Su-7 BM - Vyskov, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 49° 18.131 E 017° 01.407
33U E 647098 N 5463018
Quick Description: Su-7 BM "Fitter A" number
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 9/22/2018 11:07:20 AM
Waymark Code: WMZ77V
Published By: Groundspeak Premium Member DougK
Views: 10

Long Description:
CS:
Su-7 BM "Fitter A"
Stíhací bombardovací letoun trupového císla 5521, který byl v roce 1997 povrchove upraven do puvodní podoby "21" s níž byl zalétán ve výrobním závode. Letoun byl prelétnut do tehdejšího Ceskoslovenska v cervnu 1965 a byl vyrazen z provozu po 18. letech, to je v breznu 1983 s náletem 1295 hodin. Poté sloužil na letišti v Mošnove jako ucební pomucka.
Komsomolskoamurský letecký závod c. 126, Komsomolsk na Amuru.
Na základe výsledku získaných v prubehu zkoušek letadel C-2.5 a C-2,6 v EDO základe vyvinuli novou modifikaci Cy-7. V roce 1962 vzrostl C-2.2-4 na oblohu. Stroj, který je modifikovaný sériový Su-7B (císlo -03-05), se stal predchudce Su-7BKL (C-2.2KL). Jeho design byl použit nový kolo-ski podvozek, brzdové posilovace a dvuhkupolny padákovým systémem. Nový podvozek je univerzální. Nosic prední kolo umísteno zvetšeným prumerem (jak je na C-2.6), a hlavní, v blízkosti pneumatika, nastavit malý kovový lyže. Pri vzletu z betonových drah lyžování nefungovala, jejich zavešení nedovoluje dotýkat pásu. Dále jen „vyrovnat“, když vstoupil do vybrání kol v mekkém terénu, pricemž na strane záteže a nenechat pádu pneumatika.

Testování zacalo na jare roku 1961, v prosinci, letoun byl preveden do státních zkoušek, získaných v prubehu dvou let. Behem této doby letadlo bylo plne testován tím, že založí na polní dráze v ruzných sezónních podmínek a klimatických zónách zeme, které ukazují vynikající polní chirurgický zákrok. Bohužel, po státních zkouškách, 18 dubna 1964, v dusledku vadného akcelerátoru prášku na této rovine zabit zkušební pilot EDO A.A.Koznov.

Nová úprava je doporuceno v rade a od léta 1965, Su-Su-7BKL nahradil 7BM o zásobách rostlinné hmoty. Letadla hlava série na konci roku 1965 prišel 523rd FBAR (Vozdvizhenka), a na zacátku roku 1966 v Kubinka, a pak další pluky stíhacích bombardéru, a to jak na území našeho státu, a ve skupine vojsk v zahranicí . Celkem, v polovine roku 1960, Su-7B v SSSR prezbrojení asi 25 pluku (vcetne školení), sedm z nich bylo soucástí toho nejlepšího skupiny Air Force v západním smerem: pet z 24. BA (GDR), a jeden jako soucást 37. VA (NRP) a Air Force YUGV (BHP).

Na konci 60. let se ukázalo, že úspešný prulom obrany by mely být umísteny na letadlových elektronických bojových prostredku. Spolu s vytvorením specializovaných rušicek s širokou škálou zarízení (jako napríklad Yak-28PP v roce 1965), osobní ochranné pomucky od rakety letadel zacaly být vybaveny zarízením a bubnu (i na úkor bojové záteže).

Su-7BKL pravý držák krídlo suspenduje ocelový kontejner s ATP ATP-141 (142, 143) "lila" ( "Karafiát"). Jeho aplikace muže snížit pravdepodobnost nárazu letadla a auta, letící vedle nej, rakety s poloaktivní radarem vracet. Na protilehlé ATP držáku zásobníku jednotka je obvykle umísten typu Nurs UX-16-57.


EN:
Su-7 BM "Fitter A"
The fighter-bomber of the fuselage number 5521, which in 1997 was surface-finished to the original "21" with which it was flown in the factory. The aircraft was flown to the then Czechoslovakia in June 1965 and was decommissioned after 18 years, that is in March 1983 with an air raid 1295 hours. He then served at the airport in Mošnov as a teaching aid.
Producer: Komsomolskoamur Air Force No. 126, Komsomolsk, Amur
Based on the results obtained during the C-2.5 and C-2.6 aircraft tests on EDO, they developed a new Cy-7 modification. In 1962, C-2.2-4 grew to the sky. The machine, which is modified serial Su-7B (number -03-05), became the predecessor of Su-7BKL (C-2.2KL). Its design was used with a new bike-ski chassis, brake booster and two-paragliding parachute system. The new chassis is versatile. The front wheel carrier is positioned with an enlarged diameter (as is on C-2.6), and the main, near the tire, set up a small metal ski. When taking off the concrete tracks, skiing did not work, their hanging does not allow to touch the belt. Next, just "level" when you entered the recess of the wheels in the soft terrain, while on the load side and do not let the tire fall.

Testing began in the spring of 1961, in December, the aircraft was transferred to state examinations, acquired over two years. During this time, the aircraft was fully tested by setting up a field track in various seasonal and climatic zones of the country that show excellent field surgery. Unfortunately, after the state examinations, April 18, 1964, due to a defective accelerator of the powder on this plane, the EDO trial pilot A.A. Koznov was killed.

The new treatment is recommended in the series and since the summer of 1965, the Su-Su-7BKL has replaced the 7BM on vegetable matter stocks. The aircraft head of the series at the end of 1965 came 523rd FBAR (Vozdvizhenka), and at the beginning of 1966 in Kubinka, and then other regiments fighter bombers, both in the territory of our state, and in the group of troops abroad. In total, in the mid-1960s, Su-7B in the USSR rearmament about 25 regiments (including training), seven of them were part of the best Air Force group in the west: five out of 24 BA (GDR), and one as part of 37. VA (NRP) of the Air Force YUGV (BHP).

At the end of the 1960s it turned out that a successful breakthrough of defense should be placed on aircraft electronic combat means. Together with the creation of specialized jammers with a wide range of devices (such as the Yak-28PP in 1965), personal protective equipment from the rocket aircraft began to be equipped with equipment and drums (even at the expense of combat effort).

The Su-7BKL right wing holder suspends a steel container with ATP-141 (142, 143) "lila" ("Carnation"). Its application can reduce the likelihood of an airplane crash and a car flew next to it, semi-active radar rockets returning. On the opposite ATP tray holder, the unit is typically Nurs UX-16-57.

Source:
notice board and
(visit link)
(visit link)
Type of Aircraft: (make/model): Su-7 BM

Tail Number: (S/N): 5521

Construction:: original aircraft

Location (park, airport, museum, etc.): Vojenské a letecké muzeum Vyškov

inside / outside: outside

Other Information::
Opening hours Daily 10 a.m. to 4 p.m. Admission fees Adult 50Kč, Youth (6-15) 20Kč, Senior (age 60+) / Student 30Kč.


Access restrictions:
Visitors are not allowed to touch the plane and must stay behind a 3 inch high cable type border located around the aircraft.


Visit Instructions:
Photo of aircraft (required - will be interesting to see if the aircraft is ever repainted or progress if being restored)
Photo of serial number (required unless there is not one or it is a replica)
Photo(s) of any artwork on the aircraft (optional but interesting)

Tell why you are visiting this waymark along with any other interesting facts or personal experiences about the aircraft not already mentioned.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Static Aircraft Displays
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.