Parochiekerk Sint-Michiel - Avekapelle - Belgium
Posted by: Groundspeak Premium Member Andre 61
N 51° 03.932 E 002° 44.043
31U E 481364 N 5657145
Quick Description: Parochiekerk Sint-Michiel met Kerkhof / Heldenhuldezerkjes / Zomerlinde en Orgel in Avekapelle
Location: West-Vlaanderen, Belgium
Date Posted: 7/1/2022 3:04:30 PM
Waymark Code: WM16CMZ
Published By: Groundspeak Premium Member Michaelfiles
Views: 1

Long Description:
deze waymarkt is wat uitgebreider en betreft de volgende onderdelen

Parochiekerk Sint-Michiel

Georiënteerde kerk ingeplant ten zuiden van de dorpskom en ten westen van de Krommegracht. Omringend kerkhof met *oude linde, geplant in 1595 bij aanstelling van nieuwe pastoor, op zuidzijde; afzomende dubbele rij linden waartussen voetpad, Sint-Apolloniakapelletje (eerste helft van de 20ste eeuw) en toegangshek. Ten noordoosten van de kerk, klein bakstenen oorlogsgedenkteken (1914-1918).
meer lezen? (visit link)

Geknotte zomerlinde kerkhof Avekapelle

Op het kerkhof bij de parochiekerk Sint-Michiel te Avekapelle bevindt zich een geknotte zomerlinde met een stamomtrek van 6,27 meter (gemeten op 1,50 meter hoogte, opname in 2008). Deze linde zou in 1595, bij de aanstelling van een nieuwe pastoor, geplant zijn. Oorspronkelijk zouden er twee lindes gestaan hebben waarvan één exemplaar sneuvelde eind 17de eeuw met de verlenging van de middenbeuk van de kerk.
meer lezen? (visit link)

Heldenhuldezerkjes op kerkhof Avekapelle

Het kerkhof van Avekapelle ligt rond de Sint-Michielskerk en telt 2 Heldenhuldezerkjes, rechts van de kerk. Verder ligt er nog een Brits piloot van de Tweede Wereldoorlog begraven. Links vóór de kerk staat nog een gedenkteken in verband met de Eerste en Tweede Wereldoorlog en tegen de rechtermuur (zuiden) van de kerk is er een gedenkteken in verband met de Eerste Wereldoorlog aangebracht.
meer lezen? (visit link)

Orgel kerk Sint-Michiel

In 1887 werd een orgel, waarvan de oorspronkelijke auteur en bouwjaar niet bekend zijn, gerenoveerd door P. Loncke en zoon (Hoogstade). Dit instrument ging verloren in de oorlog van 1914-18. Het huidig orgel is van Jules Anneessens (Menen), gebouwd in 1923.

het geheel valt onder deze bron (visit link)
--------------

This way-market is a bit more extensive and concerns the following parts

St Michael's parish church

Oriented church planted south of the village centre and west of the Krommegracht. Surrounding churchyard with *old lime tree, planted in 1595 on appointment of new vicar, on south side; approaching double row of lime trees between which footpath, Saint Apollo chapel (first half of 20th century) and entrance gate. Northeast of the church, small brick war memorial (1914-1918).
read more: (visit link)

Pollarded summer lime tree churchyard Avekapelle

In the churchyard of the parish church Sint-Michiel in Avekapelle is a pollarded lime tree with a trunk circumference of 6.27 metres (measured at a height of 1.50 metres, shot in 2008). This lime tree was supposedly planted in 1595, when a new priest was appointed. Originally, there were two lime trees, one of which fell in the late 17th century when the central aisle of the church was extended.
read more at (visit link)

Small heroic tributes in churchyard Avekapelle

The Avekapelle cemetery is situated around the Sint-Michielskerk and counts 2 small heroic tributes, to the right of the church. A British pilot from the Second World War has also been buried here. To the left of the church there is a memorial related to the First and Second World War and against the right wall (south) of the church there is a memorial related to the First World War.
read more: (visit link)

Organ church Sint-Michiel

In 1887 an organ, of which the original author and year of construction are unknown, was renovated by P. Loncke and son (Hoogstade). This instrument was lost in the war of 1914-18. The present organ is by Jules Anneessens (Menen), built in 1923.

the whole falls under this source (visit link)
--------------
Adresse/Adres/Adresses/Address:
Kerkstraat
Avekapelle, Belgium


Année de construction/Bouwjaar/Baujahr/Year of construction: 8-16-1919

Date d'arrêté/ Datum van het Besluit/ Datum der Unterschutzstellung/ Date of protection: 09-14-2009

Numéro de dossier/Dossiernummer/Dateinummer/File number: ID42437

URL: [Web Link]

Visit Instructions:
[ENG]
Take one or more personally-obtained photos of the monument, or a very detailed description of your visit may be substituted for a photo.
[FR]
Prenez une ou plusieurs photos personnelles du monument, ou une description très détaillée de votre visite peut se substituer à une photo.
[NL]
Neem een of meer persoonlijk verkregen foto's van het monument, of een zeer gedetailleerde beschrijving van uw bezoek kan in de plaats komen van een foto.
[DE]
Mach ein oder mehreren persönliches Bilden von dem Monument, oder eine sehr detaillierte Beschreibung Ihres Besuchs kann ein Foto ersetzen.

 

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Belgium Monument Registers
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Andre 61 visited Parochiekerk Sint-Michiel - Avekapelle - Belgium 7/2/2022 Andre 61 visited it