By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Rijnstraat 36 - Arnhem, Netherlands
Posted by: Groundspeak Premium Member Iris & Harry
N 51° 58.898 E 005° 54.383
31U E 699586 N 5762985
Quick Description: Rectangular floor plan with a sharply rounded corner, build 1922-1923
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 5/4/2019 5:17:52 AM
Waymark Code: WM10GDH
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 2

Long Description:
Source: (visit link) :
"Inleiding

WINKELPAND gebouwd in 1922-1923 naar het ontwerp van de toenmalige ouddirecteur van Gemeentewerken ir. W.F.C. Schaap in opdracht van de Firma in damesmode B.J. Voss & Zn. De imponerende architectuur van de voormalige kledingzaak vertoont stijl-invloeden van Um 1800 en Art Deco en vormt een uitzondering in het oeuvre van Schaap, die zich in deze periode vooral door de Amsterdamse School liet beïnvloeden. De stijl van het pand sloot echter perfect aan bij de chique reputatie van de Firma Voss. De plaatselijke pers was verrukt over de komst van het deftige modehuis naar Arnhem. De Arnhemse Courant verwoordde dit alsvolgt: "Het is een getuigenis, dat zij (de Firma Voss) Arnhem beschouwen als centrum van een streek met financieel draagkrachtige bevolking, welke gelokt door den goeden naam bij haar haar inkoopen komt doen". De voormalige kledingzaak is gelegen op de hoek van de Rijnstraat en de Grote Oord, die samen met de Vijzelstraat en de Weverstraat een kruising vormen. Oorspronkelijk was het verkoopgedeelte verdeeld over de begane grond, de eerste en een gedeelte van de tweede verdieping. Het andere gedeelte van de tweede verdieping was ingericht als "uittekenruimte". Het naaiatelier bevond zich op zolder.

Omschrijving

WINKELPAND op een nagenoeg rechthoekig grondplan met een scherpe afgeronde hoek. Het pand bevat een kelder, vier bouwlagen en een zolderverdieping onder een plat dak met aan beide zijden hoge gebroken dakschilden met leien in maasdekking en twee vrijwel over de gehele breedte doorlopende stenen dakkapellen, links met zes en rechts met twaalf vensters. De iets terugspringende kwartronde hoek bevat vijf bouwlagen en wordt op goothoogte bekroond door een ronde toren onder een koperen koepeldak. Het pand heeft een betonskelet en de gevels zijn opgetrokken in blokken van gele zandsteen. De hoge plint is bekleed met granieten platen. De winkelpuien zijn gedeeltelijk gewijzigd. Voor de vensters van de tweede verdieping bevindt zich aan beide zijden een vrijwel over de gehele breedte van de gevel doorlopend Frans balkon met smeedijzeren hek op een vooruitspringende richel met gestileerde bladlijst. De verder vlakke gevels worden afgesloten door een ver overstekende zandstenen goot, waaronder zich wederom een gestileerde bladlijst bevindt.

De asymmetrisch ingedeelde LINKER ZIJGEVEL bezit aan de linkerzijde een tot aan de bladlijst doorlopend terugliggend gedeelte, waarin zich een drie vensters hoog veld bevindt. Het veld wordt aan weerszijden begrensd door gebosseerde stijlen en aan de onderkant afgesloten door een kroonlijst op geornamenteerde S-vormige consoles. Op de borstweringen tussen de drie vensters zijn gebeeldhouwde zandstenen reliëfs met plantaardige motieven aangebracht. De drie vensters bevatten van beneden naar boven achtereenvolgens een 9-ruits raam met 6-ruits bovenlicht, een 9-ruits raam met 3-ruits bovenlicht en een 12-ruits raam. Alle ramen zijn van staal. Onder het veld bevindt zich een ingangspartij met een door een geornamenteerde kroonlijst afgesloten dienstingang met een gewijzigde deur. Boven de kroonlijst bevinden zich een geribbeld veld en een 6-ruits rondboogvormig afgesloten stalen bovenlicht in een parelrandvormige omlijsting. Afgezien van dit iets terugliggende deel telt de linker zijgevel twee brede traveeën ter hoogte van begane grond en eerste verdieping en vijf smalle traveeën ter hoogte van de tweede en derde verdieping. De pui op de begane grond bevat twee etalageramen in een stalen kozijn, afgesloten door een geprofileerde lijst en een geribbelde rand. De eerste verdieping bevat twee door een zandstenen stijl gescheiden vensters, ieder met drie, eveneens door zandstenen stijlen gescheiden, stalen draairamen, waarvan het middelste tevens een uitklapbaar bovendeel bezit. Op de tweede verdieping bevinden zich vijf stalen balkondeuren met een lage borstwering en 3-ruits bovenlicht. Hierboven bevinden zich vijf 12-ruits stalen draairamen.

De indeling van de RECHTER ZIJGEVEL is vrijwel hetzelfde als van de linker zijgevel. De rechter zijgevel bevat echter geen terugliggend gedeelte en is breder. Hier telt de eerste verdieping vier brede traveeën, terwijl de tweede en de derde verdieping acht smalle traveeën bevatten. De indeling van de pui op de begane grond lijkt gewijzigd. Voor het overige is de indeling en detaillering van de balkondeuren en ramen hetzelfde als bij de linker zijgevel.

Bij beide zijgevels is uiterst links en uiterst rechts de hemelwaterafvoer, bestaande uit een vierkante zinken pijp, in het vlak van de gevel opgenomen. Ter hoogte van de plint is de pijp afgedekt met een smalle ijzeren plaat met golvende iets uitgebogen rand en driepuntige bevestigingsdelen.

De kwartronde HOEKGEVEL bezit een deels gewijzigde ingangspartij. Deze wordt geflankeerd door twee gecanneleerde kwartronde zuilen met kapitelen met palmetten. Op de zuilen staan twee bronzen beelden, vrouwenfiguren die de Winter en de Zomer voorstellen. De ingangspartij wordt afgesloten door een gestileerde bladlijst. Hierboven bevindt zich een over drie verdiepingen doorlopend driedelig venster. De drie, door gebosseerde zandstenen stijlen gescheiden, hoge smalle stalen kozijnen bevatten afwisselend een roedenverdeling en cassetten ter hoogte van de borstweringen. Ter hoogte van de eerste verdieping bevat het venster 15-ruits ramen, waarvoor zich geornamenteerde balkonhekjes bevinden, ter hoogte van de tweede en derde verdieping zijn de ramen 12-ruits. Het venster wordt afgesloten door een uitspringende gestileerde bladlijst, waarop zich drie gebeeldhouwde wapenschilden bevinden. Boven de bladlijst begint tevens de ronde torenbekroning, die voorzien is van een rijk geornamenteerde horizontale band, waarin zich vier rechthoekige vensters bevinden met stalen ramen met een kruisvormige roedenverdeling. De torenbekroning wordt afgesloten door een rand op een gestileerde eierlijst.

Het INTERIEUR van het winkelpand is gewijzigd.

Waardering

WINKELPAND uit 1922-1923 van W.F.C. Schaap.

- Van cultuurhistorische belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling, waarbinnen de vestiging van de Firma J.B. Voss & Zn. de betekenis van Arnhem als regionaal winkelcentrum bevestigde en vergrootte.

- Van architectuurhistorische waarde als een goed, gaaf en in Nederland zeldzaam voorbeeld van een winkelpand in een mengvorm van Um 1800 en Art Deco. Het pand is van architectuurhistorisch belang vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp, zoals gave verhoudingen en de toepassing van bijzondere materialen en ornamentiek. Het pand is van architectuurhistorisch belang als onderdeel van het oeuvre van W.F.C. Schaap, waarin het stijlkundig gezien weliswaar een uitzondering vormt, maar waarin het op het gebied van architectonische kwaliteit en detaillering perfect past.

- Van stedebouwkundige waarde als onderdeel van de bebouwing van de kruising Rijnstraat/ Vijzelstraat met Grote Oord en Weverstraat, waar het een beeldbepalende rol speelt vanwege de ligging op de straathoek en de situering van de opvallende "

EN:
WINKELPAND built in 1922-1923 according to the design of the then former director of Gemeentewerken ir. W.F.C. Schaap, commissioned by the Firma in women's fashion B.J. Voss & Zn. The impressive architecture of the former clothing store shows stylistic influences of Um 1800 and Art Deco and is an exception in Schaap's oeuvre, which in this period was mainly influenced by the Amsterdam School. However, the style of the building fitted in perfectly with the chic reputation of the Voss company. The local press was delighted with the arrival of the distinguished fashion house in Arnhem. The Arnhemse Courant expressed this as follows: "It is a testimony that they (the firm Voss) consider Arnhem as the centre of a region with a financially well-to-do population, which, lured by its good name, comes to her to buy in". The former clothing shop is located on the corner of the Rijnstraat and the Grote Oord, which together with the Vijzelstraat and the Weverstraat form a crossroads. Originally, the sales area was divided between the ground floor, the first and a part of the second floor. The other part of the second floor was furnished as a "drawing room". The sewing workshop was located in the attic.

Description

SHOPPERIANCE on an almost rectangular floor plan with a sharply rounded corner. The building consists of a cellar, four storeys and an attic under a flat roof with on both sides high broken roof shields with slates in mesh cover and two almost full width continuous stone dormers, left with six and right with twelve windows. The slightly receding quadrant corner has five storeys and is crowned at gutter height by a round tower under a copper domed roof. The building has a concrete skeleton and the façades are made of blocks of yellow sandstone. The high plinth is covered with granite slabs. The shop fronts have been partially modified. In front of the windows on the second floor, on both sides there is a French balcony with a wrought-iron fence on a protruding ledge with a stylized frame of leaves, which runs almost over the entire width of the facade. The otherwise flat facades are closed off by a far overhanging sandstone gutter, under which is again a stylized leaf frame.

The asymmetrically arranged LEFT SIDE FOAMGLASH has on the left side a recessed section that runs all the way to the cornice, in which there is a three-window high field. The field is bordered on both sides by forested styles and closed at the bottom by a cornice on ornamented S-shaped consoles. On the parapets between the three windows are sculpted sandstone reliefs with vegetable motifs. The three windows contain from bottom to top successively a 9-glass window with 6-glass skylight, a 9-glass window with 3-glass skylight and a 12-glass window. All windows are made of steel. Beneath the field there is an entrance area with a service entrance closed by an ornamental cornice and a modified door. Above the cornice there is a ribbed field and a 6-glass round arch closed steel skylight in a pearl border frame. Apart from this slightly recessed part, the left side wall has two wide bays at ground and first floor level and five narrow bays at second and third floor level. The facade on the ground floor contains two shop windows in a steel frame, closed by a profiled frame and a ribbed edge. The first floor contains two windows separated by a sandstone style, each with three steel revolving windows, also separated by sandstone pillars, of which the middle one also has a fold-out upper part. On the second floor there are five steel balcony doors with a low parapet and 3-glass skylight. Above these are five 12-glass steel revolving windows.

The layout of the RIGHT SIDE FOAMGLASH is almost the same as that of the left-hand side wall. However, the right-hand side wall does not have a recessed section and is wider. Here, the first floor has four wide bays, while the second and third floors have eight narrow bays. The layout of the facade on the ground floor seems to have changed. For the rest, the layout and detailing of the balcony doors and windows is the same as for the left-hand side wall.

At both side walls, the rainwater discharge, consisting of a square zinc pipe, has been incorporated into the surface of the facade on the far left and far right. At the height of the plinth, the pipe is covered with a narrow iron plate with a wavy, slightly curved edge and three-pointed fixing parts.

The quarterround HOEKGEVEL has a partially modified entrance part. It is flanked by two fluted quarterround columns with capitals with palmettes. On the columns are two bronze statues, female figures representing Winter and Summer. The entrance is closed by a stylized leaf frame. Above this is a three-storey continuous three-part window,..."
Style: Art Deco

Structure Type: Commercial/Retail

Architect: W.F.C. Schaap

Date Built: 1922-1923

Visit Instructions:
Logging requirements: Please upload your own personal photo of the building. You or your GPS can be in the picture, but it’s not a requirement.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Art Deco - Art Nouveau
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.