Netherlands/Germany, Borderstone 585, Grensweg, Milsbeek, Netherlands
Posted by: Groundspeak Regular Member TeamYakara
N 51° 44.358 E 005° 58.452
31U E 705342 N 5736230
Quick Description: Borderstone, Grensweg, Milsbeek, Netherlands
Location: Limburg, Netherlands
Date Posted: 4/3/2019 7:55:31 AM
Waymark Code: WM10AR6
Published By: Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 1

Long Description:
NL

De Nederlands-Duitse grens bestaat uit twee reeksen. De eerste reeks begint bij Vaals met het nummer 193 en gaat tot aan Overdinkel met het nummer 862. Nummer 1 van die grens ligt in Schengen ( Luxemburg ); was in 1815 onderdeel van de Nederlanden. Hierdoor werd de grens bepaald tussen de Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen. De tweede reeks begint bij Overdinkel met het nummer 1 en gaat helemaal in het noorden tot aan Nieuwe Statenzijl met het nummer 203. Hierdoor werd de grens bepaald tussen de Nederlanden en het Koninkrijk Hannover. Vóór 1815 bestond wat wij nu Duitsland noemen uit allerlei relatief kleine autonome gebieden. Na 1815 zijn het vooral Hannover en Pruisen die die gebieden opgeslokt hebben. In 1815 werd daarom enkel de grens bepaald tussen de Nederlanden met deze twee koninkrijken. Dit werd zo op de conferentietafel van de Europese mogendheden bepaald na de val van Napoleon in 1815. De grenspalen tussen de Nederlanden en Pruisen dateren van 1818, die tussen de Nederlanden en Hannover van 1824.
Op 20/09/1866 neemt Pruisen ook de macht over van Hannover. Daarom zijn er in de tweede reeks van de grens regelmatig grensstenen te vinden met aan Duitse kant een H en/of een P ingekapt. Vóór 1815 werden reeds grensstenen geplaatst op deze grens. Dit zijn dikwijls zeer oude en ook zeer mooie grensstenen. Voorbeelden zijn de grensstenen tussen Drenthe met Münster en Bentheim, die reeds vóór 1815 door Hannover zijn opgeslokt. Verschillende van die grensstenen staan er nu nog. Deze stenen werden in 1815 niet vervangen maar opgenomen in de nieuwe nummering. Dikwijls zijn er oude en mooie grensstenen te vinden waar aan geprutst is en waar een nieuw nummer door Hannover of Pruisen en of Nederland is aangebracht.


DE


Die deutsch-niederländische Grenze besteht aus zwei Serien. Die erste Serie beginnt bei Vaals mit der Nummer 193 und geht bis Overdinkel mit der Nummer 862. Nummer 1 dieser Grenze befindet sich in Schengen (Luxemburg); war 1815 Teil der Niederlande. Dies bestimmte die Grenze zwischen den Niederlanden und dem Königreich Preußen. Die zweite Serie beginnt bei Overdinkel mit der Nummer 1 und führt bis nach Nieuwe Statenzijl mit der Nummer 203 nach Norden. Damit wird die Grenze zwischen den Niederlanden und dem Königreich Hannover festgelegt. Vor 1815 gab es das, was wir heute Deutschland nennen, aus relativ kleinen autonomen Regionen. Nach 1815 schluckten vor allem Hannover und Preußen diese Gebiete. Im Jahr 1815 wurde daher nur die Grenze zwischen den Niederlanden mit diesen beiden Königreichen festgelegt. Dies wurde am Konferenztisch der europäischen Mächte nach dem Sturz Napoleons 1815 festgelegt. Die Grenzposten zwischen den Niederlanden und Preußen stammen aus dem Jahr 1818, die zwischen den Niederlanden und Hannover aus dem Jahr 1824.
Am 20.09.1866 übernimmt Preußen auch die Kontrolle über Hannover. Deshalb können in der zweiten Reihe der Grenzbegrenzungssteine ??Steine ??mit einem H und / oder P auf der deutschen Seite eingekapselt werden. Bereits vor 1815 wurden an dieser Grenze Grenzsteine ??aufgestellt. Dies sind oft sehr alte und auch sehr schöne Grenzsteine. Beispiele sind die Grenzsteine ??zwischen Drenthe und Münster und Bentheim, die bereits vor 1815 von Hannover geschluckt wurden. Einige dieser Grenzsteine ??sind heute noch vorhanden. Diese Steine ??wurden 1815 nicht ersetzt, sondern in die neue Nummerierung aufgenommen. Oft gibt es alte und schöne Grenzsteine, an denen eine neue Nummer von Hannover oder Preußen und / oder den Niederlanden hergestellt wurde.

EN
The Dutch-German border consists of two series. The first series starts at Vaals with the number 193 and goes up to Overdinkel with the number 862. Number 1 of that border is in Schengen (Luxembourg); was part of the Netherlands in 1815. This determined the boundary between the Netherlands and the Kingdom of Prussia. The second series starts at Overdinkel with the number 1 and goes all the way to the north up to Nieuwe Statenzijl with the number 203. This determines the border between the Netherlands and the Kingdom of Hanover. Before 1815 there was what we now call Germany from all kinds of relatively small autonomous regions. After 1815, it was mainly Hanover and Prussia who swallowed those areas. In 1815, therefore, only the border was determined between the Netherlands with these two kingdoms. This was determined at the conference table of the European powers after the fall of Napoleon in 1815. The boundary posts between the Netherlands and Prussia date from 1818, those between the Netherlands and Hanover from 1824.
On 20/09/1866, Prussia also takes over the control of Hanover. That is why in the second series of the boundary boundary stones can be found with an H and / or a P encapsulated on the German side. Before 1815 border stones were already placed on this border. These are often very old and also very beautiful boundary stones. Examples are the boundary stones between Drenthe and Münster and Bentheim, which were already swallowed by Hanover before 1815. Several of those boundary stones are still there today. These stones were not replaced in 1815 but included in the new numbering. Often there are old and beautiful boundary stones to be found where a new number has been made by Hanover or Prussia and / or the Netherlands.
Type Of Crossing: Country

Where is the border located?: Rural Road

Welcome Center/Facilities: No

Visit Instructions:

-Your own picture of the signs or area. Discussing why it is you are crossing this border gets you bonus points.

-No one likes to read ‘TFTW’ and other unimaginitive visit logs.

-Armchair finds can be deleted by the owner or management group.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Border Crossings
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.