By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Obecni urad - Brezi, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 48° 49.195 E 016° 33.945
33U E 614933 N 5408619
Quick Description: CZ: obecni urad v Brezi // EN: Municipal office in Brezi
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 1/27/2014 9:53:07 AM
Waymark Code: WMK11F
Published By: Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 30

Long Description:
CZ:
Historie

Puvodní obec byla založena v 11. nebo 12 století v blízkosti tehdejšího "Schaflerhofu", u zdroje vody.
Bratelsbrunn, r.1249 jmenován poprvé jako soucást majetku kounického kláštera. Jméno Bratelsbrunn, pravdepodobne složeno ze slov Bratio a brunn (studna).
Starý Bratelsbrunn byl spustošen a znicen válkami a krome jediné osady srovnán se zemí.

Z 24.dubna 1576 pochází "Vyhlášení" hrabe Thurna o nabídce ke stehování do Bratelsbrunnu. Je to nejstarší listina obce,rodný list nového
Bratelsbrunnu.

První osídlenci byli Nemci.
Nejvyšší pocet obyvatel - 1927, žil v obci v roce 1910.
V obci se vyucovalo asi od roku 1696.
Soucasná budova radnice sloužila jako zájezdný hostinec.

První kostel byl v obci od roku 1696, dnešní kostel sv. Jana Krtitele, stavený v románském slohu bez ozdob, byl vysvecen r.1860 a je památkove chránen,stejne jako fara s bránou a hospodárským stavením.

Památkovou ochranu požívají rovnež socha sv.Floriana u hasicské zbrojnice a socha sv. Jana Nepomuckého u fary.
Ve státním seznamu nemovitých kulturních památek je rovnež zapsána kaplicka u silnice do Mikulova.

V kostele se nachází lustr pravdepodobne z roku 1860. Jde o zrejme nejvetší lustr svého druhu v celé republice. Má na výšku 4 m, prumer dolního kruhu je 2m. Nachází se na nem celkem 13.684 sklenených krištálových ovesku.

V r.1880 byla v obci zrízena železnicní zastávka.

Z historických událostí stojí za zmínku prujezd kanclére Otto Bismarka obcí v roce 1866.
27.ríjna 1938 projíždel obcí Adolf Hitler.

Obec byla v minulosti známá predevším knoflikárstvím, šitím rukavic a výrobou sítek na vlasy.

Vždy zde byli znamenití vinari. Cile se obchodovalo s Vídní,a to predevším s okurkami, ovocem, zeleninou, fazolovými lusky.

Statistické údaje

Pocet obyvatel a bytu v obci:

Pocet obyvatel Obce Brezí k 31.12.2012 - 1561
Pocet domu - 525, z toho obydlených 460
Pocet bytových domu - 8 s celkem 36 byty.
Prumerný pocet osob na 1 trvale obydlený byt - 3,3.


Školství:

Základní škola - 128 žáku (místní - 98, dojíždející - 30)
Materská škola - 50 detí (kapacita 50)


Struktura pudního fondu kat. území:

Celková výmera 1315,14 ha:

zemedelská puda: 1020,67 ha
lesní plocha: 122,43 ha
vodní plocha: 9,7 ha
ostatní plocha: 134,35 ha
zastavená plocha: 28,10 haEN:
history

The original village was founded in the 11th or 12th century in the vicinity of the former " Schaflerhofu " for water resources .
Bratelsbrunn , r.1249 appointed for the first time as part of the property kounického monastery. Bratelsbrunn name , probably composed of the words brothers and Brunn (well).
Old Bratelsbrunn was desolate and devastated by war, and except for one village to the ground .

From April 24, 1576 comes " Announcement" Count Thurn an offer to move to Bratelsbrunnu . It is the oldest charter of the village , a new birth certificate
Bratelsbrunnu .

The first settlers were Germans.
The highest number of inhabitants - 1927 , lived in the village in 1910.
There was taught from about 1696.
The current City Hall building served as an inn .

The first church was in the village since 1696 , today's church. John the Baptist, built in the Romanesque style unadorned, was consecrated in 1860 and is a listed building, as well as the rectory gate and outbuildings .

Monument protection shall likewise sv.Floriana statue at the fire station and a statue of St. . John of Nepomuk at the rectory.
The national list of intangible cultural heritage is also written chapel on the road to Mikulov .

The church is probably chandelier from 1860. This is probably the biggest chandelier of its kind in the country. At a height of 4 m , diameter of the bottom of the circle is 2 meters . Located on a total of 13,684 glass crystal pendants .

In 1880 the village was in a railway station .

For historical event worth noting the passage of Chancellor Otto Bismarck municipalities in 1866.
October 27, 1938 passed by municipalities Adolf Hitler .

The village was once known mainly knoflikárstvím , sewing gloves and hairnets production .

Always there were excellent winemakers . Chile was traded to Vienna , especially with cucumbers, fruit , vegetables , beans .

statistical data

Population and Housing in the village:

Population of Municipalities Pregnant on December 31, 2012 - 1561
Number of homes - 525 of which occupied 460
Number of residential buildings - 8 with a total of 36 apartments.
The average number of persons per 1 permanently occupied dwelling - 3.3.


education:

Primary school - 128 pupils (local - 98 commuters - 30)
Kindergarten - 50 children (capacity 50)


The structure of land cadastral territory:

The total area of 1315,14 ha:

Agricultural land: 1020.67 ha
Forest area: 122.43 ha
Water area: 9.7 hectares
other area: 134.35 ha
Built area: 28.10 ha


Otevírací doba (Opening hours):
Monday 7:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Tuesday: 7:00 to 12:00 p.m. 1:00 p.m. to 3:30 p.m.
Wednesday 7:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Thursday: 7:00 to 12:00 p.m. 1:00 p.m. to 3:30 p.m.
Friday: 7:00 to 12:00
Saturday: closed
Sunday: closed

contact:
Telefon: +420 539 029 370
Telefon: +420 539 029 371
Email: obec@breziumikulova.cz
WWW: (visit link)
Name: Obecni urad Brezi

Address:
Hlavní 113
Brezi, Czech Republic
691 81


Web Site for City/Town/Municipality: [Web Link]

Date of Construction: Not listed

Architect: Not listed

Memorials/Commemorations/Dedications: Not listed

Visit Instructions:
Post at least one original photo of the building that is a different view from the one on the page and describe your visit, including the date. Add any additional information that you may have about this building. A GPSr photo is NOT required
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest City and Town Halls
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Blogi visited Obecni urad - Brezi, Czech Republic 7/5/2018 Blogi visited it
TeamSO visited Obecni urad - Brezi, Czech Republic 11/20/2017 TeamSO visited it
J.Kaas & family visited Obecni urad - Brezi, Czech Republic 8/12/2014 J.Kaas & family visited it

View all visits/logs