Alterrude - Munkebjerg kirke, Odense, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Klabautermanden
N 55° 23.224 E 010° 24.281
32U E 588985 N 6138763
Quick Description: Smuk glasmosaik i alterruden i østsiden af Munkebjerg kirke i Odense. Kirken er udført i moderne stil og glashudens kubisme passer godt til helhedsindtrykket.
Location: Denmark
Date Posted: 12/30/2020 1:30:31 AM
Waymark Code: WM13K71
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 0

Long Description:
Smuk glasmosaik af Knud Lollesgaard i østsiden af Munkebjerg kirke i Odense. Kirken er udført i moderne stil og glashudens kubisme passer godt til helhedsindtrykket.

Det som i dag umiddelbart vækker den indtrædendes opmærksomhed, er den store glasmosaik, der danner altervæg. Ruden blev først taget i brug palmesøndag den 27. marts 1983. Ved kirkens indvielse nøjedes man med en foreløbig, men slet ikke så ringe løsning. Mellem trælameller var der indsat smalle ruder af klart glas, hvorigennem man kunne kigge ud på parkens træer.

Det oprindelige ønske om en glasmosaik blev imidlertid fastholdt. Mange undersøgelser og forhandlinger og kirkebesøg førte tit sidst menighedsrådet frem til kunstneren Knud Lollesgaard.

Rådet ønskede det gamle kors bibeholdt, fordi det gennem årene var blevet noget kært og karakteristisk for kirken. Ønsket hindrede ikke kunstneren i at påtage sig opgaven, men blev en del af den.

På samme tid fornyende og som en ægte del af helheden sidder ruden der i dag, som om den har været med lige fra begyndelsen. Af hensyn til lysvirkningen fik det høje smalle sydvindue indsat brunttonet glas, mens det store nordvindue ud mod gaden stadig slipper dagslyset uhindret ind.

På selvfølgelig vis er korset og den nye rude integreret i en levende og kraftfuld helhed. Når man træder ind i kirken, ser man alle kirkens linier på virkningsfuld måde samle sig om centrum midt i korset. Herfra udgår der strålebundter, der kommer den indtrædende i møde med en favnende og opløftende bevægelse. På samme sted har vi korset og opstandelseslyset for øje, både kærlighedens og livets sejr over mørkets og dødens kræfter.

På begge sider af alterbordet har vi et træ, til højre det lyse livets træ og til venstre det mørkere kundskabens træ på godt og ondt. Vejen fra mørke til lys går via påskens afgørende hændelser.

Yderst til venstre i mosaikken bag døbefonten ses en mindre sol med stråler, der danner et kors, hvis lodrette arm rammer en døbefont. Over den ses en svævende due, det traditionelle symbol på Helligånden. For den, der kan se og høre, forkyndes således, at ”Guds Ånd er kraftbeviset på dåbens gyldighed”.

Yderst til højre bag prædikestolen ses en lysende stjerne, hvis skær minder om stjernelys en frostklar nat. Tydeligt nok bar kunstneren julestjernen i tankerne. Og netop med henblik på prædikestolen tænkes der på, at som julestjernen førte de vise mænd til Barnet i Betlehem skal ordet i dag føre os til Jesus Krist. Sådan siger Grundtvig jo i en kendt julesalme: »Denne stjerne lys og mild, som kan aldrig lede vild, er hans guddomsord det klare, som han os lod åbenbare til at lyse for vor fod.«

Knud Lollesgaards farvevalg er gennemtænkt beskedent, kun fem og deraf tre gule varianter. Men afhængig af lyset udefra, baggrund og årstider, repræsenterer de få farver mange muligheder. Alterruden er som et vældigt landskab at bevæge sig i.

Alt efter den enkeltes måde at se på kan man finde genklang af det kristne budskab, af jul, påske og pinse. Man kan også komme skriftordet ihu om »solopgangen fra det høje, der vil besøge os for at skinne for dem, som sidder i mørke og dødens skygge og lede vore fødder ind på fredens vej« .
(Lukas 1,78 - 79).

English: Beautiful glass mosaic by Knud Lollesgaard on the east side of Munkebjerg church in Odense. The church is done in a modern style and the cubism of the glass skin fits well with the overall impression.

What immediately catches the intruder's attention today is the large glass mosaic that forms the altar wall. The window was not used until Palm Sunday, March 27, 1983. At the inauguration of the church, they were content with a preliminary, but not so bad solution. Between wooden slats were inserted narrow panes of clear glass, through which one could look out at the trees of the park.

However, the original desire for a glass mosaic was maintained. Many investigations and negotiations and church visits often led the parish council to the artist Knud Lollesgaard.

The council wanted the old cross retained because over the years it had become something dear and characteristic of the church. The desire did not prevent the artist from taking on the task, but became part of it.

At the same time innovative and as a real part of the whole, the pane sits there today, as if it has been with us from the very beginning. For the sake of light effect, the tall narrow south window had brown-tinted glass inserted, while the large north window facing the street still lets in daylight unhindered.

Of course, the cross and the new pane are integrated into a vibrant and powerful whole. When you enter the church, you see all the lines of the church in an effective way gather around the center in the middle of the cross. From here, beams emerge, which meet the entrant with an embracing and uplifting movement. In the same place we have in mind the cross and the resurrection light, both the victory of love and life over the forces of darkness and death.

On both sides of the altar table we have a tree, to the right the tree of light of life and to the left the tree of darker knowledge of good and evil. The path from darkness to light goes through the decisive events of Easter.

At the far left of the mosaic behind the baptismal font, a smaller sun is seen with rays forming a cross, the vertical arm of which hits a baptismal font. Above it is a hovering dove, the traditional symbol of the Holy Spirit. To the one who can see and hear, it is thus proclaimed that "the Spirit of God is the proof of the validity of baptism."
Type of building where window is located: Church

Address:
Munkebjerg kirke
Østerbæksvej 87
Odense, Fyn Danmark
5230


Admission Charge: 0.00 (listed in local currency)

Days of Operation: Can be seen from the outside outside of church hours

Hours of Operation: From: 10:00 AM To: 4:00 PM

Visit Instructions:
Please include additional photos of the window or windows at this location. Provide additional information regarding the window/s if you are able.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Stained Glass Windows
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.