TreKvart Millsten - Hillerød, Sjælland
Posted by: Groundspeak Premium Member SnowBoat
N 55° 54.398 E 012° 21.009
33U E 334358 N 6198860
Quick Description: Kvartmilestenen - 3/4 miil
Location: Denmark
Date Posted: 9/20/2013 2:24:39 PM
Waymark Code: WMJ44V
Published By: Groundspeak Regular Member Team Sieni
Views: 18

Long Description:

Kvartmilestenen var for størstedelens vedkommende Ole Rømers gamle milepæle, som blev vendt om og fik indhugget kongemonogram og afstandsangivelse. Næsten alle Rømer-stenene på Sjælland blev genanvendt på denne måde.

Rømers milesten var meget simple i udførelsen. Med prikker var kvartemilene angivet med én prik for 1/4 mil, 2 for 2/4 og 3 for 3/4 mil. Ved hver hele mil bestod stenen enten udelukkende af et tal eller i få tilfælde af et tal med Christian 5.s monogram ovenover. Der eksisterer i dag kun ét eksemplar af monogramstenen. Den findes på Frilandsmuseet i Kongens Lyngby.

I Danmark blev milepæle opsat ved hele antal mil og ofte også ved halve, kvarte og trekvarte mil. Milepælenes anførte afstande måles fra definerede nulpunkter, gerne markeret med nulpunktsten (WMF6NQ Rådhuspladsen, København). I begyndelsen var de danske milepæle træpæle nedsat i jorden, men de blev senere afløst af milesten, selvom ordet milepæl fortsat blev anvendt ved stenmarkeringerne.

Først under Christian 5.(1646-1699) kom varige milepæle i sten, milesten. Det var astronomen Ole Rømer(1644-1710), som blev udnævnt til at forestå dette arbejde. Rømer gik videnskabeligt til værks og fastlagde først længden på en mil, som varierede fra egn til egn. Han fastsatte den til 12.000 alen, dvs. 7.538 meter. Denne standard holdt til indførelsen af metersystemet i Danmark i 1907.

ENG

Quarter Mile stone was for the most part, Ole Rømer old milestones that were turned about and got carved royal monogram and distance. Almost all Rømer stones on Zealand was reused in this way.

Rømers milestone was very simple in execution. With dots were quarter of a mile marked with one dot for 1/4 mil, 2 for 2/4 and 3 3/4 mil. At each full mil consisted stone either a number or in a few cases of a number with Christian 5.s monogram above. There is currently only one copy of the monogram stone. It is available at Frilandsmuseet (The Open Air Museum) in Kongens Lyngby.

In Denmark, the milestones set by the number of mil and often by half, quarter and three quarters of a mil. Milestones specified distances are measured from the defined zero point , like marked with zero stones (WMF6NQ at City Hall Square, Copenhagen). In the beginning was the Danish milestones wooden posts set in the ground, but they were later replaced by milestone, although the word milestone continued to be used by the stone markers.

It was not until Christian V of Denmark(1646-1699), milestones was in stone. It was the astronomer Ole Roemer(1644-1710), who was appointed to take charge of this work. Romer went scientific approach and established first length of a mil, which varied from region to region. He set it to 12,000 cubits, ie. 7,538 meters. This standard held to the introduction of the metric system in Denmark in 1907.

Condition: Worn

Date placed: 1/1/1700

Material: Stone

Inscription:
No text. only 3 dots which means three quarters of a mil stones


Name of road: Københavnsvej

Visit Instructions:
Tell us about your visit. Please supply a couple of photographs. Do you know any historical information about this milestone?
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Milestones
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
64K RAM SYSTEM visited TreKvart Millsten - Hillerød, Sjælland 2/3/2016 64K RAM SYSTEM visited it
SnowBoat visited TreKvart Millsten - Hillerød, Sjælland 9/7/2013 SnowBoat visited it
jemideam visited TreKvart Millsten - Hillerød, Sjælland 9/7/2013 jemideam visited it
Lyngerup.dk visited TreKvart Millsten - Hillerød, Sjælland 8/2/2013 Lyngerup.dk visited it

View all visits/logs