By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Jan Tomas Kuznik - Kojetin, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 49° 21.089 E 017° 18.302
33U E 667399 N 5469084
Quick Description: CS: pametni deska Jan Tomas Kuznik // EN: Memorial plaque Jan Tomas Kuznik
Location: Olomoucký kraj, Czechia
Date Posted: 4/1/2016 2:21:45 AM
Waymark Code: WMQVJJ
Published By: Groundspeak Premium Member Marine Biologist
Views: 13

Long Description:
CS:
Jan Tomáš Kuzník, psán také Kužník nebo Kuschnik (okolo 1716 Uhricice – 13. dubna 1786 Kojetín) byl ceský kantor, básník a hudební skladatel.

Navštevoval piaristické gymnázium v Kromeríži a stal se ucitelem v Napajedlích. Pozdeji pusobil jako rektor v Kojetíne.

Vedle skladatelské cinnosti byl znám predevším jako literát na pomezí umelé literatury a lidové poezie. Skládal písne, které popisovaly bežné události: život venkovského lidu, utrpení za vpádu Prusu a s úsmevem komentoval typické vlastnosti hanáckého sedláka. Nekteré písne Tomáše Kuzníka dokonce zlidovely (napr. Za horama svítá). Uchovaly se díky sberatelské cinnosti Hermana Gallaše a vydavatele Tomáše Frycaje, který je zaradil do sbírky Múza moravská. Napsal rovnež libreto ke školské opere Veritas exulant agente Mundo et Politica, které zhudebnil skladatel Josef Schreier.

Jeho syn Jan Karel Kuzník (1745–1819), byl rovnež hudebník. Je znám jako sberatel lidových písní z Hané a byl autorem humoristické mapy Hané, která je ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brne.

Jeho skladby v oblasti vážné hudby jsou ovlivneny hudbou Josepha Haydna, nezaprou však ceské prostredí. V Kromeríži se dochovalo:

6 symfonií
12 menuetu
7 smyccových kvartetu
2 sextety s violou d’amore
2 zpevohry
Dnes jsou živé zejména smyccové kvartety.

nápis na cerne zulove desce:
"Zde žil a zemrel
J.Tomáš Kuzník
1716-1786
básník a buditel staré Hané
rektor kojetínské školy v letech 1761-1786
ME SME ME, HANACI!
Desku zasadila rada mesta Kojetína
29. VI. 1935"

EN:
Jan Tomas Kuznik, he also wrote Kuznik or Kuschnik (around 1716 Uhricice - April 13, 1786 Kojetin) was a Czech schoolmaster, poet and composer.
He attended the Piarist Gymnasium in Kromeríž and became a teacher at waterholes. Later he served as rector in Kojetin.
Besides composing he was known primarily as a writer on the border of artificial literature and folk poetry. Composed songs that described the current events: the life of the rural people, suffering for invading Prussians and smiling commented typical characteristics Haná farmer. Some songs Thomas Kuzník even anecdotes (eg. For horama dawn). Preserved thanks to the collecting activities of Herman Gallas and Tomas Frycaje publisher, who is ranked in the collections of the Moravian Muse. He also wrote the libretto for the opera school Veritas exile Agent Mundo et Politica, set to music by composer Josef Schreier.
His son, Jan Karel Kuzník (1745-1819), was also a musician. It is known as a collector of folk songs from Hana and was the author of humorous maps Hana, which is in the collections of the Moravian Museum in Brno.
His compositions in classical music are influenced by the music of Joseph Haydn, but do not deny the Czech environment. Kromeriz have survived:
6 symphonies
12 minuets
7 String Quartets
2 Sextets with viola d'amore
2 operas
Today they are living especially string quartets.

sign on black granite countertop:
"Here lived and died
J.Tomáš Kuzník
1716-1786
poet and revivalist old Hane
Rector Kojetín school in the years 1761-1786
ME ME SME, Hanáci!
Board push city council Kojetína
29th VI. 1935 "

Source/Zdroj: (visit link)
Relevant Web Site: [Web Link]

Visit Instructions:
Give the date of your visit and describe your experience. Additional photos and information about the site or poet/author are appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dead Poets' Society Memorials
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
SherilynBrno visited Jan Tomas Kuznik - Kojetin, Czech Republic 5/10/2016 SherilynBrno visited it