Monumenten 'De Kei' en 'Cor van Bemmel' - Harmelen, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Becktracker
N 52° 05.477 E 004° 57.835
31U E 634542 N 5773010
The ensemble of monument De Kei (for all WWII casualties) and for WWII hero Cor van Bemmel is located in Harmelen
Waymark Code: WM15QW4
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 02/12/2022
Published By:Groundspeak Premium Member ištván
Views: 7

NL Van bron
Het monument voor Cor van Bemmel is ontworpen door Ineke Smienk (Utrecht, 1956) , wonend en werkend in Harmelen. Het werd op 4 mei 2015 onthuld door majoor Marco Kroon, Ridder Militaire Willems-Orde en Burgermeester Molkenboer van Woerden. De 3 gestyleerde stenen zuilen voor Cor van Bemmel omarmen het oudere monument “De Kei” die alle slachtoffers van WO II herdenkt. Het symboliseert de verzetsheld die de slachtoffers van de oorlog probeert te beschermen.

De middelste zuil heeft een inzet van glasfusie. Dit glaspaneel verbeeldt op abstracte wijze de dropping van Cor van Bemmel vanuit Engeland boven Nederland. Een stralend middelpunt in het monument, de kleuren geven aan waar hij vandaan kwam, afdalend vanuit de hemel naar de aarde. Op subtiele wijze zijn er parachutes in het paneel verwerkt, naar gelang de weersomstandigheden zijn zij meer of minder zichtbaar.

Tijdens de mobilisatie in 1940 was Cor van Bemmel ingedeeld bij het 4e Regiment Huzaren, dat in ten westen van Arnhem was gelegerd. Na de Duitse inval op 10 mei 1940 voerde het regiment vernielingen uit en trok zich daarna terug achter de Grebbelinie naar Leersum. Vandaar werden verdedigende acties tegen de binnendringende Duitse troepen uitgevoerd. Op 13 mei trok zijn eenheid terug zich verder terug naar IJsselstein.

Hij sloot zich vervolgens aan bij een groep voormalige militairen, die voornemens waren de Duitse bezetter zoveel mogelijk te benadelen. Deze groep zou onder meer enkele loodsen met Duitse munitie op het vliegveld Soesterberg in brand hebben gestoken. Toen de Duitsers lucht kregen van zijn activiteiten dook hij onder, eerst in Hoevelaken en daarna in Soest.

Op 5 juni 1941 vertrok hij naar Frankrijk, waar hij in contact kwam met de Franse ondergrondse en voor hen inlichtingenwerk en koeriersdiensten uitvoerde. Hij kwam in dat verband ook regelmatig in Zwitserland, maar daar werd hij gearresteerd en geïnterneerd. Hij verbleef vervolgens in verschillende kampen.

Via Spanje en Portugal heeft hij naar Engeland gereisd. Hij werd een geheim agent. Onder de schuilnaam Henk Verhoef werd hij in de nacht van 5 op 6 oktober 1944 met een radiozender en -ontvanger gedropt bij Schoonlo in Drenthe en daarna ondergebracht in Assen. Vanuit verschillende locaties zond hij de berichten van de Ondergrondse door naar Londen. Als laatste verrichtte hij dit werk vanuit het huis van de familie De Ruiter. De Duitsers kregen uiteindelijk lucht van de activiteiten en wisten de zender uit te peilen. Op 21 maart 1945 werd het huis omsingeld. Een zoektocht door het huis leverde aanvankelijk niets op, maar een daar aangetroffen vreemd jasje en een speurhond leidden de Duitsers naar zijn schuilplaats. Na eerste de hond en daarna twee Duitsers te hebben gedood, werd hij zelf door een kogelregen getroffen. Opname in het ziekenhuis mocht niet meer baten. Hij stierf nog dezelfde dag. Hij kreeg postuum de militaire Willems Orde, de hoogste onderscheiding in het Nederlandse leger.
ENG From source
The monument to Cor van Bemmel was designed by Ineke Smienk (Utrecht, 1956), who lives and works in Harmelen. It was unveiled on May 4, 2015 by Major Marco Kroon, Knight Military William Order and Mayor Molkenboer van Woerden. The 3 stylized stone columns for Cor van Bemmel embrace the older monument “De Kei” which commemorates all victims of WWII. It symbolizes the resistance hero who tries to protect the victims of the war.

The center column has an inset of glass fusion. This glass panel depicts in an abstract way Cor van Bemmel's dropping from England over the Netherlands. A radiant centerpiece in the monument, the colors indicate where he came from, descending from heaven to earth. Parachutes have been incorporated in the panel in a subtle way, depending on the weather conditions they are more or less visible.

During the mobilization in 1940 Cor van Bemmel was assigned to the 4th Regiment Huzaren, which was stationed west of Arnhem. After the German invasion on May 10, 1940, the regiment carried out demolitions and then withdrew behind the Grebbe Line to Leersum. From there, defensive actions against the invading German forces were carried out. On 13 May his unit withdrew further to IJsselstein.

He then joined a group of former soldiers, who intended to disadvantage the German occupier as much as possible. This group is said to have set fire to several sheds with German ammunition at Soesterberg airport. When the Germans got wind of his activities, he went into hiding, first in Hoevelaken and then in Soest.

On June 5, 1941, he left for France, where he came into contact with the French underground and carried out intelligence work and courier services for them. In that context, he also regularly visited Switzerland, but there he was arrested and interned. He then stayed in different camps.

He traveled to England via Spain and Portugal. He became a secret agent. Under the pseudonym Henk Verhoef, he was dropped with a radio transmitter and receiver in the night of 5 to 6 October 1944 at Schoonlo in Drenthe and then housed in Assen. From various locations he forwarded the messages of the Underground to London. Finally, he performed this work from the home of the De Ruiter family. The Germans eventually got wind of the activities and were able to probe the station. On March 21, 1945, the house was surrounded. A search through the house initially turned up nothing, but a strange jacket found there and a sniffer dog led the Germans to his hiding place. After first killing the dog and then two Germans, he himself was hit by a hail of bullets. Hospitalization was to no avail. He died the same day. He was posthumously awarded the military Willems Orde, the highest award in the Dutch army.
Date of Dedication: 05/04/2015

Property Permission: Public

Access instructions: in front of the church in the centre of Harmelen

Website for Waymark: [Web Link]

Location of waymark:
Kalverstraat
Harmelen, Utrecht the Netherlands


Commemoration: WWII casualties, in particular the war hero Cor van Bemmel

Access times: Not listed

Visit Instructions:
Include a photo containing, at minimum, the monument and your GPSr. We'd prefer a photo containing YOU at the monument, but we understand that some people are camera-shy.
Also include a bit about your visit here.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest World War II Memorials / Monuments
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Axel-F visited Monumenten 'De Kei' en 'Cor van Bemmel' - Harmelen, NL 01/17/2023 Axel-F visited it
Becktracker visited Monumenten 'De Kei' en 'Cor van Bemmel' - Harmelen, NL 04/18/2022 Becktracker visited it
Keifoort visited Monumenten 'De Kei' en 'Cor van Bemmel' - Harmelen, NL 03/15/2022 Keifoort visited it
Andre 61 visited Monumenten 'De Kei' en 'Cor van Bemmel' - Harmelen, NL 03/12/2022 Andre 61 visited it

View all visits/logs