Sobes bridge / Sobeska lavka
Posted by: Groundspeak Premium Member DrakMrak
N 48° 48.683 E 015° 58.654
33U E 571770 N 5406949
Quick Description: EN:Bridge over river Dyje/Thaya for pedestrian. It combines popular places in the National Park Podyji/Thayatal. CZ: Most pro peší pres reku Dyji. Propojuje oblíbená místa v národním parku Podyjí.
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 1/27/2018 8:07:27 AM
Waymark Code: WMXM12
Published By: Groundspeak Premium Member vhasler
Views: 16

Long Description:

[CZ] Visuté lávky zbudovalo v padesátých létech minulého století v Podyjí vojsko Pohranicní stráže. Ctyri z nich preklenuly Dyji v tesné blízkosti státní hranice v západní cásti Podyjí na Braitave a dve v lokalite Devet mlýnu. Lávky se staly neoddelitelnou soucástí železné opony. Pohranicníci prejali technické rešení lávek z tehdejšího Sovetského svazu.  Mostky sloužily v clenitém terénu k rychlým presunum z jednoho brehu na druhý a pri pronásledování lidí, kterí chteli prekrocit hranici.

Se Sametovou revolucí prišel i konec éry železné opony a v prvních mesících roku 1990 lávky prevzala tehdejší Správa CHKO Podyjí od ministerstva vnitra do svého majetku. V dríve neprístupném území zacala Správa NP Podyjí v roce 1991 ve spolupráci s Klubem ceských turistu znacit první turistické trasy. Vranovská lávka zvaná Hamerská a dále Lipinská a Šobeská lávka na Devíti mlýnech ochranári logicky zaclenili do nové síte peších a pozdeji i cyklistických tras. Nejvetší význam má Šobeská lávka. Prechází po ní páterní cervená peší trasa Znojmo - Vranov nad Dyjí a nekolik duležitých cyklistických tras. V roce 1993 a 2002 byly postupne využívané lávky opraveny.

V srpnu 2002 zasáhla Podyjí mimorádná povoden. Vysoká hladina vody a unášené kmeny lávky zcela znicily. Síla vody byla tak mohutná, že  vytrhla i obrovské kotvící betonové patky Pouze Lipinská lávka byla poškozena jen cástecne a statický posudek povolil její docasné využívání.

Bylo jasné, že turistická sezóna roku 2003 probehne v provizorním režimu. Správa NP Podyjí se rozhodla, že všechny tri lávky vybuduje a opraví pri splnení všech technických norem v puvodní podobe. Ochranárum se z dotací Ministerstva životního prostredí CR podarilo na jejich obnovu získat potrebné peníze. Behem jednoho roku byl vypracován projekt, statické posudky a byla zajištena i všechna nezbytná povolení. Trosky braitavských lávek z Podyjí odstranila za pomocí lesnické techniky.

Na podzim roku 2003 Správa Národního parku Podyjí obnovené lávky  -  Lipinskou, Hamerskou a Šobeskou, predala slavnostne k užívání turistické verejnosti. Nosnost každé lávky je stanovena pro maximálne šest osob. Lávka je zavešena na ocelových lanech, mostovka je vyrobena z kvalitního dubového reziva.

[EN] In the 1950s, suspended footbridges were built by the Border Guards troops in Podyjí. Four crossed the river Dyje/Thaya near the western border of Podyjí in Braitava and two in the Nine Mills site. The footbridges have become an inseparable part of the Iron Curtain. The Border Guards used technical designs based on bridges in the Soviet Union. In the difficult terrain, the bridges served for rapid transfer across the river and for the persecution of people who wanted to cross the border.

After the 1989 Revolution, the end of the Iron Curtain era came. In the first months of 1990, administration of the footbridges was transferred from the Ministry of the Interior to the Podyjí/Thayatal National Park. In the formerly inaccessible area, Czech Tourists Club in 1991 marked the first trail routes. Conservationists logically integrated footbridges (Hamerská, Lipinská and Šobeská) into a new network of pedestrian and later cycling routes. The Šobes footbridge is of greatest importance. It is follows the route from Znojmo to Vranov nad Dyjí and several important cycling routes. In 1993 and 2002, the steppes used were repaired.

In August 2002, the Podyjí region was hit by an extraordinary flood. High levels of water and drifting tree trunks completely destroyed the footbridges. The power of the water was so strong that it also ripped out huge concrete blocks. The Lipinská footbridge was only partially damaged, thus a review allowed its temporary use.

In the autumn of 2003, the administration of the National Park Podyjí/Thayatal renovated the footbridges - Lipinská, Hamerska and Šobeska. The capacity of each footbridge is set for a maximum of six people. Set on steel ropes, each bridge is made of quality oak timber.

Visit Instructions:
 • Walk across the bridge! That is why you came here, wasn't it?
 • Bring a camera so that you can take a photo of the bridge. Upload at least one photo that you took of the bridge, you or others can be in the photo.
 • Include any additional history that you may know or have learned about the bridge.
 • Last but not least, include any story you may have about finding the bridge or your journey across the bridge.
 • Search for...
  Geocaching.com Google Map
  Google Maps
  MapQuest
  Bing Maps
  Nearest Waymarks
  Nearest Pedestrian Suspension Bridges
  Nearest Geocaches
  Nearest Benchmarks
  Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
  Recent Visits/Logs:
  Date Logged Log User Rating  
  Blogi visited Sobes bridge / Sobeska lavka 7/6/2018 Blogi visited it