. Tehdy se uvažovalo o dvou variantách - 6 zvonu nebo 15 zvonu. Rozhodnutí nakonec znelo: vybudujeme Zvonohru o 15 zvonech.
S výrobou se puvodne zacalo ve zvonárne v Praze - Zbraslavi. Pri povodni v roce 2002, kdy voda dosahovala v dílne výše pres 4 m, vzaly za své již pripravené modely, na kterých se podílela maminka zvonare akademická socharka paní Kveta Manoušková a zrovna v té dobe také náhle zemrela. Proto se odlití presunulo až do Astenu v Holandsku.
Dílo se však po prekonání mnoha necekaných prekážek prece jen podarilo. A tak prichází 12. cervenec 2004. 15 zvonu je již v naší mariánské svatyni. Pricházejí návštevníci, obdivují krásu zvonu a každý má možnost si dreveným kladívkem klepnout na spodní hranu zvonu a uslyšet krásný zvuk.
V úterý 21. zárí 2004 již montovali pracovníci stavební hute ze Slavonic kovovou zvonici. Následující den prijeli zvonari a zavesili všech patnáct zvonu. Zvonice je umístena v zadním ambitu u trí nezasklených mríží. Je tedy možno videt zvony i z námestí. Elektrifikaci vcetne elektronického zarízení montovali zámecníci z Prahy pod vedením pana Petra Manouška. V programu jsou zarazeny mariánské, vánocní a jiné písne. Postupne se budou pridávat další. Je možno naprogramovat až 1 000 písní. Na Zvonohru je možné pripojit i klávesnici, takže zkušení varhaníci a klavíristé budou mají možnost si takto nevšedne zahrát.
Celkový náklad presáhl 1 800 000 Kc. Je treba ocenit, s jakým nadšením je Zvonohra prijímána a s jakou ochotností a obetavostí venují lidé své dary. Nekolik príkladu: prijeli manželé až z Ústí nad Labem a rozhodli se uhradit zvon "Marek" v cene 105 910 Kc. Jiní manželé položili v kancelári na stul 113 050 Kc na zvon "Matouš". Mladí manželé, kterí zde meli svatbu, venovali 50 000Kc, které dostali jako dar ke svatbe. A podobne by bylo možné vypocítávat další dárce, kterí venovali celý obnos na jednotlivé zvony. Jména sponzoru budou casem umístena na zvláštní bronzové tabuli. Vetší dárci dostanou darovací listiny.
Velikou slavností bylo pak svecení této nové Zvonohry. Svetitelem byl apoštolský nuncius Mons. Diego Causero. Vše se uskutecnilo v sobotu 9. ríjna 2004: ve 14.00 sloužil pontifikální mši svatou, po ní požehnal Zvonohru a všem udelil papežské požehnání. Poté byla Zvonohra poprvé uvedena do provozu.
Fotky ze slavnosti naleznete ve
Fotogalerii - Foto z akcí 2004 - Svecení zvonohry
Dle vyjádrení odborníku však této Zvonohre chybí nekteré tóny ci pultóny, které by zajistily ješte dokonalejší melodii. A tak se po zvážení všech aspektu mohli nejen ctenári Pozdravu ze Krtin s císlem 2/2005 dozvedet, že byl verejne oznámen zámer rozšírení krtinské Zvonohry o dalších 8 zvonu. Soucasne prišla výzva krtinského faráre P. Prnky pro všechny ochotné dárce, kterí by meli zájem toto dílo podporit.
Zájem o financování plánovaných zvonu a také o možnost zvolit si jeho jméno byl tak velký, že Zvonohra byla nakonec rozšírena ne o 8, ale o 12 zvonu. Celkový pocet zvonu zavešených na zvonici bude tedy 27!
Zvonar Petr R. Manoušek po konzultaci s dalšími odborníky navrhl skladbu nových 12 zvonu tak, aby celý soubor byl schopen generovat co nejcistší melodie. Nové zvony budou až na dva kusy spíše menších hmotností.
V ríjnu roku 2006 prišla z Holandska zpráva, že nové zvony jsou již ulity. Cekala je však ješte povrchová úprava, osazení kladivy a transport do Ceské republiky.
V listopadu prinesl krtinský web následující zprávu: "…S radostí vám oznamuji, že jsem ve stredu 8. listopadu 2006 prevzal 12 dalších zvonu, o které bude naše Zvonohra obohacena. Všechny zvony mají své dárce. Nejvetší z dovezených zvonu nese znak Jihomoravského kraje, který tento zvon venoval. …Celková váha všech 12 zvonu je asi 700 kg. Celková hodnota vcetne bicích kladiv a zarízení dosáhne jeden milion Kc. …V soucasné dobe osazujeme dubové prícné trámy, upravujeme elektroinstalaci, rozširujeme pamet o další modul…"
Ve ctvrtek 30. 11. 2006 byla v pozdních nocních hodinách dokoncena instalace nových zvonu k 15 zvonum puvodním. Podle zvonarského mistra pana Manouška se svým soucasným rozsahem radí k predním v Evrope.
Slavným dnem pro nove rozšírenou Zvonohru se stala nedele 15. dubna 2007, kdy brnenský biskup Mons. Vojtech Cikrle slavnostne požehnal 12 nových zvonu po pontifikální mši svaté, kterou sloužil v 10:30 hod. Žehnání se zúcastnila celá rada významných hostu, patronu jednotlivých zvonu, zvonarský mistr a další. Velký zájem byl i ze strany médií. Po žehnání byla kompletní Zvonkohra poprvé uvedena do provozu v podobe malého koncertu v podání redaktor Ceského rozhlasu Radka Rejška.
Fotky ze slavnosti naleznete ve
Fotogalerii - Foto z akcí 2007 - Svecení zvonohry 15. dubna
At je tedy nová Zvonohra, snad nejvetší ve strední Evrope, ozdobou naší mariánské svatyne ke cti a chvále Boží a naší nebeské Matky Panny Marie!

KRTINSKÁ ZVONOHRA
Zvon Anna, Zvon Dar Jihomoravského kraje, Zvon Josef, Zvon Apolena, Zvon Barbora, Zvon Tomáš, Zvon Václav, Zvon Matouš, Zvon Marek, Zvon Lukáš, Zvon Jan, Zvon Cyril a Metodej, Zvon Anežka, Zvon Augustin, Zvon Norbert, Zvon Kryštof, Zvon Markéta, Zvon Libor, Zvon Dar obce Krtiny, Zvon Ludmila, Zvon Dar ŠLP MZLU Brno, Zvon Dar Maltézského rádu, Zvon Florian, Zvon Dar Zastupitelstva obce Krtin 2002-2006, Zvon Dar Zastupitelstva obce Krtin 2002-2006, Zvon Dar Za uzdravení, Zvon Cecílie, Zvon Vera.

Zdroj: (visit link)


EN:
Krtiny carillon

Like the entire pilgrimage place i have Krtiny bells its rich and turbulent history. This is evidenced by entries in our chronicles and archival documents.
The idea of a new carillon was not lost. Concrete form but gets up in 1998. At that time it was considered two variants - 6 or 15 bells bells. The decision ultimately was: build the carillon of 15 bells.
The production was originally started in Zvonarna in Prague - Zbraslavi . During the 2002 flood , when the water was in the shop over above 4 m , account for its ready-made models , in which the mother participated in a bell- sculptor Mrs. Kveta Manouskova and just at that time, suddenly died. Therefore, the cast moved up to Asten in the Netherlands.
Work , however, after overcoming many unforeseen obstacles still managed . And now comes the 12th and July 2004. 15 bells is already in our Marian shrine. Coming visitors admire the beauty of the bells and everyone has a chance to wooden hammer tap on the bottom edge of the bell and hear the beautiful sound .
On 21 September 2004 already assembled their workers building works of Slavonic metal bell tower. The next day came and hung Zvonar all fifteen bells. The bell tower is located in the back of the cloister at three unglazed bars. It is therefore possible to see the bells and square. Electrification including electronic devices assembled their locksmiths in Prague under the direction of Mr. Peter Manoušek . The program included Marian , Christmas and other songs . Gradually, they will add more. It is possible to program up to 1000 songs. The carillon is possible to connect a keyboard, so experienced organists and pianists will have the opportunity to play this way remarkably .
The total cost exceeded 1.8 million CZK . It is necessary to appreciate the enthusiasm carillon is accepted as such cheerfulness and dedication people devote their gifts. A few examples: the couple came up from Ústí nad Labem and decided to pay the bell " Marek" in the price of CZK 105,910 . Other spouses put on the table in the office 113 050 CZK bell " Matthew " . The young couple , who were married here , donated 50 000 CZK , which were given as a gift to the wedding . Similarly, it would be possible to calculate other donors who donated the entire sum to the individual bells. The names of sponsors will eventually placed on a special bronze plaque . Larger donors receive gift certificate .
Great festivities was then consecrated the new carillon . Consecrating the Apostolic Nuncio Mons . Diego Causero . Everything took place on Saturday 9 October 2004 : 14.00 served in the pontifical Mass, after the carillon and blessed by all the papal blessing. After the carillon was first placed in service .
Photos from the festival can be found in
Photo Gallery - Photos from events 2004 - The Rite carillon
According to the experts, but lacks some of the glockenspiel tones and semitones , which would ensure even better tune. And so, after considering all aspects, not only to readers Greetings from christenings number 2/2005 to learn that it was publicly announced proposal to extend the Krtiny carillon bells of the other 8 . At the same time came the challenge Krtinský priest P. Prnka for all willing donors who would like to support this work .
Interest on financing planned bells and also the possibility to choose his name was so great that the carillon was eventually extended not 8 , but 12 bells. Total number of bells hung in the belfry will therefore 27 !
Zvonar Peter R. Manoušek after consultation with other experts suggested composition of the new 12 bells so that the entire file has been able to generate the purest melodies. New bells will be up to two pieces of rather less weight .
In October 2006 came from the Netherlands report that the bells are already shell. She waited , however, is still finishing, casting hammers and transport in the Czech Republic.
In November brought Krtiny web following message: " ... We are pleased to announce that I'm in the Wednesday, November 8, 2006 took 12 additional bells of the carillon which will be our gain. Bells have their donor. Largest of imported bells bears the emblem of the South Moravian Region, who donated the bell .... the total weight of 12 bells is about 700 kg. overall value including percussion hammers a device reaches one million CZK .... currently oak cross beams are mounted , adjust wiring, further expanding the memory module ... "
On Thursday, 30 11th 2006, the late night hours completed installation of new bells to the original 15 bells . According to the master bell-founder Mr. Manoušek with their current range ranks among the top in Europe.
Glorious day for the newly expanded carillon became Sunday, the 15th April 2007 , when the Brno Bishop Mons . Vojtech Cikrle solemnly blessed 12 new bells after the pontifical Mass, he served at 10:30 pm The blessing was attended by a number of distinguished guests , patrons of the individual bells , bell master and more. Great interest was also part of the media . After the blessing was complete Chimes first placed in service in the form of a small concert of Czech Radio Radka editor of the Shrew.
Photos from the festival can be found in
Photo Gallery - Photos from events 2007 - The Rite carillon 15th April
Whether it is a new carillon , perhaps the largest in Central Europe , and the glory of our Marian shrine in honor and praise of God and our heavenly Mother the Virgin Mary !

Krtiny carillon
Anna Bell , Bell South Moravian Region Dar , Joseph Bell , Bell Apolena , Barbara Bell , Thomas Bell , Bell Václav , Matthew Bell , Bell Mark, Luke Bell , John Bell , Bell Cyril and Methodius , Agnes Bell , Bell Augustin , Norbert Bell , Bell Christopher, Margaret Bell , Bell Libor, Bell Dar village Christening, Ludmila Bell , Bell Dar ŠLP Mendel University Brno , Bell Dar order of Malta , Florian Bell , Bell Dar municipal assembly Krtiny 2002-2006, Bell Dar municipal assembly Krtiny 2002-2006, Bell Dar for healing, Bell Cecilia, Vera Zvon .

Source: (visit link)
Location:
Křtiny 72
Křtiny, Czech Republic
679 05


Number of bells: 27

Schedule of regular public performances:


Year of construction: 4/15/2007

Structure: Carillon at pilgrimage church in Krtiny

Location web page: [Web Link]

Who controls the carillon?: Not listed

Visit Instructions:
An original photograph of the carillon is required. One of you and your crew doing your very best imitation of Quasimodo and/or Esmeralda will be most appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Carillon
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point