Vogelkijkscherm 'Brielse Gatdam' - Oostvoorne - NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Theodd1
N 51° 55.465 E 004° 02.791
31U E 571964 N 5753149
Quick Description: [NL] Een eenvoudig houten kijkscherm langs het brakke Oostvoornse Meer, met zicht op het oosten. [EN] A simple wooden viewing screen along the brackish Oostvoornse Meer, with a view to the east.
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 9/5/2021 12:23:00 AM
Waymark Code: WM14X2Z
Published By: Groundspeak Premium Member Bear and Ragged
Views: 2

Long Description:
[NL]

Het Oostvoornse Meer is een brak-water meer met hier en daar heel diepe stukken met gaten tot veertig meter. Sinds de aanleg van de Brielse Gatdam staat het niet meer in verbinding met de Noordzee en is er dus geen sprake meer van eb en vloed. Eigenlijk is het Oostvoornse Meer één groot natuurgebied waar je uitstekend kunt vogels kijken.

Omdat het Oostvoornse Meer ook een recreatieve functie heeft, zijn najaar, winter en het vroege voorjaar de meest interessante perioden om vogels te kijken. In de zomermaanden kan het er erg druk zijn met dagjesmensen. Met name tijdens de trekperioden kun je verrassende waarnemingen doen.

Als aan het eind van de zomer de najaarstrek op gang komt, strijken tal van zangvogels neer in de struiken rond het Oostvoornse Meer. Je maakt dan werkelijk kans op de meest zeldzame soorten zoals ortolaan en sperwergrasmus (die dit jaar gezien zijn). Maar ook mooie soorten als bonte vliegenvanger, kleine vliegenvanger, goudhaantje, goudvink, draaihals, cetti’s zanger, beflijster, klapekster, zwarte mees, grote gele kwikstaart en vuurgoudhaantje zijn het vermelden waard. Maak in september maar eens een wandeling door de duinen van Slag Stormmeeuw naar het vogelkijkscherm bij Slag Baardmannetje, je zult versteld staan van de vele zangvogels die zich in de struiken tegoed doen aan bessen en insecten. Een aantal soorten blijft hangen (de goudvink bijvoorbeeld), de meeste trekken door. En deze rijkdom aan zangvogels trekt roofvogels aan! Sperwer, havik, buizerd, slechtvalk en smelleken worden elk jaar gezien. Boomvalken ook, vooral in de trekperioden.

Om de oevers te beschermen tegen afkalving zijn overal in het Oostvoornse Meer strekdammen aangelegd. Tussen strekdam en oever bevindt zich telkens zo’n dertig tot vijftig meter ondiep water. Ideaal voor vissen én voor watervogels. In het tweede helft van het jaar heb je dan ook kans op tal van watervogels. De visarend is vaste gast in augustus en september, evenals de zeekoeten voor het vogelkijkscherm bij Slag Baardmannetje. Omdat het Oostvoornse Meer pal tegen de Noordzee aanligt, kun je hier ook ijsduiker, parelduiker en roodkeelduiker tegenkomen. Soms blijven ze lang ‘hangen’. Langs de oevers jagen ijsvogels. Wil je de ijsvogel zien, ga er dan ‘s ochtends vroeg op uit. Komt de zon op, dan warmt hij zich op de oever om daarna ten strijde te gaan. De steiger voor paviljoen Stormvogel zijn een ideale plek om de ijsvogel te zien jagen. Maar wees er vroeg bij, nog voor de duikers en surfers arriveren!

Verder overwinteren op het Oostvoornse Meer vogels als middelste zaagbek, nonnetje, brilduiker, wilde zwaan, knobbelzwaan, meerkoet, dodaars, geoorde fuut en roodhalsfuut.

Bron (fragmenten, bewerkt): De Visdief - Alles over vogels kijken (visit link)

[EN]

The Oostvoornse Meer is a brackish water lake with very deep sections, with holes up to forty meters. Since the construction of the Brielse Gatdam, it is no longer connected to the North Sea and therefore it has no tidal action. In fact, the Oostvoornse Meer is one large nature reserve where you can enjoy bird watching.

Because the Oostvoornse Meer also has a recreational function, autumn, winter and early spring are the most interesting periods for birdwatching. In the summer months it can be very busy with day trippers. You can make surprising observations, especially during the migration periods.

When the autumn migration starts at the end of the summer, numerous songbirds settle in the bushes around the Oostvoornse Meer. You really have a chance to see the rarest species such as ortolan bunting and sparrow hawk warbler. But also beautiful species such as pied flycatcher, little flycatcher, goldcrest, bullfinch, wryneck, cetti's warbler, ring thrush, gray shrike, black tit, large yellow wagtail and firecrest are worth mentioning. In September, take a walk through the dunes of Slag Stormmeeuw to the birdwatching screen at Slag Baardmannetje, you will be amazed by the many songbirds that feast on berries and insects in the bushes. A number of species stick around (the bullfinch for example), most of them move on. And this wealth of songbirds attracts birds of prey! Sparrowhawk, hawk, buzzard, peregrine falcon and merlin are seen every year. Tree falcons too, especially in the migration periods.

In order to protect the banks against erosion, breakwaters have been constructed all over the Oostvoornse Meer. Between the breakwater and the bank there is always about thirty to fifty meters of shallow water. Ideal for fish and waterfowl. In the second half of the year you have the chance to see numerous water birds. The osprey is a regular guest in August and September, as are the guillemots in front of the birdwatching screen at Slag Baardmannetje. Because the Oostvoornse Meer is located right against the North Sea, you can also encounter iced diver, pearl diver and red-throated diver. Sometimes they 'hang' for a long time. Kingfishers hunt along the banks. If you want to see the kingfisher, go out early in the morning. When the sun rises, it warms up on the shore and then goes to battle. The jetty in front of the Stormvogel pavilion is an ideal place to watch the kingfisher hunt. But be there early, before the divers and surfers arrive!

Furthermore, overwintering on the Oostvoornse Meer, birds such as merganser, nun, goldeneye, whooper swan, mute swan, coot, little grebe, black-necked grebe and red-necked grebe.

Source (fragments, edited): see above link (in Dutch).
Park Name: Oostvoornse Meer

Sponsoring Organization: Nationale Postcodeloterij

Handicap Accessible?: Yes

Parking Coordinates: N 51° 55.589 W 004° 02.436

Website: Not listed

Entrance Fee: Not Listed

List any Hides, Birding Towers, or other structures to assist in Birdwatching found at the location: Not listed

Visit Instructions:
A clear, original image is required to log a visit to a waymark in this category. The image must contain a bird at the site, a nest, or other evidence that visitors partook in the delight of birdwatching at this site. Please tell us about your experience with an identification of a bird or two that you've seen!
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Birdwatching Locations
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.