Natuurtuin rond 'de vlinder' - Alphen aan den Rijn (NL)
Posted by: Groundspeak Premium Member Axel-F
N 52° 08.543 E 004° 41.375
31U E 615618 N 5778220
Quick Description: Garden with lots of things to learn, and to explore. Information plagues tell something about each location.
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 8/21/2020 5:41:44 AM
Waymark Code: WM130J1
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 8

Long Description:
Rondom 'de vlinder' ontwikkeld zich 2010 stap-voor-stap een natuurtuin. In de tuin beleef je het Groene Hart landschap als het ware in het klein. Je vindt er verschillende landschapselementen die kenmerkend zijn voor het veenweidelandschap.
De tuin is vrij toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang en goed toegankelijk voor rolstoelen. Het is inmiddels een echt eldorado voor natuurliefhebbers en fotografen. Ervaren natuurgidsen verzorgen graag een rondleiding voor onder andere kleine groepen kinderen.
Naast meerkoeten, futen en het veel schuwere waterhoen vinden zangvogels als de rietgors en kleine karekiet in en nabij de waterkant een ideaal biotoop. De aanwezigheid van water vormt ook een cruciale factor voor het voorkomen van libellen en juffers. Deze insecten zijn voor het grootste deel van hun levenscyclus afhankelijk van natte elementen in het landschap
Aan de oostkant van de steiger zijn jonge wilgen geplant die op den duur geknot zullen worden en daardoor hun kenmerkende knotwilgvorm zullen krijgen.
In de tuin is gekozen voor het aanleggen van een paddenpoel met planten die in onze omgeving voorkomen. De bewoners van de poel zijn niet alleen padden; ook groene en bruine kikkers, kleine watersalamander, driedoornige stekelbaarsjes, rietvoorns, waterjuffers en libellen. Zelfs de ringslang is regelmatig in de poel te zien. De poel wordt enkele keren per jaar nagelopen om een overdaad aan plantengroei te voorkomen en daarmee verlanding van de poel tegen te gaan. Het water is daardoor bijzonder helder, wat gunstig is voor de ontwikkeling van planten en dieren in de poel.
Aan de linker kant van het pleintje is ruimte gereserveerd voor een wildpluktuin, dwz een heemtuin met allerlei “eetbare” planten, die onderhoudsarm is en een zo natuurlijk mogelijk karakter heeft. In de tuin komen informatiebordjes met o.a. beschrijvingen van de planten en de toepassingsmogelijkheden staan. Er zijn zo veel mogelijk natuurlijke en hernieuwbare, lokale grondstoffen in verwerkt zoals zoals compost, houtsnippers en wilgentenen. Het schelpenpad loopt als ‘rode draad’ langs de tuin en behoeft geen extra onderhoud. Aan weerszijde van dit schelpenpad zijn verhoogde bedden (± 30 cm hoog) gemaakt van gevlochten wilgentenen, aan de binnenkant bekleed met worteldoek zodat de bedden zeker 3 á 4 jaar mee zullen gaan. De grond is rijk en zwaar, dus de verhoogde bedden zorgen voor een betere afwatering, maken tegelijkertijd de tuin overzichtelijk voor bezoekers en de wilgentenen dragen bij aan een natuurlijke uitstraling. Tussen de bedden in liggen houtsnippers, die ook om de 3 á 4 jaar aangevuld zullen moeten worden.
Loop je links verder door dan kom je in de moestuin die aangelegd door de IVN jeugdgroepen en Juniskinderen.
Ga je naar rechts vanaf het pleintje dan kom je eerst door de vlindertuin. In de zomer trekken de vele bloemen vlinders als de kleine vos en de atalanta.
Iets verder staat een groot insectenhotel, dat volop bewoond wordt.
In de omringende bomen en aan het gebouw zijn vleermuiskasten aangebracht die al door de vleermuizen ontdekt zijn.
Door de tuin loopt een ‚kabouterpad‘ dat voor kleine kinderen onder begeleiding van een oudere een echte ontdekkingstocht is.

Google translation:
In 2010, step-by-step, a natural garden will develop around 'the butterfly'. In the garden you can experience the Green Heart landscape in miniature, as it were. You will find various landscape elements that are characteristic of the peat meadow landscape.
The garden is freely accessible between sunrise and sunset and is easily accessible for wheelchairs. It has now become a real Eldorado for nature lovers and photographers. Experienced nature guides are happy to provide a tour for small groups of children.
In addition to coots, grebes and the much more shy moorhen, songbirds such as the reed bunting and lesser reed warbler find an ideal biotope in and near the waterfront. The presence of water is also a crucial factor in the occurrence of dragonflies and damselflies. These insects depend on wet elements in the landscape for most of their life cycle
Young willows have been planted on the east side of the scaffolding, which will eventually be truncated, giving them their characteristic pollard willow shape.
In the garden it was decided to create a toad pool with plants that occur in our environment. The inhabitants of the pool are not only toads; also green and brown frogs, newt, three-spined sticklebacks, rudd, damselflies and dragonflies. Even the grass snake can be seen in the pool regularly. The pool is checked a few times a year to prevent an excess of plant growth and thus prevent the pool from landscaping. The water is therefore particularly clear, which is beneficial for the development of plants and animals in the pool.
On the left side of the square, space has been reserved for a wild picking garden, ie a botanical garden with all kinds of “edible” plants, which is low-maintenance and has a character that is as natural as possible. Information boards will be placed in the garden with descriptions of the plants and the application possibilities. As many natural and renewable, local raw materials as possible have been used, such as compost, wood chips and willow trees. The shell path runs as a "common thread" along the garden and requires no additional maintenance. On both sides of this shell path are raised beds (± 30 cm high) made of woven willow twigs, covered on the inside with root cloth so that the beds will last for at least 3 to 4 years. The soil is rich and heavy, so the raised beds provide better drainage, at the same time make the garden uncluttered for visitors and the willow trees contribute to a natural look. There are wood chips between the beds, which will also have to be replenished every 3 to 4 years.
If you continue to the left, you will enter the vegetable garden that was created by the IVN youth groups and Junis children.
If you go to the right from the square, you will first pass through the butterfly garden. In summer, the many flowers attract butterflies such as the little fox and the atalanta.
A little further there is a large insect hotel, which is fully occupied.
Bat boxes have been installed in the surrounding trees and on the building, which have already been discovered by the bats.
A "gnome path" runs through the garden, which is a real voyage of discovery for small children accompanied by an elder.

source: (visit link)
Address:
Burgemeester Bruins Slotsingel 15
Alphen aan den Rijn, The Netherlands
2403 NC


Fees: 0.00 (listed in local currency)

Hands-on or educational programs: Yes - see information at the garden location

Garden's website: [Web Link]

Parking: N 52° 08.463 W 004° 41.291

Bathrooms nearby?: Yes

Location (specific park it is located within): Not listed

Telephone number: Not listed

Visit Instructions:
All logs must be the result of an actual visit to the children's garden. Write a description about your visit to the garden. A photo of one of your favorite elements of the garden would also be a nice addition, but not mandatory.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Children's Gardens
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
dozodoorzon visited Natuurtuin rond 'de vlinder' - Alphen aan den Rijn (NL) 6/25/2022 dozodoorzon visited it
T-Team! visited Natuurtuin rond 'de vlinder' - Alphen aan den Rijn (NL) 4/12/2022 T-Team! visited it
Becktracker visited Natuurtuin rond 'de vlinder' - Alphen aan den Rijn (NL) 12/4/2021 Becktracker visited it
Andre 61 visited Natuurtuin rond 'de vlinder' - Alphen aan den Rijn (NL) 2/18/2021 Andre 61 visited it
Axel-F visited Natuurtuin rond 'de vlinder' - Alphen aan den Rijn (NL) 1/31/2021 Axel-F visited it

View all visits/logs