Rohanský palác by Karel Stolar - Prague, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 05.105 E 014° 24.258
33U E 457384 N 5548260
Quick Description: Rohanský palác // Rohan's Palace
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 3/15/2017 1:20:10 PM
Waymark Code: WMV8T0
Published By: Groundspeak Premium Member fi67
Views: 21

Long Description:
This palace also belonged to Peter Biron, Duke of Courland and Sagan, who was i.a. the owner of Náchod Estate in 1792–1800 and was described by writer Alois Jirásek in his novel Na dvore vévodském [At the Ducal Court]. After his death, the Prague palace was used by his daughters, thus even Katharina Wilhelmine, Duchess of Sagan – the famous ‘Madam Duchess’ from Božena Nemcová’s novel Babicka [Grandmother]. In 1806, the palace was bought from her own family by Princess Marie Luisa Paulina Hohenzollern-Hechingen, the sister of Katharina Wilhelmine. It also later belonged to the Elector of Hesse.

In 1816, the building became the property of Duke Charles Alain Rohan of Bouillon and Montbazon, under whom it acquired, after a reconstruction between 1838 and1841, its contemporary Late Classicist appearance. It was owned by the Rohans from 1816 to 1945.


The author of this painting is Karel Stolar. Karel Stolar is the book illustrator who is dedicated to creating drawings sights. You can find this painting in book 'Pražské domy vyprávejí VI.'
This book is one of a twelve-part series of books describing structural changes and the development of cultural-historical monuments of Prague (houses, villas and palaces, library, banks, school, museum, hospital, farm, etc.).

=========================================================

Nenápadný, ale rozlehlý klasicistní Rohanský palác cp. 386, hlavní sídlo Ministerstva školství, mládeže a telovýchovy Ceské republiky, zaujímá nároží ulic Karmelitské, Harantovy a Maltézského námestí. Ctyrkrídlá dvoupatrová budova s prícným krídlem a se dvema dvory je hlavním prucelím obrácena do Karmelitské ulice. Nad bohate profilovanou korunní rímsou ve trech stredních okenních osách vypíná trojúhelný, lehce vyvýšený atikový štít, prekrytý profilovanou rímsou, se sdruženým rohanským rodovým erbem.

V minulosti bylo na mestišti Rohanského paláce nekolik nízkých domku. Ke trem z nich, stojícím na území maltézské jurisdikce, upnul svoji pozornost v roce 1559 architekt a stavitel Bonifác Wohlmut, známý svou úcastí pri opravách Pražského hradu po požáru v roce 1541 i z cetných dalších významných staveb, jak v komplexu sídla ceských panovníku, tak v katedrále sv. Víta. V onom roce 1559 zakoupil Wohlmuth spolu manželkou Annou se souhlasem maltézského prevora první z domu, a sice nárožní dum naproti kostelíku sv. Marí Magdalény, vedle domu Víta Cecha. Kupní cena cinila 500 kop míšenských grošu, z nichž 210 kop bylo vyplaceno v hotovosti. V následujícím roce zakoupil Wohlmut sousední Cechuv dum za 530 kop míšenských grošu a ješte dum tretí, stojící na východní strane, jehož majitelem v té dobe byl Wolf Amerynk. Poslední objekt byl asi nejmenší nebo ve velmi špatném stavu, nebot byl nejlevnejší - stál 250 kop míšenských grošu. Uvedené financní cástky Wohlmut plne splatil až v roce 1568.

V roce 1816 se palác dostal do držení rodu, jehož jméno má dodnes. Tehdy ho od Viléma IX., kurfirta hessensko-kasselského, vypuzeného Napoleonem ze své zeme po bitve u Jeny, zakoupil Karel AJain Gabriel kníže Rohan-Guémenée.V té dobe mel palác krome jiného padesát sedm pokoju, patnáct komor, tri kuchyne, tri špižírny, dve kulny pro povozy a stáje pro patnáct koní. Nový majitel, ale hlavne jeho nástupce, rakouský podmaršálek Viktor Ludvík Meridiac kníže Rohan-Guémenée, v letech 1838-1841 palác ozdobili sjednocujícími fasádami podle plánu architekta Vincence Kulhánka, snad s využitím predtím nerealizovaného návrhu stavitele Jana Novotného. K rodu Rohanu, kterí se stali držiteli paláce na dlouhých 129 let, dodejme, že jsou jedním z nejstarších francouzských šlechtických rodu. Pocházejí z Bretonska a do Cech se uchýlili po Francouzské revoluci. Príbuzenskými svazky byli Rohanové spojeni s témer všemi vladarskými rody v Evrope.

Viktor kníže Rohan zemrel v roce 1846 a držitelem paláce se stal jeho synovec Kamil Filip Josef kníže Rohan.Ten byl clenem panské snemovny a stal se i cestným obcanem Prahy. Byl velkým mecenášem, pecoval o pražskou chudinu, na své náklady dal postavit hlavní oltár v malostranském kostele Panny Marie Vítezné. Zasloužil se též o rozkvet venkovského rodinného sídla, zámku Sychrova a jeho proslulého parku. V revolucním roce stál na strane pražského lidu. Byl adoptivním synem Julia Rohana, jehož první manželkou byla v letech 1800-1805 „paní knežna“ Katerina Ku- ronská-Zahánská, známá z Babicky Boženy Nemcové.

Kamil Filip Josef kníže Rohan zemrel v roce 1892 ve veku 92 let a univerzálním dedicem se stal jeho synovec AJain kníže Rohan. Ten provedl stavební úpravy v zadní cásti paláce, pri nichž byl prepatrován zadní sál. V roce 1910 bylo pri opravách fasády objeveno sgrafito z roku 1567. Za tohoto majitele se konaly ve vzpomínaném tanecním sále šlechtické zábavy. Tancíval na nich i následník trunu František Ferdinand dEste a Karel I. Habsburský, pozdeji poslední císar rakousko-uherské monarchie, který kdysi vykonával vojenskou službu v Brandýse nad Labem a k jehož soukromým ucitelum patrili významní ceští vedci.
V roce 1914 zastihla smrt i Alaina knížete Rohana a majetkových práv v malostranském paláci cp. 386 v Karmelitské ulici se ujal jeho syn JUDr. Alain Rohan. Podstatnou cást objektu pronajal tehdejšímu ministerstvu školství a národní osvety. Zarízení interiéru se prizpusobilo novému využití. Rohanové vlastnili palác až do roku 1945, kdy jim byl zkonfiskován. Objekt pak prevzalo do svého majetku ministerstvo školství.
Website of painting. Exact URL of painting is required: [Web Link]

Artist: Karel Stolař

Date of Your Photograph: 2/5/2017

Medium of Painting: pen and ink

Date of Painting: Not listed

Visit Instructions:
Describe your visit, including the date, with as much detail as possible, and contribute at least one photo, original, different from those already in the gallery, if possible.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Paintings Then and Now
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Blogi visited Rohanský palác  by  Karel Stolar - Prague, Czech Republic 3/18/2017 Blogi visited it