Gijsbertus Wilhelmus van Rossum - Wamel, the Netherlands
Posted by: Groundspeak Premium Member Becktracker
N 51° 52.849 E 005° 28.099
31U E 669888 N 5750662
Quick Description: Cenotaph for Gijsbertus Wilhelmus van Rossum in the RK cemetery in Wamel.
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 12/9/2022 11:18:52 PM
Waymark Code: WM174H3
Published By: Groundspeak Premium Member wayfrog
Views: 2

Long Description:
NL Op de RK begraafplaats van Wamel zag ik (wat ik dacht) een grafsteen met het indringende portret van Gijsbertus Wilhelmus van Rossum. Hij is geboren en gehuwd in Wamel en is omgekomen tijdens de slag om de Grebbeberg in mei 1940. Hij is begraven op het militair ereveld in Rhenen en daarom is het ‘graf’ in Wamel een cenotaaf. Zie hieronder het (cryptische) relaas hoe hij gestorven moet zijn.

Van bron
• Betrokkene (Gijsbertus Wilhelmus van Rossum) behoorde tot de bezetting van G-29, in de tussenverdediging aan de Levendaalsche Steeg. De loopgraaf met bijbehorende koepel werd in de vroege ochtend van 13 mei door SS omsingeld, de bezetting naar buiten gedreven en, volgens sommige ooggetuigen, neergeschoten na overgave. Het zou gaan om een executie van vijf man van 2-II-8.RI en de soldaat Van Rossum van MC-II-8.RI. De koepel werd met een handgranaat uitgeschakeld, doch de drie inzittenden overleefden dat. Alle slachtoffers werden vlak bijeen gevonden in de stelling tussen G-28 en G-29. Alleen de soldaat H. de Kleijn overleefde het voorval wonderbaarlijk, maar bleef wel blind. Het is echter zeer aannemelijk dat deze versie onjuist is. Vier man die vermeend in de loopgraaf tussen S-28 en S-29 werden gevonden op 18 mei, behoorden in feite tot de sluiswacht. Deze had een zelf gemaakte schuilplaats in de kweektuin van Huize de Ridder gemaakt, aan de voet van de Grebbeberg. Daar zouden volgens onderzoekingen van Hueting zeven man zijn omgekomen door Duits vuur en Duitse handgranaten die in de schuilplaats waren geworpen. Van Rossum werd zelfs - zo verklaarde een overlevende van de sluiswacht - door zijn hoofd geschoten bij de uitgang, toen hij zich wilde overgeven. Omdat nog drie man van de sluiswacht vermeend bij de loopgraaf tussen G-28 en G-29 - in de veel noordelijker tussenverdediging - werden geregistreerd, is vrijwel zeker sprake van een transport en/of administratieve fout. Aangenomen wordt dan ook dat betrokkene bij de schuilplaats van de sluiswacht dood werd aangetroffen op 18 mei.

tekst

ENG At the RC cemetery of Wamel I saw (what I thought) a tombstone with the penetrating portrait of Gijsbertus Wilhelmus van Rossum. He was born and married in Wamel and died during the battle of the Grebbeberg in May 1940. He was buried in the military cemetery in Rhenen, which is why the 'grave' in Wamel is a cenotaph. See below the (cryptic) account of how he must have died.

From bron
• The person concerned (Gijsbertus Wilhelmus van Rossum) belonged to the garrison of G-29, in the intermediate defenses at Levendaalsche Steeg. The trench with associated turret was surrounded by SS in the early morning of 13 May, the garrison driven out and, according to some eyewitnesses, shot after surrendering. It would concern an execution of five men of 2-II-8.RI and the soldier Van Rossum of MC-II-8.RI. The turret was knocked out with a hand grenade, but the three occupants survived. All victims were found close together in the position between G-28 and G-29. Only soldier H. de Kleijn miraculously survived the incident, but remained blind. However, it is very likely that this version is incorrect. Four men allegedly found in the trench between S-28 and S-29 on May 18 were in fact lock keepers. He had made a self-made shelter in the nursery garden of Huize de Ridder, at the foot of the Grebbeberg. There, according to Hueting's investigations, seven men were killed by German fire and German hand grenades thrown into the shelter. Van Rossum was even - according to a survivor of the lock guard - shot in the head at the exit, when he wanted to surrender. Because three more men of the lock guard were allegedly registered at the trench between G-28 and G-29 - in the much more northern intermediate defenses - there is almost certainly a transport and/or administrative error. It is therefore assumed that the person concerned was found dead at the lock guard's hiding place on 18 May.
Date of Dedication: 1/1/1940

Property Permission: Public

Access instructions: It's at the beginning of the RK cemetery in Wamel

Access times: From: 9:00 AM To: 8:00 PM

Location of waymark:
St Victorstraat 45
Wamel, Gelderland the Netherlands


Commemoration: Gijsbertus Wilhelmus van Rossum

Website for Waymark: Not listed

Visit Instructions:
Include a photo containing, at minimum, the monument and your GPSr. We'd prefer a photo containing YOU at the monument, but we understand that some people are camera-shy.
Also include a bit about your visit here.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest World War II Memorials / Monuments
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Becktracker visited Gijsbertus Wilhelmus van Rossum - Wamel, the Netherlands 8/9/2022 Becktracker visited it