Ecoduct De Warande - Bierbeek, Vlaams Brabant, Belgium
Posted by: Groundspeak Premium Member Waldog
N 50° 47.953 E 004° 42.555
31U E 620450 N 5628889
Quick Description: [EN] Wildlife bridge in Bierbeek [NL] Ecoduct De Warande in Bierbeek [FR] Ecoduc De Warande à Bierbeek
Location: Vlaams-Brabant, Belgium
Date Posted: 11/3/2018 12:41:32 PM
Waymark Code: WMZFGP
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 9

Long Description:
[NL]
Het ecoduct De Warande verbindt in Bierbeek, het westelijk deel van het Meerdaalwoud (Meerdaalbos), met het oostelijk deel (Mollendaalbos), doormidden gesneden door de N25. De veilige oversteekplaats voor dieren is het enige ecoduct in België waar ook ruiters over mogen. “De geur van paarden overheerst immers”, zegt regiobeheerder Bart Meuleman (Agentschap voor Natuur en Bos). “Meer nog, voor reeën is dat zelfs een geruststelling dat andere dieren van het ecoduct gebruik maken.”
De afgelopen tien jaar werden meer dan 200 verschillende diersoorten gezien op het ecoduct. “Dassen, steenmarters, eekhoorns, reeën, everzwijnen, bunzing en vossen zijn de meest gekende soorten. Maar ook zeven soorten vleermuizen, 51 loopkeversoorten waaronder de in Vlaanderen bedreigde lederloopkever en honderd spinnensoorten waarvan 17 rode lijst-soorten.” Op het ecoduct zijn ondertussen ook heel wat planten te zien, zoals het longkruid, kleine pimpernel, brem, bosanemoon, kleine maagdenpalm en tientallen andere bosplantensoorten.

Het ecoduct in het Meerdaalwoud is het oudste van (ondertussen) zes ecoducten in Vlaanderen, na de Warande (Bierbeek) werden de ecoducten Kikbeek (Opgrimbie), De Munt (Loenhout), Kempengrens (Postel), Peerdsbos (Brasschaat/Schoten) en Nationaal Park Hoge Kempen gebouwd. Doorheen de jaren werden in Vlaanderen ook heel wat amfibieëntunnels, maar onder meer ook boom- en bermbruggen en ecoduikers gebouwd.

Source : (visit link)

[FR]
A Bierbeek, l'écoduc De Warande relie la partie ouest de la forêt de Meerdaal (Meerdaalbos) à la partie est (Mollendaalbos), coupée en deux par la N25. Permettant une traversée sûre pour les animaux, c'est le seul écoduc en Belgique que les cavaliers sont autorisés à traverser. "C'est l'odeur des chevaux qui domine", explique Bart Meuleman, directeur régional de l'Agence pour la nature et les forêts. "Mieux encore, pour les chevreuils, c'est même une garantie que d'autres animaux utilisent l'écoduc".

Au cours des dix dernières années, plus de 200 espèces différentes ont été observées sur l'écoduc. "Les espèces les plus connues sont le blaireau, la fouine, l'écureuil, le chevreuil, le sanglier, le putois et le renard. Mais aussi sept espèces de chauves-souris, 51 espèces de carabes, dont le carabe coriacé menacé en Flandre, et cent espèces d'araignées, dont 17 sont des espèces se trouvant sur la liste rouge. De nombreuses plantes sont visibles sur l'écoduc, comme la pulmonaire, le petit mouron, le genêt à balai, l'anémone des bois, la petite pervenche et des dizaines d'autres espèces de plantes forestières.

L'écoduc de la forêt de Meerdaal est le plus ancien des six ecoducs en Flandre Après De Warande (Bierbeek), les écoducs Kikbeek (Opgrimbie), De Munt (Loenhout), Kempengrens (Postel), Peerdsbos (Brasschaat/Schoten) et Parc National de Haute Campine furent construits. Au fil des années, de nombreux tunnels amphibiens ont été construits en Flandre, ainsi que des ponts d'arbres et des écotunnels.

[EN]
In Bierbeek, the Warande wildlife bridge connects the western part of the Meerdaal forest (Meerdaalbos) to the eastern part (Mollendaalbos), cut in half by the N25. Allowing a safe crossing for animals, it is the only wildlife bridge in Belgium that riders are allowed to cross. "It's the smell of horses that dominates," says Bart Meuleman, regional director of the Agency for Nature and Forests. "Even better, for deer, it is even a guarantee that other animals use the wildlife bridge.

Over the past ten years, more than 200 different species have been observed on the ecoduc. "The most famous species are badgers, martens, squirrels, deer, wild boars, polecats and foxes. But also seven species of bats, 51 species of beetles, including the endangered coriaceous beetle in Flanders, and 100 species of spiders, 17 of which are species on the red list. Many plants are visible on the wildlife bridge, such as the pulmonary, the chickweed, the broom, the wood anemone, the small periwinkle and dozens of other forest plant species.

The Meerdaal Forest wildlife bridge is the oldest of the six wildlife bridges in Flanders. After De Warande (Bierbeek), the Kikbeek (Opgrimbie), De Munt (Loenhout), Kempengrens (Postel), Peerdsbos (Brasschaat/Schoten) and National Park Hoge Kempen wildlife bridges were built. Over the years, many amphibian tunnels have been built in Flanders, as well as tree bridges and wildlife tunnels.
Type of Passage: Wildlife Bridge

If 'Other' please list type of passage used: Not listed

Website for more information: Not listed

Parking Coordinates: Not listed

Visit Instructions:
Enjoy your visit, tell your story and post a picture.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Man-made Animal Bridges and Crossings
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.