By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Koninklijke hoofdgilde van Sint-Sebastiaan - Bruges - West-Vlaanderen
Posted by: Groundspeak Premium Member Iris & Harry
N 51° 12.930 E 003° 14.181
31U E 516508 N 5673816
Quick Description: Koninklijke hoofdgilde van Sint-Sebastiaan // Royal main guild of Sint-Sebastian
Location: West-Vlaanderen, Belgium
Date Posted: 3/13/2018 9:53:12 AM
Waymark Code: WMXXJJ
Published By: Groundspeak Premium Member pmaupin
Views: 4

Long Description:
Source: (visit link)

[NL]
"Nummer 178. Koninklijke hoofdgilde van Sint-Sebastiaan.

Gebouwencomplex ten noorden begrensd door de Carmersstraat, ten oosten door de Kazernevest, ten zuiden door de Rolweg en ten westen door het buurpand nummer 176. Opgenomen in een beschermd landschap.

Geleidelijk aan tot stand gekomen complex heden bestaande uit een tweeledige vleugel met verspringende bedaking aan de Carmersstraat en aan de zuidoostzijde gedomineerd door een een rijzige traptoren.
1454: de gilde kwam in bezit van een omsloten beluik gelegen aan de zuidkant van de "Langhen Rollewech".
1562: het "hof van den Handboghe" staat afgebeeld op de kaart van Marcus Gerards.
1573: aankoop door C. de Bloeis van het "Lombaertsheester", uit midden XVI. Het bestond uit een breedhuis met verhoogde begane grond en aan de tuinzijde een hoge veelzijdige traptoren.
1578: bouwen van twee doelhuizen en overdekte galerij. Het materiaal is afkomstig van de afbraak van het minderbroedersklooster en de kartuizerskerk te Sint-Kruis.
1632: tegen het bestaande gebouw wordt tegen de westgevel een drie traveeën brede gedateerde vleugel aangebouwd zoals afgebeeld bij A. Sanderus.
1662: dankzij de Engelse Koning Karel II, balling in te Brugge en lid van de gilde, wordt laatst genoemde gebouw uitgebreid met vier traveeën naar ontwerp van architect Delaport. Deze nieuwe ruimte werd gebruikt als grote vergader- of feestzaal.
1685: bouwen van een vijfzijdig koor van de gildenkapel tegen de oostgevel.
1798: verkoop van het handbogenhof onder het Franse bewind.
1809: de eed beslist om het handbogenhof terug aan te kopen.
1807 (?): bouwen van een zogenaamd "theater" in de tuin.
1856: feestelijke inhuldiging van de vergrote feestzaal, de zogenaamde "Koningszaal". De drie traveeën van 1632 werden aan tuinzijde op dezelfde breedte gebracht als de vier van 1662 en het geheel werd heraangekleed naar ontwerp van architect P. Buyck (Brugge).
1899-1900: herstellingswerken naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge). Afbraak van aangebouwde barokkapel, consoliderende restauratie van de toren ondergaat. De laatgotische aanbouw, links van de toren wordt gesloopt en vervangen door een gevel in neostijl.
1989: restaureren en verbouwen van de schiettent naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge).
1999-2001: restaureren de van toren naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge).

Ten oosten, oudste deel uit midden XVI, met onregelmatige trav. indeling en twee bouwl. onder zadeldak (leipannen) gevat tussen twee trapgevels. Verankerde bakstenen lijstgevel. Rechthoekige muuropeningen, waarvan één blind, telkens voorzien van afgeschuinde dagkanten en natuurstenen kruiskozijn. Op de begane grond onder gebogen ontlastingsboog met opengewerkte voeg en op de bovenverdieping gevat in korfboognis. Twee lichtspleten. oostzijgevel gemarkeerd door Brugse traveeën type II. Rechthoekige muuropeningen met natuurstenen kruiskozijnen; boogvelden en borstwering voorzien van gekoppelde drielobbige boogjes. zuidelijke achtergevel geritmeerd door segmentbogige traveenissen aanzettend op natuurstenen basissen; driepasmaaswerk op de borstwering. Rechthoekige vensters met natuurstenen kruiskozijn.
Interieur. Kelder met tongewelf onder het hoger gelegen achterste gedeelte links. Behouden kaarsnis in de in de buitenmuur. Bewaarde balklagen in de zogenaamde "Kapelkamer": twee moerbalken rusten op beschilderde consoles van natuursteen met Renaissancebeeldhouwwerk met onder meer wapenschild van Cornelis de Bloeis. Gelijkaardige sleutelstukken.

Deels vrijstaande zuidtoren uit midden XVI met naaldspits (leien) en smeedijzeren windvaan. Zijn vierhoekige onderbouw gaat over in drieledige bovenbouw: hoge achtzijdige torenromp, aasluitende ronde partij in overstek op accoladeboogjes met natuurstenen consoles en analoog opvangsysteem; nogmaals uitkragende zeszijdige hoogste bouwlaag voorzien van steigergaten; sober afgerond aanleunend traptorentje vanaf halverwege de romp leidend tot de hoogste bouwlaag. Onderbouw afgewerkt door natuurstenen hoekblokken; vooraan een korfboognis met bolkozijn en twee drielobbige spitsbogen. Op de verhoogde begane grond: rondboognis met natuurstenen bolkozijn en gekoppelde driepassen in de boogvelden, gevelsteen met opschrift: "HOMMAGE À NOS HÉROS / 1940-1945 / MEERTENS LAURENT / MORT À DACHAU LE 14 MEI 1945 / ROELANDTS GASTON / FUSILLÉ À REIME LE 21 JUILLET 1943 / VERSTRAETE JACQUES / TOMBÉ EN SERVICE LE 16 AÔ UT 1945". Op de tweede bouwlaag: venster in Brugse traveeën afgewerkt met driepas opgenomen in een geprofileerde omlijsting van natuursteen geflankeerd door vernieuwde natuurstenen portretbusten in medaillons. Bovenste geledingen geritmeerd door korfboognissen en ingeschreven rechth. muuropeningen; steigergaten omringd door maaswerk onder de kroonlijst.
Interieur. Natuurstenen spiltrap leidend naar tot de kamers op de bovenverdieping. Op de tussenverdieping, graatgewelfje met bloemmotief als sluitsteen. Korfboogdeuren met afgeschuinde dagkanten. Rechts kamer voorzien van gotische schouw met natuurstenen wangen en mijter, bewaarde moerbalken op natuurstenen consoles. Gelijkaardige moerbalken in de zogenaamde archiefkamer.

Naast het torentje, lagere laatgotische aanbouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), ten dele herbouwd in een andere vorm in 1899-1900 naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge). Gevel in neo-Brugse stijl met typerende elementen als Brugse traveenissen type I., natuurstenen basissen als aanzet voor korfboognis met ingeschreven stenen bolkozijn en dito consoles onder de met gekoppelde korfboogjes op de begane grond.

Aan westzijde, zogenaamde "Koningszaal" refererend aan Karel II (cf. supra): vleugel van verankerde baksteen onder zadeldak (nok parallel aan de straat) gevat tussen twee trapgevels, als resultaat van de uitbreiding van de eerste bouw van 1632, de vergroting van 1662 en de aanpassing van 1855. (cf. supra). Volledig blinde voorgevel. Achtergevel afgewerkt met natuurstenen muurketting. Rechthoekige muuropeningen met afgeschuinde dagkanten, vier linker traveeën van 1662 met geblokte natuurstenen omlijsting onder geblokte ontlastingsboog en met onderling verbonden onder-, tussen- en bovendorpels.
Interieur. Zogenaamde "Koningszaal" toegankelijk via XVIII-deuren met origineel hang- en sluitwerk. Bepleisterd plafond voorzien van dito moerbalken, ertussen gelegen vakken verrijkt met rocaillemotieven in de hoeken en voorzien van centrale verluchtingsroosters. Boven de inkom, muziektribune afgewerkt met XVIII-lijstwerk en bekroond met engelenfiguren. Imposante schouw met erboven een marmeren portretbuste van Karel II omringd door de wapenpraal met eikenhouten figuren. Portretten van dekens of hoofdmannen van de gilde luisteren de rechter wand op

In de tuin overdekte galerij parallel met Carmersstraat. Verankerde bakstenen witbeschilderde lijstgevel. Gebouw van één bouwlaag en veertien traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen) opgevangen op Dorische zuilen van natuursteen. Sinds de jaren 1950 voorzien van glas-in-loodramen. Tegen de galerij aangebouwde vleugel bestaande uit de huidige conciërgewoning en gebouwtje met schietschijf.
Interieur galerij. Bewaarde sporenkap met trekbalk voorzien van een uitgewerkte houten console.

In de tuin empirepaviljoen met bepleisterde lijstgevel geritmeerd door zuilen met lotuskapitelen."

[EN]
"Number 178. Royal main guild of Sint-Sebastian.

Building complex north bounded by the Carmersstraat, east by the Kazernevest, south by the Rolweg and west by the neighbouring building number 176. Incorporated in a protected landscape.

Gradually established complex present consisting of a two-tiered wing with staggered bed strike on the Carmersstraat and on the southeast side dominated by a row of stair towers.
1454: the guild came into possession of an enclosed hatch located on the south side of the' Langhen Rollewech'.
1562: The "court of the Handboghe" is depicted on the map of Marcus Gerards.
1573: purchase by C. de Blouse of the' Lombaert master' from centre XVI. It consisted of a broad house with raised ground floor and on the garden side a high versatile staircase tower.
1578: construction of two target houses and covered gallery. The material comes from the demolition of the lesser brother's monastery and the Carthusian church in Sint-Kruis.
1632: against the existing building, a three bays wide dated wing as depicted at A. Sanderus is built against the west facade.
1662: thanks to the English King Charles II, Balling in Bruges and member of the guild, the latter building was extended with four bays designed by architect Delaport. This new space was used as a large meeting or party room.
1685: construction of a five-sided choir of the guilder chapel against the east facade.
1798: sale of the handbogen court under French rule.
1809: The oath decides to buy back the handbogenhof.
1807 (?): building a so-called "theatre" in the garden.
1856: festive inauguration of the enlarged hall, the so-called "Royal Hall". The three bays of 1632 were brought to the same width on the garden side as the four of 1662 and the whole was redesigned according to the design of architect P. Buyck (Bruges).
1899-1900: Repair works designed by architect L. Delacenserie (Bruges). Degradation of the attached baroque chapel, consolidating restoration of the tower under way. The late Gothic extension to the left of the tower is demolished and replaced by a neo-style facade.
1989: restoration and conversion of the shooting gallery to the design of architect L. Vermeersch (Bruges).
1999-2001: restoration of the tower to architect L. Vermeersch (Bruges).

East, oldest part from central XVI, with irregular travels. layout and two construction sites. under gabled roof (leaning) mounted between two stepped gables. Anchored brick frame facade. Rectangular wall openings, one of which is blind, each with chamfered edges and natural stone cross frame. On the ground floor under curved relief arch with openwork joint and on the upper floor contained in basket arch. Two light gaps. East side facade marked by Bruges bays type II. Rectangular wall openings with natural stone cross frames; arched fields and parapets with coupled triple-lobe arches. Southern rear façade rhymeed by segmented arched bays littering on natural stone bases; three-pass-masted work on the parapet. Rectangular windows with natural stone cross frame.
Interior. Cellar with barrel vaulted ceiling underneath the higher rear section on the left. Keep candlestick in the outside wall. Store joists in the so-called "Chapel room": two beams rest on painted consoles of natural stone with Renaissance sculpture, including Cornelis de Bloeis coat of arms. Similar keypieces.

Partly detached south tower from central XVI with needle striker (slates) and wrought-iron windvane. His quadrilateral substructure is transformed into three-part superstructure: high eight-sided tower carcase, an aperture closing round part in overhang on curved curves with natural stone consoles and an analogous collecting system; hexagonal six-sided top floor with scaffolding holes; soberly rounded staircase tower from halfway the fuselage leading to the highest floor. Substructure finished off by stone corner blocks; in front a basket arch with spherical frame and two three ribbed pointed arches. On the elevated ground floor: round arch with natural stone ball frame and linked three passes in the arched fields, facade stone with inscription: On the second floor: window in Bruges bays finished with triple level incorporated in a profiled frame of natural stone flanked by renewed natural stone portrait busts in medallions. Upper sections rhythmized by trophy females and inscribed rectangle. wall openings; scaffolding holes surrounded by mesh under the cornice.
Interior. Stone spiral staircase leading to the rooms on the upper floor. On the mezzanine floor, vertebral vault with floral motif as keystone. Corn arch doors with chamfered edges."


Translated with www.DeepL.com/Translator
Adresse/Adres/Adresses/Address:
Koninklijke hoofdgilde van Sint-Sebastiaan
Carmersstraat 174
Brugge, West-Vlaanderen Belgium
8000


Année de construction/Bouwjaar/Baujahr/Year of construction: 1454

Date d'arrêté/ Datum van het Besluit/ Datum der Unterschutzstellung/ Date of protection: 27-05-1975

Numéro de dossier/Dossiernummer/Dateinummer/File number: 83125

URL: [Web Link]

Visit Instructions:
[ENG]
Take one or more personally-obtained photos of the monument, or a very detailed description of your visit may be substituted for a photo.
[FR]
Prenez une ou plusieurs photos personnelles du monument, ou une description très détaillée de votre visite peut se substituer à une photo.
[NL]
Neem een of meer persoonlijk verkregen foto's van het monument, of een zeer gedetailleerde beschrijving van uw bezoek kan in de plaats komen van een foto.
[DE]
Mach ein oder mehreren persönliches Bilden von dem Monument, oder eine sehr detaillierte Beschreibung Ihres Besuchs kann ein Foto ersetzen.

 

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Belgium Monument Registers
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.