Atlantikwall Museum - Hoek van Holland, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Theodd1
N 51° 58.885 E 004° 06.611
31U E 576245 N 5759553
Quick Description: [NL] Dit museum is een bezoekers- en kenniscentrum m.b.t. de Atlantikwall en en is ondergebracht in een Duitse bunker. [EN] This museum is a visitor and knowledge center for the Atlantikwall and is housed in a German bunker.
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 12/31/2020 2:37:23 AM
Waymark Code: WM13KBW
Published By: Groundspeak Premium Member wayfrog
Views: 3

Long Description:
[NL]

Over het museum:

Aan de Noorderpier van Hoek van Holland staat sinds 1943 een grote Duitse bunker. Deze bunker, een geschutsbunker van het bouwtype 611, maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van de beruchte 'Atlantikwall'.

De afgelopen jaren is deze geschutsbunker door vrijwilligers omgetoverd tot het nieuwe bezoekerscentrum. In het museum wordt aan de hand van diorama’s, informatiepanelen, beeld- en geluidsmateriaal en authentieke voorwerpen het verhaal van de Atlantikwall verteld.

Het museum fungeert als kennis- en educatiecentrum met betrekking tot de Atlantikwall en beoogt haar bezoekers, jong en oud, dit deel van de geschiedenis te verduidelijken en de samenhang laten zien in een groter geheel.

Over de Atlantikwall:

Nadat Duitsland eerder Polen, Denemarken en Noorwegen onder de voet had gelopen trok zij in mei 1940 ten strijde tegen Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk. Al na enkele weken versloeg Duitsland ook deze landen. Alleen Groot-Brittannië kon zich, nadat een groot deel van haar expeditieleger via Duinkerken terug naar het eigen grondgebied was gevlucht, handhaven.

In de zomer van 1940 probeerde Duitsland vervolgens de heerschappij in de lucht te veroveren om zo een invasie van Groot-Brittannië mogelijk te maken. Het lukte echter niet om de Britse luchtmacht definitief te verslaan, waarna de Duitsers de geplande invasie van Groot-Brittannië uitstelden. Duitsland vestigde bovendien zijn blik op het oosten en wilde de Sovjet-Unie in een snelle campagne verslaan. Het Duitse offensief tegen de Sovjet-Unie liep echter eind 1941 vlak voor Moskou vast. Hierdoor werd Duitsland gedwongen op twee fronten oorlog te voeren.

In het oosten bood de Sovjet-Unie hardnekkig tegenstand en in het westen lag het nog niet verslagen Groot-Brittannië. Om zoveel mogelijk troepen beschikbaar te hebben voor de strijd in het oosten probeerde het Duitse leger in het westen mankracht te compenseren met verdedigingswerken. Op belangrijke plaatsen langs de kust bouwden zij daarom versterkingen.

Nadat Groot-Brittannië gedurende 1942 een aantal aanvallen uitvoerde op de Europese kust besloot Duitsland de Europese kust systematisch te versterken. Van Noorwegen tot aan de grens tussen Frankrijk en Spanje bouwden zij duizenden bunkers. Deze verdedigingslinie van ongeveer 5000 kilometer lengte kreeg de naam 'Atlantikwall', letterlijk 'Atlantische muur'.

Bron (bewerkt, fragmenten): Atlantikwall-Museum (visit link)

[EN]

About the museum:

A large German bunker has stood on the Noorderpier of Hoek van Holland since 1943. This bunker, a gun bunker of construction type 611, was part of the infamous 'Atlantikwall' during the Second World War.

In recent years this gun bunker has been transformed by volunteers into the new visitor center. In the museum, the story of the Atlantic Wall is told on the basis of dioramas, information panels, image and sound material and authentic objects.

The museum functions as a knowledge and education center with regard to the Atlantic Wall and aims to clarify this part of history to its visitors, young and old, and show the coherence in a larger whole.

About the Atlantic Wall:

After Germany had overrun Poland, Denmark and Norway before, she went to war in May 1940 against the Netherlands, Belgium, Luxembourg and France. After a few weeks, Germany also beat these countries. Only Great Britain was able to hold its own after much of its expeditionary force had fled back to its own territory via Dunkirk.

In the summer of 1940, Germany then attempted to take control of the air in order to make an invasion of Great Britain possible. However, it failed to defeat the British Air Force definitively, after which the Germans delayed the planned invasion of Great Britain. Germany also focused on the east and wanted to defeat the Soviet Union in a quick campaign. However, the German offensive against the Soviet Union stalled just before Moscow at the end of 1941. This forced Germany to go to war on two fronts.

To the east, the Soviet Union was stubbornly opposed, and to the west was undefeated Britain. In order to have as many troops as possible available for the battle in the east, the German army tried to compensate manpower in the west with defenses. They therefore built fortifications at important places along the coast.

After Great Britain carried out a number of attacks on the European coast during 1942, Germany decided to systematically strengthen the European coast. They built thousands of bunkers from Norway to the border between France and Spain. This defense line of about 5000 kilometers in length was given the name 'Atlantikwall', literally 'Atlantic wall'.

Source (edited, fragments): Atlantikwall-Museum (visit link)
Opening hours: Currently closed due to Corona. As soon as the museum reopens its doors, I will post the opening hours.

Open all year: No

Related web-page: [Web Link]

Wikipedia link:: [Web Link]

Visit Instructions:

Please supply proof of your visit such as a photo of the museum or a sign signifying same.
A "Visited" only remark will be deleted.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest War and Military Museums
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Tommy_Laura visited Atlantikwall Museum - Hoek van Holland, NL 2/23/2022 Tommy_Laura visited it
Mes visited Atlantikwall Museum - Hoek van Holland, NL 7/20/2020 Mes visited it

View all visits/logs