NPP Babiccino údolí / Babiccino údolí National Nature Monument, CZ
Posted by: Groundspeak Regular Member hrabosata
N 50° 24.773 E 016° 03.320
33U E 574982 N 5585070
CZ: Území chránené pro architektonické a kulturní hodnoty i pro prírode blízké lesy a louky v nive Úpy. EN: Territory protected both for architectural and cultural values and for near-natural forests and meadows on the alluvial plain of the Úpa river
Waymark Code: WMCPVP
Location: Královéhradecký kraj, Czechia
Date Posted: 10/01/2011
Published By:Groundspeak Regular Member GT.US
Views: 74

CZ: Nejpresnejší informace o národní prírodní památce Babiccino údolí poskytují webové stránky Agentury pro ochranu prírody a krajiny (viz odkaz dole), kde se uvádí:

„Území je zarazeno v kategorii národní památka hned dvakrát. Architektonické a kulturní hodnoty jako národní kulturní památka, prírode blízké lesy a louky v nive Úpy jako národní prírodní památka.

Úpa je zde zaríznuta zejména do usazených hornin. Pozoruhodný je ctvrtohorní travertin, který vzniká usazováním rozpuštených sloucenin z pramenících vápnitých vod.

Prudké svahy údolí jsou porostlé druhove bohatým lesem s výrazným zastoupením klenu, lípy a buku, s vtroušeným dubem, habrem a jedlí.

Louky v nive byly z velké cásti bohužel odvodneny, což vedlo ke ztráte druhového bohatství, které zustalo zachováno pri jejich okrajích, na menších louckách a ve starých sadech.

Na brezích reky hnízdí lednácek rícní (Alcedo atthis), je na ni vázán také skorec vodní (Cinclus cinclus) a cvrcilka rícní (Locustella fluviatilis). Babiccino údolí zdobí mnoho starých solitérních stromu.

Významný je výskyt motýlu vzácných v celé Evrope - modráska bahenního (Maculinea nausithous) a ockovaného (Maculinea teleius), jejichž populace se udržela také díky neduslednému sklízení trávy z príkopu historického zavlažovacího systému.

Oba motýli mají zajímavý životní cyklus. Jejich housenky se vyvíjejí z vajícek, která samicka klade do kvetenství krvavce totenu. Po nekolikerém svlékání housenka oklame delnici mravence, která ji odnese do mravenište. Tam se housenka živí i larvami a kuklami mravencu. Dospelý motýl saje témer výhradne nektar krvavce.

Úkolem AOPK CR je skloubení rady protichudných potreb. Aby probehl životní cyklus motýlu a aby sec luk nepoškozovala mravenište, ponecháváme cásti luk nepokosené. Ochuzování luk o živiny kosením s odvozem trávy je ale zároven duležité pro udržení hodnotné krajiny, zachování rostlinných spolecenstev a zároven brání šírení rumištních rostlin. Pastva ovcí, stejne jako secení cástí luk v pruzích, vrací údolí jeho nekdejší pestrost.“

----------------------------------------------------------------------

EN: There are two basic types of nature areas protected by the state in the Czech republic. Large territories are protected as national parks and protected lanscape areas, smaller territories are protected as nature reserves and monuments. Both types are established by the state – either by the government and parliament or by the Ministry of the Environment.

The most precise information about Babiccino údolí National Nature Monument you can find on the websites of The Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic (see link below), where you can read this:

„ The territory of Babiccino údolí ( translated into English the “Grandmother’s Valley”) lies close to the Ratiborice Chateau and the town of Ceská Skalice in the Královéhradecké kraj - Hradec Králové Region and is protected as a national monument in two categories. The valley is a national cultural monument for its architectural and cultural values and is the setting for Božena Nemcová’s classic novel “Babicka – Grandmother”. The Babiccino údolí National Nature Monument was declared to protect its near-natural forests and meadows on the alluvial plain of the Úpa river.

Here the Úpa river is incised into predominantly sedimentary rocks. The Quaternary travertine is of specific note as it was formed from the deposits of dissolved compounds from springs of calcium-rich waters.

The steep valley slopes support stands of species-rich woodland with considerable numbers of sycamore, lime and beech, along with scattered oak, hornbeam and firs.

Unfortunately, most of the meadows in the monument have been drained, which led to a reduction in their species diversity. The fringes of the large meadows, the smaller meadows and the old orchards have kept more of their original species.

Kingfishers (Alcedo atthis) nest in the river banks and the dipper (Cinclus cinclus) and the river warbler (Locustella fluviatilis) are also bound to the river. The Babiccino valley is also the home of a great many ancient and solitary trees.

The occurrence of two butterflies which are rare throughout Europe is of significance in the valley – the dusky large blue (Maculinea nausithous) and the scarce large blue (Maculinea teleius). Populations of these butterflies have survived here as a result of hay not being harvested from around the drainage ditches of the historical drainage system.

Both of these butterflies have an interesting life cycle. Their caterpillars develop from eggs which the female lays on the flowers of the garden burnet. After the caterpillars change their skins several times, they fool worker ants into taking them to their anthills. The caterpillars then feed on the larvae and chrysalises of the ants. The adult butterflies drink almost nothing but the nectar of the burnet flowers.

The task for the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection is to find balances between a numbers of contradictory needs. We leave part of the meadows uncut so that the butterflies can live out their life cycle and so that cutting the grass does not damage the anthills. Cutting and removing the grass to reduce the nutrient levels on the meadows is also important to maintain the valuable landscape, maintain plant communities and prevent the spread of ruderal plants. Sheep grazing, as well as cutting sections of the meadows in strips, is helping to return the previous diversity to the valley.“
Park Name: Babiččino údolí National Nature Monument

Historic/Cultural Park: yes

Natural Park: yes

Recreation Area: yes

Wildlife Refuge: yes

Park Website: [Web Link]

Type of Listing: Major Park Feature

Fees in Local Currency: 0.00 (listed in local currency)

Dates of Access: From: 01/01/2011 To: 12/31/2011

Hiking: yes

Camping: no

Bicycling: yes

Horseback Riding: yes

Off-Roading: no

Swimming: no

Snorkling/Scuba: no

Boating: no

Rock Climbing: no

Fishing: yes

Other Activities:
Sightseeing


Other Park Type not listed above: Not listed

Other Type Detail: Not listed

Hours available: Not listed

Visit Instructions:

A log will require a recent photograph at the coordinates. Some of these locations will be placed for the scenery, so a gpsr will just ruin the picture.

If you don't have a digital camera post a descriptive log.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest National Parks of the World
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Blogi visited NPP Babiccino údolí / Babiccino údolí National Nature Monument, CZ 07/13/2022 Blogi visited it
Hertogh visited NPP Babiccino údolí / Babiccino údolí National Nature Monument, CZ 03/11/2021 Hertogh visited it
jezevcik visited NPP Babiccino údolí / Babiccino údolí National Nature Monument, CZ 09/19/2020 jezevcik visited it
DrakMrak visited NPP Babiccino údolí / Babiccino údolí National Nature Monument, CZ 05/01/2018 DrakMrak visited it
seiza visited NPP Babiccino údolí / Babiccino údolí National Nature Monument, CZ 04/28/2018 seiza visited it
Tumbrel visited NPP Babiccino údolí / Babiccino údolí National Nature Monument, CZ 08/02/2015 Tumbrel visited it
yvenka visited NPP Babiccino údolí / Babiccino údolí National Nature Monument, CZ 07/20/2012 yvenka visited it
Nemo02 visited NPP Babiccino údolí / Babiccino údolí National Nature Monument, CZ 07/10/2012 Nemo02 visited it
Tichy_Team visited NPP Babiccino údolí / Babiccino údolí National Nature Monument, CZ 08/29/2004 Tichy_Team visited it
hrabosata visited NPP Babiccino údolí / Babiccino údolí National Nature Monument, CZ 08/16/1998 hrabosata visited it

View all visits/logs