By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Le Grand Roa, Xhendremael, Ans, Liège, Belgium
Posted by: Groundspeak Regular Member TeamYakara
N 50° 41.917 E 005° 28.126
31U E 674341 N 5619217
Quick Description: Le Grand Roa/Rigolle d'Awans/Ezelsbeek
Location: Liège, Belgium
Date Posted: 8/24/2018 6:09:58 AM
Waymark Code: WMZ151
Published By: Groundspeak Premium Member Ernmark
Views: 0

Long Description:
NL

De Ezelsbeek (in Wallonie "Grand roua" of "Rigolle d'Awans" genaamd) is een zijstroom van de Jeker die in Bierset ontspringt. Deze natuurlijke waterloop stroomt door Awans en mondt bij Villers-l'Evêque uit in Les Marnières, een voormalige mergelgroeve.
Les Marnières geniet vandaag erkenning als een gebied van bijzondere biologische waarde. De biodiversiteit is er zeer rijk, - een zeldzaamheid in het huidige Haspengouw. U vindt er onder andere dassen, patrijzen en orchideën.
De Ezelsbeek stroomt verder door Vlaanderen in Tongeren (Nerem) mondt ze uit in de Jeker.
Dit grensoverschrijdende aspect was de reden om de Ezelsbeek op te nemen in het Europese samenwerkingsproject Aquadra.
Binnen dit project ontwikkelen de waterbeheerders van Vlaanderen, Wallonie en Nederland samen nieuwe werkinstrumenten en stemmen het waterbeheer beter op elkaar af.
Om waterstanden op afstand te kunnen volgen installeerde men in het kader van AQUADRA automatische peilmeetpunten in Vlaanderen en Wallonië. Zo kunnen waterbeheerders en hulpdiensten via automatisch verstuurde sms-berichten tijdig geïnformeerd worden wanneer het waak- of alarmpeil van een waterloop of wachtbekken bereikt wordt. In Tongeren installeerde de provincie Limburg (B) op de Beek en Ezelsbeek en in de wachtbekkens van Rutten en Diets- Heur vier peilmeetpunten. Meer stroomopwaarts werden in Xhendremael (Wallonië) twee extra meetpunten geplaatst om tijdig geïnformeerd te worden over de vulling van de wachtbekkens van Rutten en Diets-Heur (Tongeren). Deze peilmeetpunten werden in 2013 geïnstalleerd


FR

Affluent du Geer , Le Grand Roua (ou Rigolle d'Awans) prend sa source à Bierset. Ce cours d'eau naturel traverse alors Awans avant d'arriver à Villers-l'Evèque ou il s'écoule dans les Marnières, ancienne exploitation de marne qui nous entourent.
Reconnues aujourd'hui comme site de grand intérêt biologique. Les Marnières recèlent une biodiversité devenue trop rare en Hesbaye. On y trouve aisi blaireau, perdix mais aussi orchidées..
Le Grand Roua continue ensuite son cours en Flandre ou il porte le nom d'Ezelsbeek. Il conflue avec le Geer à Tongres.
Cet aspect transfrontalier a valu au Grand Roua d'être intégré au projet européen Aquadra qui a pour but d'améliorer la collaboration transfrontalière entre les gestionaires de l'eau en Wallonie, en Flandre et aux Pays-Bas.

EN

The Ezelsbeek (in Wallonia called "Grand roua" or "Rigolle d'Awans") is a side stream of the Jeker that originates in Bierset. This natural watercourse flows through Awans and ends at Villers-l'Evêque in Les Marnières, a former marl quarry.
Les Marnières today enjoys recognition as an area of special biological value. Biodiversity is very rich - a rarity in the current Haspengouw. You will find, among other things, badgers, partridges and orchids.
The Ezelsbeek flows further through Flanders in Tongeren (Nerem), it flows into the Jeker.
This cross-border aspect was the reason for including the Ezelsbeek in the European collaborative project Aquadra.
Within this project, the water managers of Flanders, Wallonia and the Netherlands jointly develop new working tools and coordinate water management better.
RIVER GAUGE INFORMATION:
To be able to follow water levels remotely, they were installed in the context of AQUADRA automatic water metering points in Flanders and Wallonia. This allows water managers and emergency services automatically informed when it is sent via automatically sent SMS messages the alarm or alarm level of a watercourse or waiting basin is reached. In Tongeren the province of Limburg (B) installed on the Beek and Ezelsbeek and in the waiting basins of Rutten and Diets- Heur four level measurement points. More upstream, two extra measuring points were placed in Xhendremael (Wallonia) to be informed in good time about the filling of the Rutten and Diets-Heur quenches (Tongeren). This one measuring points were installed in 2013


WEB LINK FOR RIVER GAUGE: [Web Link]

ANY ADDITIONAL WAYPOINT: Not Listed

Visit Instructions:

Log Waymark with coordinates and your images of the River Gauge.
"At least one picture must have the gauge plus you in the view".
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest River Gauges
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.