Chapel Onze-Lieve-Vrouw Geboorte en godshuis - Schoenmarkt 8 - Antwerp, Belgium
Posted by: Groundspeak Premium Member kaschper69
N 51° 13.088 E 004° 24.206
31U E 598013 N 5675018
Quick Description: Kapel Onze-Lieve-Vrouw Geboorte en godshuis in Antwerp.
Location: Antwerpen, Belgium
Date Posted: 10/21/2019 1:54:14 AM
Waymark Code: WM11GHX
Published By: Groundspeak Premium Member wayfrog
Views: 0

Long Description:
[NL] "Historiek
Kapel van het godshuis "Onse Vrouwen Convent", in de volksmond ook Schoenmakerskapel genaamd. Het godshuis werd in 1343 door de koopman Hendrik Suderman gesticht voor twaalf behoeftige vrouwen. De gotische kapel die uit de 15de eeuw dateert (vermeld in 1477), werd meermaals verbouwd en hersteld. Later "Aelmoesenhuys" genaamd, ressorteerde het godshuis vanaf de Franse tijd onder het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen, en werd in 1887 afgeschaft. Vervolgens kwam de kapel onder het beheer van de kerkfabriek van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Graaf Florimond Joseph de Brouchoven de Bergeyck (Namen, 1839-Antwerpen, 1908), liet het rijtje huisjes van het godshuis in 1887 met een verdieping verhogen door de aannemer Louis Van Hellemont.

Architectuur
Kapel
Georiënteerd gotisch zaalkerkje van vier traveeën met een recht afgesloten koor, onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, leien), rechts met aandak. De lijstgevel uit baksteenmetselwerk verankerd door smeedijzeren muurankers, rust op een kwarthol geprofileerde, zandstenen sokkel. Voorheen bepleisterd, werd het parement omstreeks 1925 gedecapeerd en hersteld. De sokkel heeft een kelderluik, twee getraliede keldermonden en een lage, blinde korfboogdeur in een zandstenen omlijsting in de derde travee. Het hoofdregister bestaat uit drie getraliede spitsboogvensters in een geprofileerde omlijsting met negblokken en een schuine afzaat vanaf een waterlijst. Een korfboogdeur doorbreekt de laatste travee, gevat in een geprofileerde, zandstenen omlijsting met een waterlijst die rechts eindigt in een bladornament. In de bekronende spitsboognis met oculus, staat een gekroonde natuurstenen Onze-Lieve-Vrouw met Kind, een beeld van de hand van Jan Baptist De Vos uit 1840. Het tweede register wordt geopend door ovale radvensters met ijzeren tracering; van de oorspronkelijke rechthoekige kozijnen resten in de eerste drie traveeën de lateien en ontlastingsbogen met een zandstenen sluitsteen. Een geprofileerde zandstenen daklijst boven steigergaten vormt de gevelbeëindiging. Verhoogd met enkele baksteenlagen, wordt deze laatste onderbroken door een getrapt dakvenster van drie treden met schouderstukken en een overhoeks topstuk; rechthoekig luik met kwartholle negblokken. Hogerop in het dakvlak een kleine dakkapel; houten dakruiter met een luidklok, zeshoekige helm en smeedijzeren kruis.

Interieur. Vlak afgedekt zaalkerkje, met houten galerijen aan weerszij. In de gebedsruimte werd later uitgebreid met de doksaaltravee, door incorporatie van de vroegere gang van het godshuis; omstreeks 1970 is de zuidzijde geopend naar de vroegere sacristie met een neogotische aankleding. Het laatbarokke kapelinterieur wordt gedomineerd door het monumentale, witgeschilderde en vergulde portiekaltaar met Korinthische zuilen en een geajoureerde bekroning, versierd met de Heilige Geest, engelen en God de Vader. Omlijste nissen met heiligenbeelden sieren de altaar- en zijwanden. Het eikenhouten doksaal en orgelkast uit de late 18de of de vroege 19de eeuw draagt medaillons van de Heiligen Jozef, Joachim en Anna; Delhaye-orgel. Glas-in-loodramen met voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw van Toevlucht en wapens (kardinaal Jozef Ernest Van Roey en pastoor deken A. Zech), naar kartons van Louis Charles Crespin, uitgevoerd door het atelier Frans Calders en Zoon (Oscar Calders) in 1946.

Godshuis
Het godshuis, toegankelijk via een lange gang vanuit Schrijnwerkersstraat 14, telt nog acht woningen waarvan zes in rijbebouwing. Aan de zuidzijde van het perceel staan nog eens twee huizen dwars op het rijtje. Eenvoudige beschilderde lijstgevels van twee bouwlagen met rechthoekige doorbrekingen. Het rijtje van zes huizen werd in 1887 verhoogd met een tweede bouwlaag."

(visit link)

[EN] "History
Chapel of the godhouse "Onse Vrouwen Convent", popularly also called Schoenmakerskapel. The godhouse was founded in 1343 by the merchant Hendrik Suderman for twelve needy women. The Gothic chapel, which dates from the 15th century (mentioned in 1477), has been rebuilt and restored several times. Later called "Aelmoesenhuys", the place of worship came under the administration of the Civil Hospices from the French era, and was abolished in 1887. The chapel was then placed under the administration of the Church of Our Lady's Cathedral. Count Florimond Joseph de Brouchoven de Bergeyck (Namur, 1839-Antwerp, 1908), had the row of houses of the house of God raised with one floor in 1887 by the contractor Louis Van Hellemont.

Architecture
Chapel
Oriented Gothic hall church of four bays with a straight closed choir, under a gable roof (ridge parallel to the street, slates), on the right with a roof. The façade of brick masonry, anchored by wrought-iron wall anchors, rests on a quarthol profiled sandstone plinth. Previously plastered, the parcel was decapitated and repaired around 1925. The plinth has a cellar door, two barred cellar mouths and a low, blind basket arch door in a sandstone frame in the third bay. The main register consists of three barred lancet windows in a profiled frame with ninth blocks and an oblique descendant from a water frame. A hive-arch door breaks through the last bay, enclosed in a profiled, sandstone frame with a water frame ending on the right in a leaf ornament. In the crowning pointed arch with oculus, there is a crowned natural stone Onze-Lieve-Vrouw met Kind (Our Lady with Child), a statue by Jan Baptist De Vos from 1840. The second register is opened by oval lattice windows with iron tracking; of the original rectangular window frames in the first three bays the lintels and relief arches with a sandstone keystone remain. A profiled sandstone cornice above scaffolding holes forms the end of the facade. Elevated by a few layers of brick, the latter is interrupted by a three-step stepped roof window with shoulder pads and an overhanging masterpiece; rectangular hatch with quarter-cavity negroes. Higher up in the roof, a small dormer; a wooden rider with a swinging bell, a hexagonal helmet and a wrought-iron cross.

Interior. Flat covered hall church, with wooden galleries on both sides. In the prayer room was later extended with the doctor's tomb, by incorporation of the former hallway of the house of God; around 1970, the south side was opened to the former sacristy with a neo-gothic decoration. The late Baroque chapel interior is dominated by the monumental, white painted and gilded porch altar with Corinthian columns and an ajured crowning, decorated with the Holy Spirit, angels and God the Father. Framed alcoves with statues of saints adorn the altar and side walls. The oak rood screen and organ case from the late 18th or early 19th century bear medallions of Saint Joseph, Joachim and Anna; Delhaye organ. Stained-glass windows depicting Our Lady of Refuge and Weapons (Cardinal Jozef Ernest Van Roey and Pastor Dean A. Zech), after cartons by Louis Charles Crespin, executed by the workshop Frans Calders en Son (Oscar Calders) in 1946.

House of God
The House of God, accessible via a long corridor from Schrijnwerkersstraat 14, has eight more houses, six of which are in terraced construction. On the south side of the plot there are two more houses in a row. Simple painted two-storey frame facades with rectangular openings. The row of six houses was raised in 1887 with a second floor."

Translated with Deepl Translator
Visit Instructions:
• Include a photo of the Waychapel if possible.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Waychapels
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.