Apenluiers Fontein - IJsselstein, the Netherlands
Posted by: Groundspeak Regular Member Becktracker
N 52° 01.040 E 005° 02.439
31U E 640030 N 5764932
Quick Description: Fountain of two monkeys, a tribute to a local legend of IJsselstein
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 8/18/2020 2:37:08 AM
Waymark Code: WM1301A
Published By: Groundspeak Premium Member QuesterMark
Views: 10

Long Description:
De bijnaam van IJsselsteiners is 'apenluiders', deze bijnaam wordt tijdens het carnaval veel gebruikt. De fontein langs het Basiliekpad is gemaakt ter ere van deze bijnaam en de bijbehorende legende. Het bestaat uit twee apen die elkaar natspetteren. De legende gaat als volgt (bertvanzandwijk.wordpress.nl):

Het verhaal speelt zich af in de veertiende eeuw. Kees, een voormalige schildknaap, woont bij zijn Heer op Slot Repplikerwerth. Beiden zijn inmiddels bejaard en slijten hun laatste jaren als vrienden. Op Repplikerwerth verblijft ook een aapje, dat met zijn streken voor veel vermaak zorgt bij de Heer van Repplikerwerth. Het aapje krijgt van de Slotheer, als vriendschappelijk gebaar naar zijn vriend, de naam Keesje. Op een dag overlijdt het aapje. Er wordt een knecht naar de stad gezonden om de Schout en Schepenen (Burgemeester en Wethouders), die regelmatig te gast zijn op Repplikerwerth te informeren over de dood van het aapje. De knecht begeeft zich als eerste naar de Schout en meldt hem het overlijden van Keesje. De Schout begrijpt echter dat de oude schildknaap Kees is heen gegaan en geeft de bewoners opdracht om de kerkklokken te luiden ter boodschap van dit overlijden.

Kees hoort de doodsklokken luiden en besluit naar de stad te gaan om te horen wie er is overleden. De inwoners schrikken als zij Kees zien verschijnen en menen met een geest te maken te hebben. Als duidelijk is geworden dat niet schildknaap Kees maar het aapje met dezelfde naam is overleden, zijn de inwoners ziedend. Zij gaan naar de Schout om te vragen waarom hij hen voor gek heeft gezet door de doodsklokken te laten luiden voor een aap. De Schout zweert echter dat een knecht van de Heer van Repplikerwerth hem het overlijden van Kees heeft gemeld. De inwoners gaan daarna, samen met Kees en de Schout, op zoek naar de knecht. De knecht ziet de woedende menigte en besluit uit angst over het voorval te liegen. Hij zegt verbaasd te zijn om Kees te zien, omdat zijn Slotheer hem toch echt naar de stad heeft gestuurd om de dood van de schildknaap te melden. Het verhaal gaat verder in een nogal brute wraakactie van de inwoners van IJsselstein.

Deze legende is verzonnen en voor het eerst in de 19e eeuw door de dichter J. van der Roest gepubliceerd. Waarschijnlijk is het woord Apenluider afkomstig van een oude spotnaam. Deze oude spotnamen waren uitvergrotingen van vermeende karaktertrekken van inwoners van een stad of dorp, in dit geval IJsselstein, gegeven door de omringende plaatsen. Het is afkomstig van het plat Utrechtse abeluiner, oftewel 'chagrijnig persoon'. Het is daarom niet verwonderlijk dat er een legende is verzonnen om de naam te verklaren..

The nickname of IJsselsteiners is 'apenluiders', this nickname is often used during the carnival. The fountain along the Basieliekpad was created in honor of this nickname and its legend. It consists of two monkeys splashing each other. The legend goes as follows (bertvanzandwijk.wordpress.nl):

The story takes place in the fourteenth century. Kees, a former squire, lives with his Lord at Slot Repplikerwerth. Both are now elderly and spend their last years as friends. A monkey also resides at Repplikerwerth, whose tricks provide a lot of entertainment for the Lord of Repplikerwerth. As a friendly gesture to his friend, the monkey receives the name Keesje from the Lord. One day the monkey dies. A servant is sent to the city to inform the Mayor and Aldermen, who are regular guests at Repplikerwerth, about the death of the monkey. The servant goes to the Mayor first and reports the death of Keesje. However, the Mayor understands that the old squire Kees has passed away and orders the residents to ring the church bells to announce this death.

Kees hears the death bells ring and decides to go to town to find out who has died. The residents are shocked when they see Kees appear and think they are dealing with a ghost. When it has become clear that not squire Kees but the monkey of the same name has died, the inhabitants are furious. They go to the mayor to ask why he made fun of them by ringing the death bells for a monkey. However, the mayor swears that a servant of the Lord of Repplikerwerth has reported Kees's death to him. The inhabitants then go in search of the servant, together with Kees and de mayor. The servant sees the angry crowd and decides to lie about the incident out of fear. He says he is surprised to see Kees, because his castle lord really sent him to the city to report the death of the squire. The story continues in a rather brutal act of revenge by the inhabitants of IJsselstein.

This legend was invented and first published in the 19th century by the poet J. van der Roest. The word Apenluider probably comes from an old mocking name. These old mock names were enlargements of supposed characteristics of residents of a city or village, in this case IJsselstein, given by the surrounding places. It comes from the flat Utrecht abeluiner, or 'grumpy person'. It is therefore not surprising that a legend has been made up to explain the name.
What's the Real Story?:
Deze legende is verzonnen en voor het eerst in de 19e eeuw door de dichter J. van der Roest gepubliceerd. Waarschijnlijk is het woord Apenluider afkomstig van een oude spotnaam. Deze oude spotnamen waren uitvergrotingen van vermeende karaktertrekken van inwoners van een stad of dorp, in dit geval IJsselstein, gegeven door de omringende plaatsen. Het is afkomstig van het plat Utrechtse abeluiner, oftewel 'chagrijnig persoon'. Het is daarom niet verwonderlijk dat er een legende is verzonnen om de naam te verklaren.. This legend was invented and first published in the 19th century by the poet J. van der Roest. The word Apenluider probably comes from an old mocking name. These old mock names were enlargements of supposed characteristics of residents of a city or village, in this case IJsselstein, given by the surrounding places. It comes from the flat Utrecht abeluiner, or 'grumpy person'. It is therefore not surprising that a legend has been made up to explain the name.


Website Source: [Web Link]

Additional Requirement?: Not listed

Visit Instructions:
Visit the location. If an action is required, test the action. Post a story and photograph of what happened. Do your best to keep your GPSr out of the photos.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Urban Legends and Superstitions
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Becktracker visited Apenluiers Fontein - IJsselstein, the Netherlands 1/4/2022 Becktracker visited it
Andre 61 visited Apenluiers Fontein - IJsselstein, the Netherlands 12/29/2020 Andre 61 visited it

View all visits/logs