Venkovní varovná siréna - Uhy, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 17.228 E 014° 16.437
33U E 448276 N 5570808
Quick Description: CZ: Venkovní siréna systému varování obyvatelstva na budove obecního úradu Uhy, okres Kladno. EN: Outdoor siren of the population warning system at the building of the Uhy municipal office, Kladno district
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 11/10/2019 3:29:07 PM
Waymark Code: WM11M3J
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 3

Long Description:
CZ: Na území Ceské republiky se pro varování obyvatelstva pri hrozící nebo nastalé mimorádné události používá pouze jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund (2 minuty 20 sekund) a muže zaznít až 3 × za sebou v cca tríminutových intervalech. U elektronických (tzv. „mluvících“) sirén je varovný tón doplnen o hlasovou informaci, která upresnuje charakter ohrožení (nebezpecí zátopové vlny, chemická havárie, radiacní havárie) a je doplnena o výzvu ke sledování vysílání Ceského rozhlasu a Ceské televize.
Zpravidla každou první stredu v mesíci, ve 12:00 hodin, slýcháme tzv. „Zkušební tón“. Tento signál provází pravidelnou akustickou zkoušku sirén. Jedná se o neprerušovaný tón sirény trvající 140 vterin. V prípade elektronických sirén je následne vysílána verbální informace „zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén, práve probehla zkouška sirén, zkouška sirén.“

EN: In the Czech Republic, only one “General Warning” warning signal is used to warn the population in the event of an impending or emerging emergency. This signal is emitted by a wobble tone of the siren for 140 seconds (2 minutes 20 seconds) and can sound up to 3 times in succession at approximately three-minute intervals. In the case of electronic (so-called "speaking") sirens, the warning tone is supplemented with voice information, which specifies the nature of the threat (flood risk, chemical accident, radiation accident) and is accompanied by a call to watch Czech Radio and Czech Television broadcasts.
Usually every first Wednesday of the month, at 12:00, we hear the so-called "Test tone". This signal accompanies the regular acoustic test of the sirens. This is an uninterrupted siren tone lasting 140 seconds. In the case of electronic sirens, the verbal information "siren test, siren test, siren test, siren test, siren test has been passed."
Visit Instructions:
To log a waymark visit, you must post a photo of the siren you visited.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Outdoor Warning Sirens
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.