Klintholm Kalkgrave, Svendborg, Denmark
Posted by: Groundspeak Regular Member Heva
N 55° 10.825 E 010° 48.278
32U E 614914 N 6116354
[DK]Dette geosted er et inaktivt kalkbrud med en interessant geologisk profil. [EN]This geosite is an inactive limestone quarry with an interesting geological profile.
Waymark Code: WM18FT5
Location: Denmark
Date Posted: 07/27/2023
Published By:Groundspeak Premium Member RakeInTheCache
Views: 1

[DK]
I Klintholm Kalkgrave kan du få indblik i jordklodens svimlende fortid. Fra dengang hajer svømmede omkring i havet, og til vulkaner og jordskælv ændrede det tropiske hav til et iskoldt polarhav.

Området er udnævnt til Nationalt Geologisk interesseområde i Danmark, og nyder desuden bevågenhed som en international bevaringsværdig lokalitet – en Geosite under UNESCO. Der er badestrande og fiskevande i området, hvor man også kan opleve klokkefrøernes vandhuller og kalkjordens planter. Du kan gå i hele det geologiske forskningsområde.

I kalkgravene er blotlagt en tydelig overgang mellem nederst et lag af hvid kalk og øverst et lag af grå mergel. De to lag vidner om to forskellige tidsperioder i Danmarks historie.

Det hvide lag er bryozokalk, som består af skeletter fra mosdyr (bryozoer), en gruppe af kolonidannende smådyr. De levede her i varmt vand for 65-60 mio. år siden i den geologiske periode Danien. Det gjorde også søpindsvin, søliljer, koraller og hajer, og der kan findes fossiler af disse i kalken.

For 60 mio. år siden, i perioden Selandien, blev havet koldere. Vulkanudbrud og deraf følgene landdannelse forhindrede varmt vand fra Atlanterhavet i at strømme til. I stedet kom der koldt vand fra Grønland. Mosdyrene kunne ikke leve i det kolde vand. Oven på bryozokalken ligger derfor et lag af fint ler og kalk, mergel. I mergellaget kan man finde fossiler af nogle af de få dyr, der kunne leve i det kolde vand, nemlig snegle og muslinger.

I kalkgravene og de omkringliggende små lave vandhuller lever en bestand af den fredede klokkefrø, lille og stor vandsalamander og spidssnudet frø.

Fra 1940'erne til 1960'erne blev der gravet kalk ved Klintholm. De turkisblå kalksøer er skabt ved, at der blev gravet dybt ned under grundvandet.

[EN]
In Klintholm Kalkgrave you can get an insight into the earth's dizzying past. From the time sharks swam around in the ocean, and to volcanoes and earthquakes changing the tropical sea to an icy polar sea.

The area has been designated as a National Geological Interest Area in Denmark, and also enjoys attention as an international location worthy of preservation - a Geosite under UNESCO. There are bathing beaches and fishing waters in the area, where you can also experience the waterholes of the bell frogs and the limestone plants. You can walk in the entire geological research area.

In the lime pits, a clear transition between a layer of white lime at the bottom and a layer of gray marl at the top is exposed. The two layers bear witness to two different time periods in Denmark's history.

The white layer is bryozoan chalk, which consists of the skeletons of bryozoans (bryozoans), a group of colony-forming small animals. They lived here in warm water for 65-60 million. years ago in the geological period Denmark. So did sea urchins, sea lilies, corals and sharks, and fossils of these can be found in the limestone.

For 60 million years ago, during the Zealand period, the sea became colder. Volcanic eruptions and the resulting land formation prevented warm water from the Atlantic from flowing in. Instead, cold water came from Greenland. The moss animals could not live in the cold water. On top of the bryozoan limestone is therefore a layer of fine clay and lime, marl. In the marl layer you can find fossils of some of the few animals that could live in the cold water, namely snails and mussels.

In the limestone pits and the surrounding small shallow waterholes live a population of the protected bell frog, small and large water salamander and pointed frog.

From the 1940s to the 1960s, lime was dug at Klintholm. The turquoise blue limestone lakes were created by digging deep below the groundwater.

Sources:
Website of Svendborg Kommune > Klintholm Kalkgrave
Website of Geopark
Waymark is confirmed to be publicly accessible: yes

Parking Coordinates: N 55° 11.140 E 010° 47.900

Access fee (In local currency): .00

Requires a high clearance vehicle to visit.: no

Requires 4x4 vehicle to visit.: no

Website reference: [Web Link]

Public Transport available: Not Listed

Visit Instructions:
No specific requirements, just have fun visiting the waymark.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Places of Geologic Significance
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.