By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

1767 - Statue of St. Jude Thaddeus - Plasy-Babina, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 57.257 E 013° 25.351
33U E 386841 N 5534739
Quick Description: Three chronograms on the pedestal of the statue St. Jude Thaddeus
Location: Plzeňský kraj, Czechia
Date Posted: 11/18/2018 9:21:45 AM
Waymark Code: WMZJAV
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 4

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal. The inscription is somewhat dilapidated.
The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.
The year 1767 from the chronogram refers to erection of the statue.


The chronogram:
1) pro reCVperanDa et obtenta sanItate CoLossVM posVIt
CZ: Pro nabytíhodné a nabyté zdraví kolos postavil

2) sanCto thaDDaeo InCLIto atqVe VeneranDo patrono sVo
CZ: svatému Tadeáši, slavnému a úctyhodnému ochránci svému

3) hVMILIs IpsIVs et fIDeLIs CLIens f. p.
CZ: pokorný jeho samého a verný chránenec F. P.

=========================================================

Na jednou odstupneném hranolovém soklu, ukonceném masivní profilovanou deskou, je osazen hranolový podstavec s boky clenenými vpadlými obdélnými výplnemi s ctvrtkruhove vykrojenými rohy (stejné výplne i v horní cásti soklu). Na nej navazuje nahoru se zužující podstavec se soklíkem, který je na celní strane opatrený letopoctem "1767" a ukonceným obloukem. Na celní strane podstavce ve vykrajované vpadlé výplni je reliéfní nápis : "PRO/RECURERANDA ET/OBTENTA/SAITATE/COLOSSUMPOSUIT/*/SANCTO THADDAEO/INCLITO/ATQUEVENERANDO/PATRONOSUO/*/HUMILIS IRSIUS/ET/FIDELIS CLIENS/F.P."

Na podstavci na nízkém hranolovém soklíku (s horními hranami okosenými) nízký hranatý plintus s okosenými rohy, na nem stojí v kontrapostu esovite prohnutá, prostovlasá postava svetce. Pravá predsunutá noha je obutá v sandálu. Svetec, odený v antikizujícím šate, má hlavu otocenou mírne vzhuru, v mírne pokrcené levé ruce pridržuje o bok oprenou kartuš s reliéfem Kristovy hlavy. Pravicí, kterou pridržuje o bok oprenou knihu, pridržuje zároven kyj. Zadní strana podstavce je hladká, bez clenení.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: pro reCVperanDa et obtenta sanItate CoLossVM posVIt

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.