Søjle til Foulum / Column for Foulum - Foulum, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member pstidsen
N 56° 29.359 E 009° 34.894
32V E 535811 N 6260692
Quick Description: 500 cm høj søjle af køkkenkar, gryder og potter i støbejern --- 16.4 feet tall column of kitchen vessels in cast iron.
Location: Denmark
Date Posted: 4/27/2013 5:50:47 AM
Waymark Code: WMGZ80
Published By: Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 13

Long Description:
Søjle til Foulum er skabt af kunstneren Martin Richard Olsen i 1992

"Forskningscenter Foulums placering ovenpå arkæologiske udgravninger og tæt ved gravhøje, samt det, at der forskes i fødevarer og jordbrug, har inspireret mig til at lave tidssøjlen. Den består af 15 køkkenkar, gryder og potter fra forskellige perioder i dansk historie - fra stenalderen, bronzealderen og jernalderen til vikingetiden, tiden med jydepotter og nutiden. Den nederste krukke er modelleret efter den ældste gryde, der er fundet i Danmark. Halvvejs oppe er et hjerte. Det er til ære for min datter, som blev født på det tidspunkt i processen. Meningen er at morgensolen skal lyse hjertet op." - Martin Richard Olsen.

Denne skulptur er på¨en gang både en søjle og en historisk tidslinje. Et imponerende værk som både rummer storhed, udvikling og detalje.

Forskningscenter Foulum kom til verden i 1984. I etaper kom forskere inden for husdyr og planteavl fra flere forskellige steder i Danmark. Byggeriet er sket etapevis og med dette, anskaffelsen af kunstværker. En del af midlerne til at købe kunst har været til rådighed, fordi der ved ofentligt byggeri skal anvendes en procent af byggesummen til kunst. Billedhuggeren Erik Varming har udvalgt en stor del af de kunstnere som har skabt de store udendørs skulpturer. Forskningscenter Foulum er idag hjemsted for mere end 50 imponerende kunstværker indendørs og udendørs.

Der er arbejdende personale i alle bygninger på stedet, hvilket man bør respektere – færdsel på stedet skal ske på de anlagte stier og evt. anvisninger fra personale skal efterkommes.

Column for Foulum is created by artist Martin Richard Olsen in 1992

"The location of Research Center Foulum on top of archaeological digs and close to burial mounds as well as the fact that the institute does research in food and agriculture inspired me to create the column of tome. It consists of 15 kitchen vessels, pots and kettles from different periods in Dansh history - from the Stone Age, Bronze Age and Iron Age to the age of Vikings and modern times. The bottom vessel is based on the oldest kettle found in Denmark. Halfway is a heart in honour of my daughter who was born at that point in time during the process. The intention is that the morning sun lights up the heart." - Martin Richard Olsen

This sculpture is at once both a column and a historical timeline. An impressive piece of work that includes a greatness, development and detail.

Research Center Foulum came to be in 1984. By stages the researchers in animal science and plant science moved in from various places in Denmark. The building work also took place in stages and, with that, the acquisition af art. The funds for buying art where avalible due to the fact that in public construction project in Denmark, one percent of the building cost must be allocated to the acquisition af art. The sculptor Erik Varming selected most of the artists who have created the large outdoor sculptures. Today Research Center Foulum is home to more than 50 impressive works of art indoors and outdoors.

There are working staff in all buildings on the site, which should be respected - traffic on the site must be on the trails and instructions from staff should be followed.


Source:
Shadow and Light - Lys of Skygge - Dansk JordbrugsForskning, 2006 - ISBN: 87-91949-01-7

Type of Column: Other

Location: Research Center Foulum

Documentation (website): Not listed

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Freestanding Columns
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
ninasger visited Søjle til Foulum / Column for Foulum - Foulum, Denmark 3/27/2019 ninasger visited it