Historic Mill, Radostice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Regular Member GEO-VLK
N 49° 08.531 E 016° 28.602
33U E 607700 N 5444311
Radostický mill on Mlýnská street, where is starting Bobrava valley(national park).
Waymark Code: WMBGNY
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 05/20/2011
Published By:Groundspeak Regular Member Thorny1
Views: 93

CZ:
Radostický mlýn
Nejstarší historické zmínky o mlýnu se objevují v tereziánském katastru kolem roku 1757. Tehdy patril vrchnosti a mimo mlýna zde pracovala stoupa a pila. Na mape josefského vojenského mapování z let 1764 - 1768 je mlýn oznacen jako „Stramek m:" (Šrámkuv mlýn?) podle nekterého z jeho nájemcu. Presnejší pudorysnou podobu mlýna prináší mapa stabilního katastru z roku 1838. Mlýn zde tvorí ctvercová nespalná budova, v jejíž blízkosti stojí 3 menší drevené objekty. Náhon tehdy vedl stejným korytem jako dnes. Mlýn s pilou patril na konci 19. století mlynárskému rodu Bláhu. Od Bláhu, kterí se odstehovali do Ameriky, koupil mlýn mlynár Šedlbauer, syn mlynáre z Maškovic mlýna u Loucimi. Mlýn mel tehdy ješte puvodní historické vybavení a krátce po zmene majitele vyhorel. Poté byl Šedlbauerem zcela prestaven a moderne vybaven.

Nynejší mlýn cp. 47 tvorí soubor obytných a hospodárských budov seskupených kolem obdélného uzavreného dvora. Vlastní mlýnské stavení bylo ve 2. ctvrti 20. století výrazne zvýšeno, staré mlýnské kolo nahradila turbina. Dostavba však zustala neomítnuta a krátce po válce dochází i k zastavení mlýna. Turbina zustala ve mlýne až do 60. let 20. století. U mlýna je zachován starý vodní náhon, jímž protéká proud vody do betonového koryta a odtud se rítí do prostoru, v nemž dríve stávala šachta s turbinou. Tato cást mlýna, ac zpustlá, je malebná a výrazne odlišuje tento objekt od bežné vesnické zástavby.


EN:
Radosticky mill
The oldest historical mention of the mill appear in the Theresian land around the 1757th At that time belonged to the nobility outside the mill and worked here and saw rising. On the map josefského military survey of the years 1764 - 1768 the mill is described as "Stramek m" (Šrámek mill?) According to one of his tenants. Precise form of ground plan of the mill provides a stable map of the land in 1838. The mill is formed by a square nespalná building, which is close to 3 small wooden objects. Drive was led by the same channel as it is today. with a saw mill belonged to the late 19th century, millers family Blaha. The good that they moved to America, bought the mill Sedlbauer Miller, the son of a miller at the mill Maškovic Farewell . The mill was then still have the original historical equipment and shortly after the owner changed it burned down. Sedlbauer was then completely rebuilt and newly furnished.

The current mill No. 47 consists of a set of residential and farm buildings grouped around a rectangular enclosed yard. Custom mill building was in the 2nd quarter of the 20th century dramatically increased, replacing the old mill wheel turbine. Completion remained plastered and shortly after the war is to eliminate the mill. The turbine in the mill remained until the 60th of the 20 century. The mill is maintaining an old water flume which current flows in a concrete water trough and then rushing into the area, which used to stand with the turbine shaft. This part of the mill, though abandoned, is a picturesque and distinguishes this object from the current rural development.
Year built?: 1936

Is the mill or gin still in operation?: No

What is or was processed here?: grain and wood

Are tours available?: None offered, view from the outside only.

How is or was it powered?: 1st by water wheel, then by water turbine

Related link to this waymark.: Not listed

What is it used as today?: Not listed

Visit Instructions:
A picture of the mill or gin along with any information you can provide about the waymark and what you might have experienced while visiting.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Mills and Gins
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
ALMOR team visited Historic Mill, Radostice, Czech Republic 05/24/2014 ALMOR team visited it
Olii05 visited Historic Mill, Radostice, Czech Republic 04/29/2013 Olii05 visited it

View all visits/logs