1680 - Holy Trinity Column, Citoliby, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 19.899 E 013° 48.757
33U E 415491 N 5576180
Quick Description: Chronogram na podstavci sloupu Nejsvetejší Trojice v Citolibech / Chronogram on the pedestal of the Holy Trinity Column in Citoliby
Location: Ústecký kraj, Czechia
Date Posted: 10/6/2019 2:57:03 PM
Waymark Code: WM11E83
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 18

Long Description:
CZ: Chronogram: Anno quo enLoCVs Is VoVIt TrIaDI sVb Vertere pestIM odkazuje k roku 1680, datu vztycení tohoto sloupu. Chronogram je vyznacen vetšími literami.

Rane barokní sloup z kremitého žlutavého pískovce nechala ke cti Nejsvetejší Trojice na pamet odvrácení morové nákazy roku 1680 Markéta Blandina rozená Söldnerová ze Söldenhofenu.

Na ctverhranném podstavci válcový vysoký drík s korintskou hlavicí, nesoucí zemekouli se sedícími figurami N. Trojice, uprostred nich kamenný kríž. Na podstavci jsou tri nápisy (chronogram je na severní strane dole) a datování.

Nejsvetejší Trojice ci trojjediný Buh je spolecné oznacení Boha v krestanském dogmatu o trojjedinosti, trech božských osobách, totiž Bohu Otci (Buh, stvoritel sveta), Bohu Synu (Ježíš Kristus, vykupitel sveta) a Bohu Duchu Svatém (posvetitel sveta), které sdílejí jediné božství. Podstata a vztah techto osob je složitý teologický problém odlišne rešený v ruzných církvích.

EN: Chronogram: Anno quo enLoCVs Is VoVIt TrIaDI sVb Vertere pestIM refers to 1680, the date of erection of this column. The chronogram is marked by larger letters.

The Early Baroque column made of quartz yellowish sandstone was left in honor of the Holy Trinity in memory of the aversion of the plague in 1680 by Markéta Blandina, née Söldnerová from Söldenhofen.

On a square pedestal, a cylindrical tall shaft with a Corinthian warhead, carrying a globe with N. Trinity's sitting figures, a stone cross in the middle. On the pedestal there are three inscriptions (chronogram is on the north side below) and dating.

The Holy Trinity or Trinity is the common denomination of God in the Christian Dogma of Trinity, the three divine persons, namely God the Father (God, Creator of the World), God the Son (Jesus Christ, Redeemer of the World) and God divinity. The essence and relationship of these persons is a complex theological problem solved differently in different churches.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: Anno quo enLoCVs Is VoVIt TrIaDI sVb Vertere pestIM

English translation of the chronogram: Year where enlocus is a vow to resound in turn we save

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Blogi visited 1680 - Holy Trinity Column, Citoliby, Czechia 7/6/2019 Blogi visited it