Pohrební kaple rodu Khuen-Belassyu - Hrusovany nad Jevisovkou, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 48° 49.862 E 016° 24.467
33U E 603315 N 5409628
Quick Description: CZ: kaple na hrbitove // EN: chapel at the cemetery
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 11/10/2014 11:31:31 AM
Waymark Code: WMMVR6
Published By: Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 54

Long Description:
CZ:
Pohrební kaple rodu Khuen-Belassyu se nachází uprostred ctvercového železného plotu. Jedná se o centrální stavbu na oktogonálním pudorysu.
Kaple prístupná ze západní strany pravoúhlou predsíní a zakoncená rovnež pravoúhlým presbytárem.
Objekt je vystaven z režného zdiva, vertikálne je clenena mohutnými lizénovými rámci zdobenými horizontálne zuborezem.
Horizontálne je clenena soklem a podstrešní kamenou profilovanou rímsou a vlysem s neogotickými dekorativními prvky. Kaple je prosvetlena tremi okny, dve pulkruhove zaklenutá okna s profilovanou šambránou jsou symetricky umísteny na severní a jižní stene.
Ve východní stene presbytáre je umístena rozeta symetricky proti pulkruhove sklenutému vstupu chráneným náznakem portiku tvoreným dvojicí polosloupku. Okna i dvere zdobená mozaikovými vytrážemi.
Stavba je zastrešena osmibokým jehlanem vyvrcholeným lucernou, presbytár a predsín krytý stanem.
Materiál: kámen, cihla, omítka, krytina – plech.

EN.
Funeral Chapel House Khuen-Belassyu is located in the middle of a square iron fence. It is the central building of the octagonal floor plan.
Chapel accessible from the west side rectangular vestibule and finished also rectangular presbytery.
The building is built of rough masonry, is divided vertically within the massive ornate dentil horizontally.
Is horizontally divided baseboards and under-roof stone profiled cornice and frieze with neo- Gothic decorative elements. The chapel is lit by three windows, two semicircular arched windows with profiled shams are symmetrically located on the north and south walls.
In the eastern wall of the presbytery is located symmetrically rose against semicircular portico entrance protected by a hint formed by a pair of half-columns. Doors and windows decorated with stained glass windows.
The building is roofed octagonal pyramid vyvrcholeným lantern, presbytery and hall indoor tent.
Material: stone, brick, plaster, roofing - metal plate.


Source/Zdroj: (visit link)
Visit Instructions:
• Include a photo of the Waychapel if possible.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Waychapels
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
TeamSO visited Pohrební kaple rodu Khuen-Belassyu - Hrusovany nad Jevisovkou, Czech Republic 5/3/2018 TeamSO visited it